Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

EPP - Minecraft Landvetter södra åk 9

Skapad 2016-08-29 15:59 i Ekdalaskolan Härryda
Grundskola 9 Geografi Samhällskunskap

Ni elever kommer få chansen att bygga upp ett framtida samhälle som kommer att kallas för Landvetter södra. Samhället kommer att ligga söder om Landvetter centrum och riksväg 40. Samhället kommer att rymma cirka 25 000 invånare och cirka 10 000 bostäder. 

Samhället ska byggas i Minecraft och det ska förställa området så som vi tänker det år 2026. Varje klass kommer att lämna in ett bidrag i form av en film som kommer att vara cirka 3-5 minuter lång. I filmen ska ni presentera ert samhälle och hur ni har tänkt. Här gäller det verkligen att ni kan argumentera utifrån fakta varför ert förslag på samhälle skulle kunna vara en grund för Landvetter södra.

 

Utgå ifrån följande punkter när ni ska komma fram med ert förslag:

 

 • Utgå ifrån området så som det ser ut idag. Hur kan man bygga på bästa sätt utifrån de naturgivna förutsättningarna? Att vi utnyttjar och använder oss av terrängen och landskapet på bästa sätt. Hur kan vi bygga ett samhälle där alla som bor där kan känna gemenskap och tillhörighet? Att det finns ett utbud av olika idrottsanläggningar, kultur - som kanske bibliotek, biografer, museum och andra upplevelser som får människor att må bra.
 • Samhället ska innehålla bostäder men också lokaler för företag som i sin tur kan skapa arbetstillfällen. Tänk också nytt när det gäller arkitektur, hur bostäder och andra byggnader kan se ut, använd din fantasi!
 • Tänk också på att Landvetter södra ligger nära Landvetter flygplats. På flygplatsen träffas tusentals människor på genomresa eller i samband med olika arbeten. Hur kan samhället dra nytta av detta? Det är ju viktigt att kommunikationerna mellan Landvetter södra och flygplatsen fungerar ordentligt.
 • Ta också hänsyn till den senaste tekniken när det infrastruktur, hur man kan transportera människor och varor. Hur kan vi göra samhället hållbart när det gäller energi? Vilka nya tekniker skulle man kunna använda sig av? Hur tänker ni kring återvinning av avfall? Tänk nytt men ta också reda på hur forskningen ser på dessa frågor idag.

Innehåll

Vad ska jag som elev utveckla.

Vad ska vi arbeta med?

Vi till en början jobba med grunderna i geografin som karta, vädersträck, positionsbestämning samt läge och namn på olika världsdelar, länder, vatten, städer osv. Därefter kommer vi knyta momentet närmare till Minecraft och komma in på miljö, människor och hållbarhetsfrågor med fokus på klimatförändringar och förnybara energitillgångar och samhällsplanering.

Därefter kommer vi mer fokusera på ämnet samhällskunskap och frågor rörande demokrati och styrelseskick med fokus på Sverige. I samband med detta kommer vi att diskutera hur vi skapar ett samhälle där alla känner tillhörighet och inte utanförskap och segregering. Hur skapar vi ett sådant hållbart samhälle?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer arbeta med utgångspunkt i ett språk- och kunskapsutvecklande arbetsätt. Där förståelsen av begrepp och förmågan att kunna uttrycka sig muntligt och skriftligt kommer att prioriteras. Du kommer att ha möjligheter att utveckla dessa förmågor både enskilt och i grupp. Stora delar av arbetet kommer att ske i gruppen, både mindre konstellationer och i helklass. För att gemensamt kunna komma fram med ett förslag kommer vi självklart arbeta med demokratiska processer, alla beslut måste tas utifrån demokratins principer. Vissa av lektionerna kommer ägnas åt byggandet I Minecraft men flertalet lektioner kommer att utgöras av diskussioner kring samhällsbyggande. Hur ska vi få ett hållbart och attraktivt samhälle?

Ni kommer också att jobba med det här projektet i svenska och no. 

 

 

Hur sker elevinflytandet inom arbetsområdet?

Ni elever har själva kommit med förslag på hur vi ska arbeta, då vi "brainstormade" om projektet - "Tankar om Minecraft", och det är det vi kommer att utgå ifrån i själva arbetet med projektet. Det här kan variera lite ifrån klass till klass. Ni kommer också kunna välja mellan olika arbetssätt när det gäller några av uppgifterna.

Hur ska jag som elev visa vad jag lärt mig?

Du kommer att visa dig vad du har lärt dig i samband redovisningar, film, skriftliga prov och under lektionerna.

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.
  Ge  7-9
 • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
  Ge  7-9
 • Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.
  Ge  7-9
 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
  Ge  7-9
 • Fältstudier av natur- och kulturlandskap, till exempel av samhällsplanering i närsamhället.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternativa drivmedel.
  Ge  7-9
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
  Sh  7-9
 • Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.
  Sh  7-9
 • Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.
  Sh  7-9
 • Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.
  Sh  7-9
 • Några olika stats- och styrelseskick i världen.
  Sh  7-9
 • Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.
  Sh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
  Ge  E 9
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 9
 • Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
  Ge  E 9
 • Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
  Ge  E 9
 • Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
  Ge  C 9
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
  Ge  C 9
 • Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
  Ge  C 9
 • Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
  Ge  C 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
  Ge  A 9
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Ge  A 9
 • Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
  Ge  A 9
 • Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
  Ge  A 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
  Sh  E 9
 • Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  C 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  C 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
  Sh  C 9
 • Eleven har goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
  Sh  C 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
  Sh  A 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
  Sh  A 9

Matriser

Sh Ge
EPP - Minecraft Landvetter södra åk 9

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: