Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grovplanering Backebo VT-17

Skapad 2016-08-29 18:58 i Backebo Dibber Sverige AB
I grovplaneringen definieras hur den övergripande verksamheten ska läggas upp. Där ska rutiner och gemensamma regler utformas och en övergripande strategi tas fram för hur den pedagogiska planeringen kopplas till förskolans läroplansområden.
Förskola
På Backebo är 40 barn inskrivna i åldrarna 1-5 år och sex personal (två förskollärare, fyra barnskötare och ett mottagningsbiträde med ansvar för kök och städ samt deltid i barngrupp) med stor erfarenhet av barn och pedagogik. Förskolan ligger i ett nybyggt område med närhet till lekplatser, skog och mark samt innerstadsmiljö. Innemiljön är flexibel utifrån barnens intressen, men erbjuder olika sorters lek för att stimulera lärandet i 8 olika rum. Barngruppen delas in i smågrupper som har aktivitet inomhus eller utomhus, för att erbjuda barnen en lugn miljö och en trygg start, samt vistelse i den pedagogiska verksamheten.

Innehåll

Normer och värden

Grundverksamhet 

På Backebo strävar vi pedagoger efter att arbeta utifrån en positiv barnsyn och ett förhållningssätt som sätter barnets perspektiv i fokus. På Backebo har vi en gemensam värdegrund, där alla barn har ett lika värde. Detta gör vi genom att:

 • vi sätter barnet och hens lärande i centrum
 • vi stimulerar barnen till lärande i en rolig, inspirerande och lekfull miljö
 • vi anpassar oss efter barnets behov
 • vi ger alla barn lika möjlighet till utveckling
 • alla barn är lika mycket värda och äger alla olika styrkor som skall lyftas fram lika mycket
 • vi uppmärksammar alla barn varje dag
 • vi ger tid och möjlighet för barnen att utvecklas och lära sig nya saker
 • vi vill att alla barn ska känna sig trygga och respekterade hos oss
 • vi ger alla barn rätt till ett språk, ex. kroppsspråk, bilder, tecken m.m.

"Det finns en gemensam syn på förskolans värdegrund bland personalen och som följs av medarbetarna." (Helianthus Affärsplan 2016-2017)

 • vi pedagoger ska fortsätta diskutera barnsyn under terminen, för att lyfta frågan när ny personal tillkommer
 • vi arbetar med jämställdhetsuppdraget, där vi startat ett arbete med "mjuka superhjältar" och normkritisk pedagogik som inspirerat barnen till diskussioner och tillsammans utvecklar vi den gemensamma leken
 • vi arbetar med materialet "Kompisböckerna"
 • vi pedagoger använder begreppet "hen" för att ge barnen en ytterligare identifikationsmöjlighet
 • vi på Backebo har skrivit på Förskolebrevet och arbetar med integrationsövningar fyra fasta tider om året

Rutiner

I uppstarten av Backebo vill vi pedagoger ägna mycket tid till att strukturera bra rutiner, både för barnen och för oss pedagoger. Pedagogerna använder Löparmodellen i det pedagogiska arbetet. För att vår planering ska fungera så är det viktigt att barnen finns på plats till klockan 09.00 färdiga för att påbörja de aktiviteter som är inplanerade.

Vi vill på ett lugnt sätt introducera barnen i våra rutiner och aktiviteter för att skapa en trygghet för barnen och för oss pedagoger, både på kort och lång sikt och bygga upp gemenskap i barngruppen.

Vi arbetar efter Helianthus Ut-och-njut-filosofi, vilket innebär att barnen har ett lustfyllt lärande genom olika möten, som bygger på upplevelser. Vi strävar efter att gå ut varje dag för att barnen ska känna glädje, välja själva, våga, uppleva att dagen är lustfylld, vara nyfikna m.m. Vi uppmärksammar även den lustfyllda leken som sker inomhus. I dessa möten är vi pedagoger medupplevande, medupptäckande, medforskande och medengagerade tillsammans i barnens lärande.

En dag på Backebo ser ut så här:

06:30 Förskolan öppnar
07:30-08:00 Frukost serveras
09:00-10:30 Planerade aktiviteter inomhus eller utomhus med fruktstund
10:45 Samlingar ledda av pedagoger
11:00 Lunch
11:30 Hygien - barnen går på toaletten och tvättar sig efter maten
11:45 En lugn stunds vila till musik/bok/spel
12:15 Fri valbar lek - barnens egna val inomhus eller utomhus
14:00 Mellanmål serveras
15:00 Fri valbar lek
16.30 Fruktstund
17.30 Förskolan stänger

Förhållningssätt

På Backebo vill vi hålla ett gott förhållningssätt genom att:

 • hälsa på varandra
 • lyssna på och respektera varandra
 • trösta varandra
 • uppmuntra alla känslor
 • känna trygghet i att säga ifrån
 • uppmärksamma varandras olikheter och styrkor

På Backebo arbetar vi utifrån konceptet "Drömmen om det goda", med fokus på att skapa ett lugn och en harmoni i barngruppen. Exempel på moment kan vara lugn bakgrundsmusik, massagesagor och avslappningsövningar. För att veta mer finns en pedagogisk planering "Drömmen om det goda".

Alla pedagoger är medforskande och medengagerade i leken tillsammans med barnen.

Vi pedagoger kommer tillsammans med barnen bestämma vilka ytterligare gemensamma förhållningssätt förskolan ska ha.

Barns inflytande

För att barnen ska kunna känna delaktighet i det dagliga sammanhanget, krävs det att vi pedagoger lyssnar på det enskilda barnet genom att:

 • barnen uppmuntras att på olika sätt bli mer självständiga i sina val av aktiviteter, material och lek
 • använda STOPP-handen och STOPP-kort, som ett verktyg för barnen och oss själva. STOPP-handen och STOPP-kortet visar tydligt för barnen och de vuxna vad som inte känns okej för hen
 • vi upplyser barnen om konsekvenserna av sitt handlande i olika situationer
 • vi bekräftar barnets känslor

"Barnens behov och intressen lägger grunden för utformningen av miljön och planeringen av verksamheten." (Helianthus Affärsplan 2016-2017)

 • vi pedagoger lyssnar på barnets åsikter, tankar, behov och intressen, samt utformar verksamheten och miljön efter det
 • vi pedagoger ger barnen möjligheten och verktygen att påverka sin situation och förskolans verksamhet

 

Utveckling och lärande

Varje barn ska få möjligheten att känna en trygghet och tycka det är roligt att komma till förskolan:

 • under den flexibla inskolningen bygger pedagogerna upp en god relation med barnet och hens vårdnadshavare för att lägga grunden till en nyfikenhet och en lust att lära
 • vi pedagoger tror på barnets egna förmåga
 • vi pedagoger arbetar med barns integritet utifrån Förskolebrevet

Varje barn ska få möjligheten att känna en social gemenskap på förskolan:

 • i verksamheten delas barnen upp i mindre grupper men får också möjligheten att leka själv
 • tillsammans med förskolans barn och pedagoger hjälps vi åt att hantera konflikter och diskuterar hur vi är mot varandra
 • vi arbetar med "Kompisböckerna"

Varje barn ska ha möjligheten att utveckla sin motorik och koordinationsförmåga på förskolan:

 • vår verksamhet arbetar med filosofin "Ut-och-njut", vilket innebär att barngruppen får vistas i andra miljöer än inomhus och förskolegården
 • vi går till närliggande parker och närliggande skog
 • vi erbjuder barnen rörelseglädje och rörelselekar i verksamheten

Varje barn ska ha möjligheten att utveckla sin språkliga-, matematiska-,  naturvetenskapliga- och skapande förmåga på förskolan:

 • i vår verksamhet arbetar vi med språkmaterialet Babblarna från Hatten Förlag. I materialet ingår böcker, spel och musik som uppmuntrar till lärande av de första språkljuden: Ba, Bi, Bo, Da, Di, Do. Babblarna följer med barnen i olika aktiviteter som vattenlek, skogsutflykter, skapande lek och matematiska aktiviteter
 • vi arbetar språkfrämjande med tecken som stöd och bildstöd, som uppmuntrar alla barn oavsett verbal förmåga att kunna kommunicera
 • vi erbjuder barnen olika aktiviteter under dagen, fria leker och pedagogstyrda lekar

 

"Lärandemiljön är stimulerande, utmanande och mångsidig inomhus och utomhus." (Helianthus Affärsplan 2016-2017)

"Verksamheten möjliggör att barnen får pröva, utforska och uppleva olika arbetssätt och arbetsformer". (Helianthus Affärsplan 2016-2017)

 • vi pedagoger observerar och kartlägger barnens intressen och utvecklar miljön utifrån det
 • vi pedagoger är nytänkande i planerandet av miljön
 • vi pedagoger erbjuder liknande aktiviteter inomhus och utomhus

 

Inre och yttre miljön

Inre Miljön

På Backebo vill vi stimulera barnens fantasi och ge utrymme för lek. Vår målsättning är att ha en inspirerade och utvecklande miljö som stimulerar barnens nyfikenhet och därför har vi allt material tillgängligt för barnen. Det lekmaterial som finns är anpassat efter barnens ålder och intresse. Vi har 8 rum med olika mötesplatser såsom hemvrå, bygg- och konstruktionshörna, läshörna, ateljé m.m. Miljön är föränderlig med barnens intressen som utgångspunkt.

 

Yttre Miljön

Den yttre miljön byggs upp vartefter nu vid uppstart. Vi fokuserar på att lämna förskolans område på förmiddagarna och utforskar vår närmiljö, som lekparker och skogsmiljöer.

Förskola och hem

Samverkan med hemmen 

På Backebo vill vi ha en god kontakt med barnens vårdnadshavare och göra dem delaktiga i förskolans arbete, genom att:

 • använda oss av föräldraaktiv inskolning (där barnet med vårdnadshavare hälsar på cirka en timme första dagen och får grundläggande information och rundvandring på förskolan. Följande tre dagar är vårdnadshavarna med mellan 9-14, för att sedan lämna barnet på den femte dagen. Barnet lär känna den nya miljön tillsammans med vårdnadshavare och känner sig trygg. Vårdnadshavare får en bra inblick i verksamheten och får ta del av det dagliga arbetet. Inskolningsperioden kan variera beroende på barnets behov)
 • ha utvecklingssamtal och föräldramöte en gång per termin eller vid behov

 "Det råder en tillitsfull relation mellan förskolans personal och föräldrarna." (Helianthus Affärsplan 2016-2017)

 • vi pedagoger har ett nära samarbete och en öppen dialog med hemmet, vilket ger vårdnadshavare möjlighet till inflytande i vårt arbete
 • vi pedagoger ansvarar för att den dagliga kontakten vid hämtning och lämning blir bra
 • i vår verksamhet erbjuds olika samkväm under läsåret, som Drop-in eller vernissage, Besök förskolan en dag, Ljusfest vid Lucia och Förskolans Dag

"Helianthus präglas av entreprenörskap, glädje och engagemang." Helianthus Affärsplan 2016-2017)

 • på Backebo är all personal engagerade i barnens lek, lärande och utveckling, för att skapa en positiv dag för barnen med utmaningar varje dag. Personalen på Backebo ska vara nytänkande i sitt arbete för att se till dagens generations barn och deras behov.

 

Uppföljning, utvärdering och utveckling

Vi använder oss av pedagogisk dokumentation för att tydliggöra barnens lärandeprocess. I lärandeprocessen ingår reflektion  mellan barn och mellan barn och pedagog, samt pedagogerna emellan. Verksamheten dokumenteras bland annat med hjälp av digitala verktyg. Dokumentation gör att föräldrarna blir delaktiga och ger dem möjlighet att följa barnens utveckling på förskolan.

I vårt arbete med pedagogisk dokumentation arbetar vi med:

 • Unikum (webbverktyg för samarbete kring lärandet i förskolan)
 • Väggdokumentation (som gör vår verksamhet synlig för föräldrar och barn och skapar mötesplatser för diskussion och reflektion)
 • Bilder (som visar på hur barnen lär, leker och utvecklas)
 • Anteckningar (för att tydliggöra barnens arbete och tankar utifrån observationer och barnens egna redovisningar)

 

"Det systematiska kvalitetsarbetet används som verktyg för utveckling av verksamheten." (Helianthus Affärsplan 2016-2017)

"Varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följs upp och analyseras". (Helianthus Affärsplan 2016-2017)

 • En viktig del i hela verksamheten är utvärdering av arbetet på förskolan. Vi utvärderar och reflekterar i arbetslaget och tillsammans med barnen efter avslutad aktivitet och innan nästa träff. Vi samtalar, tittar på bilder för att göra barn delaktiga och få en uppfattning om och hur barnen lär sig av aktiviteten. Genom en gemensam utvärdering av den pedagogiska dokumentationen går vi tillbaka och tittar på vad vi har gjort tidigare för att kunna gå vidare i frågor som finns kvar hos barnen. Via UNIKUM reflekterar och analyserar vi våra planeringar och aktiviteter för att se vad vi kan utveckla i verksamheten.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • föra fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare om barnens trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal minst en gång varje år, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • beakta föräldrarnas synpunkter när det gäller planering och genomförande av verksamheten.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • kommunikation och samspel med och mellan barn, barns delaktighet och inflytande samt vid vilka tillfällen som barnen upplever verksamheten som intressant, meningsfull och rolig,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: