Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trygghetsperiod på Jord, Kyrkvikens Förskola

Skapad 2016-08-31 06:58 i Pysslingen Förskolor Kyrkviken Pysslingen
Verksamheten genomsyras av förskolans pedagogiska nycklar UTMANING- LUSTFYLLT LÄRANDE - SJÄLVKÄNSLA. Utifrån social konstruktionism skapar vi vår praktik. Etiken utgår från att ta olikhet och mångfald i bruk. Från barnens mål och förskolans uppdrag är denna PP skapad.
Förskola
Barn är intresserade av andra människor och vill ingå i ett sammanhang. Hur vi arbetar för att få en väl fungerande barngrupp, där alla individer känner trygghet, får plats och då kan utvecklas, är beskriven i denna PP.

Innehåll

MÅL:

  • En barngrupp som är i samhörighet där harmoni, arbetsro och utveckling sker
  • Skapa en grund för att alla barn ska få det varje barn har rätt till enligt LPFÖ
  • Alla barn ska veta att de tillhör gruppen, veta vart de har sina platser, hitta på avdelningen och känna till de rutiner och regler som finns på förskolan
  • Alla barn ska veta vad de får göra på Jord och på förskolan Kyrkviken

VEM/VILKA

Pedagogerna i arbetslaget ansvarar för att planera och organisera miljön, gruppkonstellationer, rutiner, övergångar och aktiviteter som gynnar, skapar förutsättningar och säkerställer att barngruppen fortsätter framåt i FIRO-processen. Vi har också fokus på att skapa så trygga och hållbara relationer till varje individ som möjligt där ömsesidig respekt ska råda.

Alla Kyrkvikens pedagoger ansvarar för att liknande arbets- och förhållningssätt råder under barnens hela förskoledag!

 

GENOMFÖRANDE:

Utifrån social konstruktionism skapar vi vår praktik. Etiken utgår från att ta olikhet och mångfald i bruk.

Organisation:

Alla barn har sin egen hylla med namn och bild för att förstärka tillhörigheten.

Varje barn har även sin egen stol vid matbordet, plats vid samlingen och egen låda för pågående arbeten som är märkt med både namn och bild.

Barngruppen består av 15 individer som vi delar upp mellan 3 pedagoger i olika arbetspass så ofta som möjligt. En grupp går iväg på en utflykt i närområdet, en grupp arbetar inne och en grupp arbetar ute.

Vid fruktsamlingen kl 9 och lunchsamlingen kl 11 är vi alla tillsammans. Då skapar vi möjlighet att få se  gruppens medlemmar och lära känna varandra. Under samlingen innan lunch pratar vi om vilka barn som är på förskolan denna dag, vilka som är frånvarande och varför. Vi använder samlingskort med bild och namn.  Under fruktsamlingen delas barnen upp i de mindre grupperna och för att kunna få en överblick på vad individen och de andra ska göra använder vi bilder på aktiviteterna och fotografier på de som skall delta. Vi alternerar mellan barnens eget val och pedagogernas medvetna indelning för att öka och möjliggöra interaktion mellan barnen och att förstärka eller skapa nya relationer

Under FIRO processens första del, Tillhöra fasen, arbetar vi med att samla gruppen ofta och när vi ska samlas använder vi oss av olika samlingsånger för att förstärka vad som är på gång. Vi ser till att varje dag är lik den föregående och tillsammans med de återkommande rutinerna skapas ett igenkännande och med det infinner sig trygghet. Allt eftersom plockar vi in nytt stoff i form av material, aktiviteter eller frågeställningar.

 

Aktiviteter:

Mötet: Alla barn möts på morgonen enligt det sätt som bäst gynnar dem och vårdnadshavare och skapar på så sätt förutsättningar för en fortsatt underbar dag. 

"Jag är en pedagog som tar aktiv del i mötet och är engagerad i de individer jag möter. Jag är positiv och förmedlar att jag är glad över att få se dig här just denna dag!"

Slussning: För att alla individers behov av stöttning, hjälp och utmaningar i av- och påklädning och i badrummet ska kunna tillgodoses arbetar vi med en grupp barn i taget och slussar dem på så vis genom rutinen och vidare till aktiviteter och arbetspass. Det blir lagom många på begränsad yta och pedagogen hinner mad att utmana, stötta och hjälpa på individnivå. Barnens förmåga att vara självständiga, vilja att hjälpa andra och att föra kunskap vidare ska ges tid och utrymme.

Rutiner: Pedagogerna är förebilder i rutinerna och stöttar barnen i att bli självständiga, lita till sin egen förmåga och att hjälpa varandra. Varje rutin ska ses som ett lärotillfälle och en möjlighet att förstärka eller bibehålla den trygga relationen barn - pedagog

Måltid: Varje individ ska få den stöttning, utmaning och de förutsättningar den vill ha/behöver för att lyckas med måltidssituationen. Pedagogerna ser till att skapa en lugn stund med samtal och möjlighet att äta sig mätt för att orka hela dagen

Vila: Pedagogerna ansvarar för att vilostunden blir lugn så att att alla barn får möjlighet att få den vila hen behöver för att orka med hela dagen på förskolan. I samråd med vårdnadshavare kommer vi överens om vilans längd för att barnet även ska få en bra eftermiddag och kväll hemma

 

 

UPPFÖLJNING,UTVÄRDERING och UTVECKLING

Uppföljning och utvärdering: Vid reflektionsstunden varje vecka går pedagogerna igenom rutinerna och ser över hur de fungerar och om något behöver ändras. Vi ser också över barnens behov och förmågor och gör de förändringar som behövs för att de ska befinna sig i sin proximala utvecklingszon så ofta som möjligt

 

VETENSKAPLIG GRUND

Denna PP vilar på denna vetenskapliga grund, aktuella forskning eller beprövad erfarenhet:

  • " Från Jag till Vi" av Gunilla Guvå
  • FIRO - teori om gruppers utveckling och behov av stöd enligt Will Schutz
  •  IMGD-modellen (An Integrative Model of Group Development) - Att skapa effektiva team av Susan Wheelan
  • Behovstrappan - Abraham Maslow

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: