Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tidningstexter 8c1 och 8c2 ht -16

Skapad 2016-08-29 09:34 i Torpskolan Lerum
Ett arbetsområde kring tidningstexter.
Grundskola 8 Svenska
Nu ska du få arbeta med tidningstexter.

Innehåll

Syfte med undervisningen

Du ska få utveckla kunskaper i och om svenska språket. I undervisningen ska du ges förutsättningar att utveckla ditt skriftspråk, så att du får en tilltro till din språkförmåga, och att du kan uttrycka dig i olika sammanhang och för skilda syften. Undervisningen ska stimulera ditt intresse för att läsa och skriva. Du ska få möta olika slags texter och genom det utveckla ditt språk, den egna identiteten och din förståelse för omvärlden.

Förmågor att utveckla (Lgr 11)
Du ska få arbeta med olika delar inom det här arbetsområdet som ska utveckla dina förmågor:

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 • läsa och analysera skönlitteratur andra texter för olika syften
 • anpassa språket efter olika syften mottagare och sammanhang.

 

Undervisning under arbetsområdet

Du ska under veckorna 34-39 få arbeta med tidningstexter. Du kommer få bekanta dig med och läsa olika typer av texter som finns i en dagstidning. Du ska också under arbetets gång träna dig i att ha ett kritiskt förhållningssätt till olika texter och kunna skilja på en objektiv och subjektiv textframställning.

 

På lektionerna får du arbeta med:

 • att läsa och analysera olika tidningstexter och känna igen typiska drag för dem
 • att träna på att skriva skriftliga sammanfattningar av nyhetsartiklar och träna på att muntligt samtala utifrån dessa i mindre grupp
 • att göra olika slags skrivövningar för att träna på att uttrycka dig i skrift
 • att skriva ett reportage som ska passa i Göteborgsposten

 

 

Du arbetar enligt skrivprocessen, och du kommer få ge respons och bearbeta utifrån den. 

 

Centralt innehåll från Lgr 11:
Det är det här centrala innehåll som du möter under arbetsområdet:

 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
 • Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av dator.
 • Ord och begrepp som användas för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.                           

 

Bedömning

Du kommer bli bedömd under hela arbetsområdets gång: 

Lektionsarbete och delaktighet i diskussioner och muntlig aktivitet, samt formativt under skrivandet
Läsförståelsetest på olika tidningstexter, se matris "Tidningstexter- läsförståelse".
Reportage, se matris "Skriva"

Uppgifter

 • Reportage

Matriser

Sv
Reportage; att skriva en tidningstext

Kommunikativ kvalité

Syfte och begriplighet
fungerar i huvudsak i det tänkta sammanhanget
fungerar relativt väl i det tänkta sammanhanget
fungerar väl i det tänkta sammanhanget
Medveten om mottagare
gör försök att anpassa texten till läsaren
är anpassad till läsaren
är väl anpassad till läsaren

Innehåll

Utveckling av innehåll Genremedveten
innehåller i huvudsak viktiga uppslag, de flesta utvecklas något
innehåller viktiga uppslag som utvecklas relativt väl
genrens möjligheter utnyttjas
Beskrivande text
texten innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp
texten innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp
texten innehåller väl utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp
innehåller exempel/detaljer med viss betydelse för helheten
innehåller träffande exempel/detaljer med betydelse för helheten
god balans mellan: detaljer - helhet, personligt - allmänt

Struktur

Styckemarkering
du försöker dela in texten i stycken
relativt väl fungerande styckeindelning
väl fungerande styckeindelning
Textbindning
enkel textbindning genom sambandsord (t ex och, men, när)
utvecklad textbindning genom mer varierade sambandsord (t ex eftersom, därför att)
välutvecklad och varierad textbindning

Språk

Ordval
du skriver med viss språklig variation, dvs ordvalet är enkelt
du skriver med relativt god språklig variation, dvs ordvalet är passande och varierat
du skriver med god språklig variation, dvs ordvalet är nyanserat och detaljrikt
Tempus
tempus är i huvudsak korrekt
tempus är relativt korrekt och anpassat efter olika tidsperspektiv
tempus är väl anpassat efter olika tidsperspektiv och används på ett medvetet sätt
Meningsbyggnad
meningsbyggnaden är i huvudsak rätt
meningsbyggnaden är varierad och i huvudsak rätt
meningsbyggnaden är varierad och träffsäker

Skrivregler

Skiljetecken
du använder i huvudsak stora skiljetecken på ett korrekt sätt
du använder skiljetecken på ett korrekt sätt
du använder reglerna för skiljetecken
Stavning
vissa stavfel som inte stör förståelsen
få stavfel
ytterst få stavfel
Respons
Ge respons
du ger enkla omdömen om innehåll och uppbyggnad i en text
du ger utvecklade omdömen om innehåll och uppbyggnad i en text
du ger välutvecklade och nyanserade omdömen om innehåll och uppbyggnad i en text
Ta emot respons
du gör försök att bearbeta din text så att den blir mer tydlig och uttrycksfull utifrån given respons
du har bearbetat din text relativt väl så att den blir mer tydlig och uttrycksfull utifrån given respons
du har bearbetat din text väl, så att den blir tydlig och uttrycksfull utifrån given respons

Sv
Läsförståelse av tidningstexter

Lässtrategier

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du kan läsa tidningstexter med flyt genom att, på ett i huvdsak fungerande sätt välja och använda lässtrategier.
Du kan läsa tidningstexter med gott flyt genom att, på ett ändåmålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier.
Du kan läsa tidningstexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt välja och använda lässtrategier.

Läsa och sammanfatta

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du visar det genom att göra enkla sammanfattningar av det viktigaste i texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Du visar det genom att göra utvecklade sammanfattningar av det viktigaste i texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Du visar det genom att göra välutvecklade sammanfattningar av det viktigaste i texter med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: