Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa, återge och reflektera - ”En ö i havet”

Skapad 2016-08-29 10:39 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 7 Svenska
"I en bra bok står det mesta mellan raderna"

Innehåll

Syfte

Under detta arbetsområde ges du förutsättningar att utveckla din förmåga att:

  • Återge läst skönlitteratur i skrift
  • Reflektera kring läst skönlitteratur, både muntligt och skriftligt
  • Ge omdömen om texters innehåll och uppbyggnad
  • Samtala om läst skönlitteratur

Genomförande

Vi läser boken ”En ö i havet” både tillsammans och enskilt. Du svarar på frågor och reflekterar kring innehållet. De frågor som är gulmarkerade lägger du mer tid på, tänker till, reflekterar lite extra om. Skriv svaren/reflektionerna i din loggbok.

Varje tisdag samtalar vi också gruppvis om läst avsnitt. Samtalen sker utifrån frågorna och reflektionerna. Samtalen är träningstillfällen och bedöms inte för betygsunderlag.

Läsbeting:

Vecka 36– läs till och med kapitel 14.

Vecka 37 – läs till och med kapitel 27.

Vecka 38 – läst klart boken.

Måndag vecka 39 skriver du vad boken handlar om (=återge). Du skickar din text till Thomas när du är klar. Tisdag vecka 39 ger du respons på någon annans text utifrån ett fastställt frågeformulär och på fredag vecka 39 bearbetar du din egen text med hjälp av responsen och skriver därefter din reflektion. Efter fredagens lektion skickar du in hela texten (= återge och reflektion) till mig.

 

Bedömning

Provet i vecka 39 innebär att du ger respons till kamrat och lämnar in din respons. Du lämnar också in din egen text där du återgett och reflekterat.

I responsen visar du din kunskap att:

  • bedöma texters uppbyggnad och innehåll

I ”provet” visar du din kunskap att:

  • återge skönlitterär text i skrift
  • reflektera kring skönlitterär text i skrift

 

KONKRETISERING AV KUNSKAPSKRAV

E

Eleven gör enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommenterar centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband.

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.

Eleven skriver olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Eleven ger enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.

 

□Du återger så att texten har ett begripligt innehåll och en i huvudsak fungerande struktur, d v s texten innehåller detaljer med begränsad betydelse för helheten och tankegången går att urskilja.

□Du skriver så att läsaren förstår innehållet utan omläsning.

□I dina reflektioner resonerar du med enkla argument som till viss del inte underbyggs, d v s du förklarar med ett enkelt samband och ger något exempel från texten samt uttrycker ett konstaterande utan utförlig förklaring.

□Du ger enkla omdömen om textens innehåll och uppbyggnad.

C

Eleven gör utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommenterar centrala delar med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband.

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap  som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.

Eleven skriver olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Eleven ger utvecklade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.

 

□Du återger så att texten har ett relativt tydligt innehåll och en klar struktur, d v s texten innehåller relevanta detaljer med betydelse för helheten och har en ”röd tråd”.

□Du skriver så att innehållet tydligt framgår.

□I dina reflektioner resonerar du med utvecklade argument som är relativt väl underbyggda, d v s du förklarar utförligt där sambanden framgår tydligt och ger exempel samt belyser frågeställningar ur flera olika perspektiv.

□Du ger utvecklade omdömen om textens innehåll och uppbyggnad.

A

Eleven gör välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommenterar centrala delar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband.

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap  som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.

Eleven skriver olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Eleven ger välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.

 

□Du återger så att texten har ett tydligt innehåll och en väl fungerande struktur, d v s texten innehåller enbart relevanta detaljer med stor betydelse för helheten och har en uppläggning som är gynnsam för innehållet.

□Du skriver så att innehållet tydligt framgår och gör läsningen intressant eller lockande, dvs du har variation i ordval och meningsbyggnad.

□I dina reflektioner resonerar du med välutvecklade argument som är väl underbyggda, d v s du förklarar utförligt där sambanden innehåller en utvecklad beskrivning och där exemplen förtydligar resonemanget samt generaliserar.

□Du ger välutvecklade och nyanserade omdömen om textens innehåll och uppbyggnad.

Uppgifter

  • Reponsfrågor 2.0

  • Responsfrågor En ö i havet

  • Responsfrågor En ö i havet

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: