Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Atomen i centrum

Skapad 2016-08-29 08:24 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 7 Fysik Kemi

Ett ämnesövergripande arbete i kemi och fysik som behandlar materia och kemiska reaktioner. Laborationer planeras, genomförs och dokumenteras.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet kemi samt fysik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
• genomföra systematiska undersökningar i kemi samt fysik, och
• använda kemins samt fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samt fysikaliska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Centralt innehåll

Kemin i naturen

 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl- och jonföreningar genom kemiska reaktioner.

Kemin och världsbilden

 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
 • De kemiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
 • Gruppering av atomslag i ett historiskt perspektiv.

Fysiken i naturen och samhället

 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.

Fysiken och världsbilden

 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och  människors levnadsvillkor.
 • De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.

Kemins och fysikens metoder och arbetssätt

 • Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Separations- och analysmetoder , till exempel destillation och identifikation av ämnen.  
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt.
 • Sambandet mellan kemiska samt fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

 

Konkretisering

Under detta område kommer vi att arbeta ämnesövergripande i kemi och fysik. Du kommer att utveckla dina kunskaper om
• Viktiga begrepp som är grunden i kemi och fysik
• Skillnader mellan atomer och molekyler i ämnens uppbyggnad
• Skillnader mellan grundämnen och kemiska föreningar
• Upptäcka speciella egenskaper som kan skilja ämnen åt
• Skillnader mellan kemiska reaktioner och fysikaliska omvandlingar
• Skillnader hos olika ämnen utifrån begreppet densitet
• Skriva frågeställningar ur ett naturvetenskapligt perspektiv
• Skriva rapport baserade på dina egna frågeställningar där du ser resultat och drar slutsatser
• Att använda utrustning i salen på ett säkert och effektivt sätt

 

Undervisning/arbetssätt

Vi kommer att utföra laborationer och använda resultaten till att skriva rapporter där slutsatser dras. Vi kommer att utgå från ett naturvetenskapligt arbetssätt. Eleverna kommer även att få genomgångar. Området avslutas med ett prov.

Bedömning

Detta område kommer att bedömas enligt ett helhetsperspektiv utifrån prov, laborationer och rapporter. I matrisen är det markerat vad som bedöms enbart i kemi och enbart i fysik. 

Matriser

Fy Ke
Atomen i centrum

Förmåga att genomföra laboratorieundersökningar

Har ännu ej nått målen
Kunskapsnivå 1
Kunskapsnivå 2
Kunskapsnivå 3
Genomföra undersökningar
Har ännu inte visat förmågan att genomföra undersökningar.
Kan genomföra undersökningar.
Kan genomföra undersökningar på ett bra och ofta effektivt sätt.
Kan genomföra undersökningar på ett bra och effektivt sätt.
Formulera frågeställningar
Har ännu inte formulerat några frågeställningar.
Bidrar till att formulera enkla frågeställningar.
Formulerar enkla frågeställningar som till viss del utgår från naturvetenskaplig fakta.
Formulerar frågeställningar som utgår från naturvetenskaplig fakta.
Formulera planeringar
Har ännu inte formulerat någon planering.
Bidrar till att formulera planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Formulerar planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Formulerar planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Använda utrustning
Har ännu inte visat förmåga att använda utrustning.
Använder utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Använder utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Använder utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Jämföra resultat med frågeställningar och dra slutsatser
Har ännu inte visat förmåga att jämföra resultat och dra slutsatser.
Kan jämföra resultat och dra enkla slutsatser med viss koppling till modeller och teorier.
Kan jämföra resultat och dra utvecklade slutsatser med relativt god koppling till modeller och teorier.
Kan jämföra resultat och dra välutvecklade slutsatser med god koppling till modeller och teorier.
Ge förslag till förbättringar
Har ännu inte visat förmåga att ge förslag på hur undersökningar kan förbättras.
Bidrar till att ge förslag på hur undersökningar kan förbättras.
Ger förslag på hur undersökningar kan förbättras.
Ger förslag på förbättringar samt visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Dokumentera
Har ännu inte visat förmåga att skriva enkla dokumentationer.
Skriver enkla dokumentationer.
Skriver utvecklade dokumentationer.
Skriver välutvecklade dokumentationer.

Förmåga att använda begrepp, modeller och teorier

Har ännu ej nått målen
Kunskapsnivå 1
Kunskapsnivå 2
Kunskapsnivå 3
Beskriva samband
Har ännu inte visat förmåga att se samband.
Visar på enkelt identifierbara samband.
Visar på förhållandevis komplexa samband.
Visar på komplexa samband.
Använda naturvetenskapliga begrepp
Har ännu inte visat förmåga att använda naturvetenskapliga begrepp.
Visar till viss del förmåga att använda naturvetenskapliga begrepp.
Visar relativt god förmåga att använda naturvetenskapliga begrepp.
Visar god förmåga att använda naturvetenskapliga begrepp.
Kunskaper om materia (fysik)
Har ännu inte tillräckliga kunskaper.
Har grundläggande kunskaper.
Har goda kunskaper.
Har mycket goda kunskaper.
Kunskaper om atomer och kemiska reaktioner (kemi)
Har ännu inte tillräckliga kunskaper.
Har grundläggande kunskaper.
Har goda kunskaper.
Har mycket goda kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: