Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning År 4

Skapad 2016-08-31 08:39 i Kyrkskolan 4-6 Ludvika
Inom området taluppfattning arbetar eleverna främst med talsystem och talsorter.
Grundskola 4 Matematik

Inom detta område arbetar du med talsystem, talens storlek och tallinjen. Du kommer också att få dela upp tal och bygga ihop tal utifrån de olika talsorterna. Du kommer att få lära känna andra talsystem som det babyloniska, egyptiska och det som mayaindianerna använde sig av.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Förmågor som eleverna ska utveckla:

Begreppslig förmåga

 • Ental, tiotal, hundratal, tusental och tiotusental.
 • Siffra och siffrans värde.
 • Tallinje
 • Talsystem

Analysförmåga

 • Jämföra, se sambandet och kunna förklara hur ental, tiotal, hundratal, tusental, tiotusental är relaterade till varandra.
 • Förklara vad det är för skillnad mellan siffra, tal och siffrans värde.
 • Jämföra olika typer av tallinjer för att se likheter och olikheter samt för och nackdelar med de olika tallinjerna.
 • Se likheter och olikheter på det gamla Egyptiska talsystemet, det babyloniska talsystemet och vårt tiotalssystem.

Kommunikativ förmåga

 • Samtala, diskutera, motivera och presentera matematiska lösningar.
 • Uttrycka egna åsikter och argument när vi samtalar om matematik.

Metakognitiv förmåga

 • Pröva och ompröva när olika sätt att räkna.
 • Avgöra om svaret är rimligt.
 • Välja olika sätt att räkna eller lösa problem.

Procedurförmåga

 • Söka och samla information för att lösa matematiska tal och problemuppgifter.

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Hur ska vi lära oss detta?

Du kommer att arbeta enskilt och i grupp. Vi kommer att ha gemensamma genomgångar där du aktivt får medverka. Du ska få möjlighet att prata, resonera och diskutera matte. Du kommer att uppmuntras att berätta hur du tänker och lära sig att lyssna och förstå andras sätt att tänka. Du kommer även att få arbeta praktiskt och med whiteboardtavla.

Det vi kommer att arbeta med på lektionerna är:

Talsystem – ental, tiotal, hundratal osv.

Lägga ihop talsorter (3000+400+60+7=3467) och dela upp talsorter (2538= 2000+500+30+8).

Vilket tal saknas (5036+__=5236)? Eller vilket tal ska bort (8487-__=8407)

Siffrors värde.

Jämföra tals storlek och storleksordna dem.

Tallinjer – läsa av tallinjer och rita tallinjer.

Talet före och talet efter.

Mönster i talserier ( 750   760   770   _?_ )

Talsystemet i det gamla Egypten, det Babyloniska talsystemet och mayaindianernas talsystem.

Problemlösning

Vad som kommer att bedömas:

 • Att du lärt dig de begrepp som ingår inom området taluppfattning.
 • Att du kan se samband mellan talsorterna.
 • Storleksordna tal och veta vilket tal som kommer före och efter. 
 • Att du kan dela upp tal i talsorter och lägga ihop talsorter till tal.
 • Förklara skillnaden mellan siffra och siffrans värde.
 • Din förmåga att arbeta med tallinjen.
 • Känna till likheter och olikheter mellan de tre olika talsystemen.
 • Att du kan berätta hur du tänker när du löser uppgifterna, förstå hur andra tänker och presentera matematiska lösningar.
 • Din förmåga att arbeta med problemlösning.

Hur du får visa vad du kan:

Du kommer att få visa vad du kan i ditt enskilda arbete. Även när vi jobbar med grupparbeten och vid gemensamma diskussioner kommer dina kunskaper att bedömas. Det kommer även att bli ett skriftliga prov.

 

Lärardel - kopplingar till läroplanen

Välj "Koppla" och koppla in relevanta delar från läroplanen:

- Syfte - Vilka förmågor ska utvecklas?

- Centralt innehåll - vilka delar är relevanta för arbetsområdet?

- Kunskapskrav

 

Det går även att koppla till Kapitel 2 i läroplanen. (2,1, 2,2 och 2,3 tex) 

(Ta sedan bort denna text. Även elev och föräldrar kan se det här avsnittet även om det är ihopfällt i utgångläget)

Matriser

Ma
Ludvika Pedagogisk planeringsmall

När du arbetat klart med området taluppfattning ska du kunna:

På väg att nå målet
Når målet
Når målet med god marginal
De begrepp som ingår (begreppsförmåga)
Sambandet mellan talsorterna (analysförmåga)
Storleksordna tal och talet före/efter (analysförmåga)
Skillnad på siffra och siffrans värde (analysförmåga)
Arbeta med tallinjen (analysförmåga och kommunikativ förmåga)
Dela upp tal i talsorter och lägga ihop tal (analysförmåga)
Arbeta med tre olika talsystem (analysförmåga och kommunikativ förmåga)
Berätta hur du löser uppgifter och förstå hur andra tänker (kommunikativ förmåga)
Lösa enkla problemlösningsuppgifter (metakognetiv och procedurförmåga)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: