Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Inledning biologi. Evolutionen, bakterier och virus.

Skapad 2016-08-29 12:03 i Österslättsskolan Karlshamn
Boken Spektrum Bilologi Kap 1 Liv i utveckling s 8-41, 8.3 Bakterier och virus - vänner och fiender s 320-326 samt Perspektiv: Bakterierna slår tillbaka s 338-339.
Grundskola 7 – 9 Biologi

Inledning biologi. Evolutionen, bakterier och virus

Innehåll

Syfte

 • Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet

 • genomföra systematiska undersökningar, och

 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället

Centralt innehåll

 • Hur den fysisa och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
 • Fältstudier och experiment. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.

Konkretisering

Du kommer att utveckla dina kunskaper och förmågor om

 • Livets uppkomst och vad som skiljer växt- och djurcell
 • Var bakterier finns och vad som är gynnsamt för dem
 • Hur bakterier och virus förökar sig 
 • Funktion i naturens kretslopp
 • De kan vara nyttiga/onyttiga och bra/dåliga 
 • Vanligt förekommande bakteriesjukdomar /virussjukdomar och hur man förhindra, bota eller fördröja dessa
 • Diskutera den aktuella samhällsfrågan om ebola
 • Begrepp att kunna och har förståelse för; bakterier, virus, smittspridning, mikroorganismer, vilspor, inkubationstid, penicillin, antibiotika, vaccination, epidemi, pandemi, influensa, resistenta bakterier, bioteknik, patogen, pastörisering, smittskydd, smittspridning

Undervisning/arbetssätt

Vi kommer att

 • Ha muntliga teoretiska genomgångar
 • göra en egen bakterieodling och skriva en laborationsrapport för inlämning
 • se filmer från mediacenter; Vår underbara kropp 1 (7331), Pandemi (7299), medicin (6855)

Området bedöms med prov och redogörelser.

Vi utgår från ett naturvetenskapligt arbetssätt

Bedömning

Se matris- Biologi matris 7-9, bedömning kommer att ske avseende

B Förmågan att kommunicera

samtala & diskutera (B1), skapa texter och andra framställningar (B6)

C Förmågan att genomföra fält- och laboratorieundersökningar

Formulera frågeställnignar (C1), använda utrustning (C3), jämföra resultat med frågeställningar och dra slutsatser (C4), dokumentera (C7),  genomföra undersökningar (C8)

D Förmågan att använda begrepp, modeller och teorier

beskriva centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelser för människors levnadsvillkor (D3), föra resonemang (D4), beskriva biologiska samband (D5), använda natruvetenskapa begrepp (D6)

E Kunskaper

Bakterier och virus (E1)

 

 

Matriser

Bi
Biologi matris 7-9 förmågor & kunskaper

A FÖRMÅGAN ATT GRANSKA INFORMATION

På väg att nå målen/ kan/har ännu inte...
1
2
3
A1 Skilja fakta från värderingar
...skilja fakta från värderingar.
Kan skilja fakta från värderingar med enkla motiveringar.
Kan skilja fakta från värderingar med utvecklade motiveringar.
Kan skilja fakta från värderingar med välutvecklade motiveringar.
A2 Söka information
...söka information på egen hand.
Kan med viss hjälp söka relevant information.
Söker relevant information.
Söker relevant information på ett väl fungerande sätt.
A3 Använda källor
... bedöma källornas trovärdighet.
Kan med viss hjälp bedöma källornas trovärdighet.
Kan bedöma källornas trovärdighet.
Kan bedöma källornas trovärdighet på ett väl fungerande sätt.
A4 Använda information
...använda information på ett fungerande sätt.
Kan använda information på ett i huvudsak fungerande sätt.
Kan använda information på ett relativt väl fungerande sätt.
Kan använda information på ett väl fungerande sätt.

B FÖRMÅGAN ATT KOMMUNICERA

På väg att nå målen/ kan/har ännu inte...
1
2
3
B1 Samtala och diskutera
...visat förmåga att samtala och diskutera.
Bidrar vid diskussioner med inlägg som i huvudsak hör till ämnet och till viss del för diskussionen framåt.
Bidrar vid diskussioner med inlägg som hör till ämnet och som för diskussionerna framåt.
Bidrar vid diskussioner med inlägg som hör till ämnet och som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
B2 Formulera ställningstagande med motiveringar och konsekvenser
...formulerat ställningstagande.
Formulerar ställningstagande med enkla motiveringar och beskriver några tänkbara konsekvenser.
Formulerar ställningstagande med utvecklade motiveringar och beskriver några tänkbara konsekvenser.
Formulerar ställningstagande med välutvecklade motiveringar och beskriver några tänkbara konsekvenser.
B3 Ställa frågor
...ställt några frågor.
Ställer frågor som i huvudsak hör till ämnet och till viss del för diskussionen framåt.
Ställer frågor som hör till ämnet och som för diskussionen framåt.
Ställer frågor som hör till ämnet och som för diskussionen framåt och fördjupar eller breddar den.
B4 Bemöta åsikter
...bemött några åsikter.
Bemöter åsikter på ett sätt som till viss del för diskussionen framåt.
Bemöter åsikter på ett sätt som för diskussionen framåt.
Bemöter åsikter på ett sätt som för diskussionen framåt och fördjupar eller breddar den.
B5 Framföra åsikter och argument
...framfört några åsikter och argument.
Framför enkla åsikter och argument.
Framför utvecklade åsikter och argument.
Framför välutvecklade åsikter och argument.
B6 Skapa texter och andra framställningar
...skapat någon text eller annan framställning.
Skapar enkla texter eller andra framställningar med viss anpassning till syftet.
Skapar utvecklade texter eller andra framställningar med relativt god anpassning till syftet.
Skapar välutvecklade texter eller andra framställningar med god anpassning till syftet.

C FÖRMÅGAN ATT GENOMFÖRA FÄLT- OCH LABORATIORIEUNDERSÖKNINGAR

På väg att nå målen/ kan/har ännu inte...
1
2
3
C1 Formulera frågeställningar
...formulerat några frågeställningar.
Bidrar till att formulera enkla frågeställningar.
Formulerar enkla frågeställningar.
Formulerar frågeställningar.
C2 Formulera planeringar
...formulerat någon planering.
Bidrar till att formulera planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Formulerar planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Formulerar planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
C3 Använda utrustning
...visat förmåga att använda utrustning.
Använder utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Använder utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Använder utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
C4 Jämföra resultat med frågeställningar och dra slutsatser
...visat förmåga att jämföra resultat och dra slutsatser.
Kan jämföra resultat och dra enkla slutsatser med viss koppling till modeller och teorier.
Kan jämföra resultat och dra utvecklade slutsatser med relativt god koppling till modeller och teorier.
Kan jämföra resultat och dra välutvecklade slutsatser med god koppling till modeller och teorier.
C5 Resonera rimlighet
...visat förmåga att dra rimliga slutsatser.
För enkla resonemang kring resultatens rimlighet.
För utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet.
För välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor.
C6 Ge förslag till förbättringar
... visat förmåga att ge förslag på hur undersökningar kan förbättras.
Bidrar till att ge förslag på hur undersökningar kan förbättras.
Ger förslag på hur undersökningar kan förbättras.
Ger förslag på förbättringar samt visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
C7 Dokumentera
...visat förmåga att skriva enkla dokumentationer.
Skriver enkla dokumentationer.
Skriver utvecklade dokumentationer.
Skriver välutvecklade dokumentationer.
C8 Genomföra undersökningar
...visat förmågan att genomföra undersökningar.
Kan genomföra undersökningar.
C9 Genomföra fältstudier
...visat förmågan att genomföra fältstudier.
Kan genomföra fältstudier.

D FÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA BEGREPP, MODELLER OCH TEORIER

På väg att nå målen/ kan/har ännu inte...
1
2
3
D1 Föra resonemang om miljöpåverkan
...visat förmåga att föra resonemang.
För enkla och till viss del underbyggda resonemang.
För utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
För välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
D2 Föra resonemang om åtgärder för hållbar utveckling
...visat förmåga att föra resonemang.
Visar på några åtgärder.
Visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder.
Visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder.
D3 Beskriva centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor
... visat förmåga att beskriva några naturvetenskapliga upptäckter.
Kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
D4 Föra resonemang om natur, samhälle, kropp och hälsa.
...visat förmåga att föra resonemang.
Kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
D5 Beskriva biologiska samband
...visat förmåga att se samband.
Visar på enkelt identifierbara samband.
Visar på förhållandevis komplexa samband.
Visar på komplexa samband.
D6 Använda naturvetenskapliga begrepp
...visat förmåga att använda naturvetenskapliga begrepp.
Visar till viss del förmåga att använda naturvetenskapliga begrepp.
Visar relativt god förmåga att använda naturvetenskapliga begrepp.
Visar god förmåga att använda naturvetenskapliga begrepp.

E KUNSKAPER

På väg att nå målen/ kan/har ännu inte...
1
2
3
E1 Bakterier och virus
Har ännu inte nått eller är på väg att nå grundläggande kunskaper
Har grundläggande kunskaper.
Har goda kunskaper.
Har mycket goda kunskaper.
E2 Organismer- identifiering, sortering, gruppering
Har ännu inte nått eller är på väg att nå grundläggande kunskaper
Har grundläggande kunskaper
Har goda kunskaper.
Har mycket goda kunskaper.
E3 Fotosyntesen & förbränning
Har ännu inte nått eller är på väg att nå grundläggande kunskaper
Har grundläggande kunskaper
Har goda kunskaper.
Har mycket goda kunskaper.
E4 Kropp & hälsa
Har ännu inte nått eller är på väg att nå grundläggande kunskaper
Har grundläggande kunskaper
Har goda kunskaper.
Har mycket goda kunskaper.
E5 Sex & samlevnad
Har ännu inte nått eller är på väg att nå grundläggande kunskaper
Har grundläggande kunskaper
Har goda kunskaper.
Har mycket goda kunskaper.
E6 Ekologi
Har ännu inte nått eller är på väg att nå grundläggande kunskaper
Har grundläggande kunskaper
Har goda kunskaper.
Har mycket goda kunskaper.
E7 Miljö
Har ännu inte nått eller är på väg att nå grundläggande kunskaper
Har grundläggande kunskaper
Har goda kunskaper.
Har mycket goda kunskaper.
E8 Beroendeframkallande medel
Har ännu inte nått eller är på väg att nå grundläggande kunskaper
Har grundläggande kunskaper
Har goda kunskaper.
Har mycket goda kunskaper.
E9 Genetik
Har ännu inte nått eller är på väg att nå grundläggande kunskaper
Har grundläggande kunskaper
Har goda kunskaper.
Har mycket goda kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: