Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema:Nalle

Skapad 2016-08-29 13:51 i Håvestens förskola Färgelanda
Förskola

Innehåll

Mål från styrdokument

Bakgrund till mål och eget formulerat verksamhetsmål.

Verksamheten har flera nya barn samt ny personal. Genom observationer har vi uppmärksammat att verksamheten behöver erbjuda främjande miljöer där barnen kan utveckla sina leksignaler och hjälpa varandra för ett trivsamt klimat.

Genom en enkätsammanställning "Trygghet och trivsel" har barnen svarat att de inte får vara med och bestämma och för att åtgärda detta ska vi pedagoger uppmärksamma och upplysa barnen i att de kan vara med och påverka sin vardag genom olika beslutsfattande och demokratiska principer som främjar barnens samarbete.

Verksamheten behöver erbjuda aktiviteter som främjar barnens delaktighet och inflytande och öva på olika demokratiska arbetsformer.

Målkriterier som gör målet utvärderingsbart

Ex. Utveckling sker:

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

 • När barnet självmant erbjuder sin hjälp.
 • När barnen skapar aktiviteter som bidrar till en trivsam miljö (ljudnivå).

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.

 • När verksamhetens barn är medvetna om att de kan påverka och vara medbestämmande i förskolans vardag.
 • Framför sina åsikter empatiskt och respektfullt.

Insatser för att nå målet

Arbetssätt och metoder.

 • Nalletema, kommer att vara en röd tråd genom hela läsåret.
 • Tecken som stöd.
 • Bildstöd
 • Boksamtal (drama, skapande, lek, media, värdegrundsmaterial)
 • Gruppstärkande lekar i olika former.
 • Samtal och diskussion tillsammans med verksamhetens barn och ljudvolym.
 • Göra barnen delaktiga för att utveckla ett demokratiskt förhållningssätt, genom att verksamheten kan erbjuda tid för samtal och diskussioner i olika konstellationer.
 • Barnintervju/enkät.

 

 

 

Litteratur/forskningsamknytning

Ex. ICDP-Hundheide

Heister Trygg, B. (2008). Tidig AKK- stöd för stora och små.

Heister Trygg belyser att tecken som stöd är bra för alla barn oavsett behov. 

Bråten, I., &Thurmann- Moe. A.C (1998) Den närmaste utvecklingszonen som utgångspunkt för pedagogisk praxis. I L. Bråten (Red.), Vygotskij och pedagogiken. Lund: Studentlitteratur. vi använder oss av den proximala utvecklingzonen där barn lära av andra, både stora som små.

För att få en trivsam miljö så lyfter SPSM (2015)"Att arbeta med språkstörning i förskola och skola (s.25)."  vikten av att den fysiska lärmiljön är viktig för barnens lärande och utveckling. De anser att förskolan ska se över den fysiska och visuella miljön och ger oss bra konkreta tips på hur vi kan förbättra miljön.

Barnens delaktighet genom hela processen

Ex. Barnintervjuer, pedagogisk dokumentation, återkommande samtal m.m.

Vårdnadshavares delaktighet

Ex. Information till föräldrar via UNIKUM om varför förskolan arbetar med valt dokumentation/ fokusområde. Kontinuerligt informera om arbetets utveckling via UNIKUM och aktivt bjuda in till dialog vid den dagliga kontakten.

Förutsättningar för att insatserna ska bli av

Se över lärmiljöerna, erbjuda tid för barnen att arbeta både enskilt och i grupp så att barnen kan utvecklas.

Tid för kompetensutveckling för personal (teckens om stöd, bildstöd). 

Utvärdering.

Bestäm för vem, på vilket sätt, när och ansvarig.

Ex. Pedagogerna genomför lämpliga BRUK-enkäter och barnobservationer. Analys av pedagogisk dokumentation och reflektionsprotokoll. Sammanställning och utvärdering planeras till bestämd vecka. Ansvarig utses för att driva utvärderingområdet.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: