Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer & Värden

Skapad 2016-08-31 09:56 i Tunaskolan F-6 Lunds för- och grundskolor
Pedagogisk planering Tunaskolans fritids ht/vt. 16/17 kontext normer och värden/ värdegrund.
Grundskola 2

Fritids årskurs 2 arbetar med normer samt värdegrunds frågor. Utgångspunkt Lgr11 samt skolans likabehandlingsplan.

Innehåll

Målbeskrivning utöver verksamhetens övergripande mål

I årskurs 2 har vi som mål inom ramverket Normer & Värden samt värdegrund att erbjuda eleverna en trygg miljö där de kan samspela och verka med andra elever och vuxna. En verksamhet som stärker samt utvecklar elevernas självidentitet. En verksamhet som är relationsskapande, skapar gemenskap samt inbjuder till socialt samspel.

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev respekterar andra människors egenvärde,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
 • Gr lgr11
  Alla som arbetar i skolan ska medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,
 • Gr lgr11
  Alla som arbetar i skolan ska aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper,

Syfte

Fritidshemmet för årskurs 2 skall vara en trygg och öppen plats för alla inskrivna elever. Att eleverna känner välbefinnande i gemenskap med både barn och vuxna. En plats där socialt samspel sker mellan elever och vuxna. Fritidshemmet för årskurs 2 bidrar till dialog samt identitetsskapande. En verksamhet som bidrar till att eleverna utvecklar ett positivt förhållningssätt till sig själva, andra barn samt vuxna. Att eleverna får tid till återhämtning samt upplever sin tid på fritidshemmet meningsfull.

Tillvägagångsätt

En inbjudande miljö. Pedagoger som är lyhörda, tydliga, gränssättande samt goda förebilder. Dialog med eleverna, att kontinuerligt avhandla frågor om elevhälsa/vård. Aktivt motverka alla former av kränkningar samt diskriminering. Bedriva verksamhet som präglas av solidaritet mellan människor. Varierande verksamhet som ger eleverna möjlighet att hitta aktiviteter inom verksamheten som passar dem. Aktivt arbeta med trygghet och trivselfrågor tillsammans med elever (Klassråd/Fritidsråd). Samverkan med hemmet vad gäller elevers välmående. På fritidshemmet för årskurs 2 visar vi respekt för miljön (ansvarsgrupper) samt har kontinuerligt verksamhet förlagd ute.

Utvärdering/ uppföljning

Observationer, pedagogiska samtal (elevhälsa/vård) samt dialog med eleverna (Klassråd/Fritidsråd).

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: