Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spindlarna pedagogisk planering Ht 2016 Vt 2017

Skapad 2016-08-31 12:29 i Starrkärrs förskola Ale
Vi kommer att introducera Babblarna för barnen, med start HT 2016. Babblarnas karaktärer är kopplade till läroplansmålen och lämpliga att arbeta med i just småbarnsgrupp. Barnen kommer att få bekanta sig med Babblarna – en i taget. Under höstterminen räknar vi med att hinna introducera 3 av 6 st Babblar: De tre vi kommer hinna bekanta oss med representerar Naturvetenskap, Matematik & Teknik, samt Skapande.
Förskola
Vi har för avsikt att introducera Babblarna för barnen, med start HT 2016. Barnen kommer att få bekanta sig med Babblarna - en i taget. Babblarnas karaktärer är kopplade till läroplansmålen. Under höstterminen räknar vi med att hinna introducera 3 av 6 st Babblar. De tre vi kommer hinna bekanta oss med representerar Naturvetenskap, Matematik & Teknik samt Skapande 1. Med hjälp av Dadda (som representerar Naturvetenskap) ska vi arbeta med saker/teman/uppgifter som berör natur, djur och miljö 2. Med av gula Babba (som representerar Matematik & Teknik) ska vi arbeta med saker/teman/uppgifter som berör matematik, bygg, konstituering. Med hjälp av rosa Diddi (som representerar Skapande) ska vi vi arbeta med skapande i olika slags former och material.

Innehåll

Kartläggning av barngruppen

 

Barnen visar intresse för att till exempel leka båt och fiske, intresse för fiskar och lek om simning i hav och sjöar. De har visat en lust för att vistas i det rum vi inrett i skogstema och leker ofta picknick i skogsrummet. Barnen visar även intresse för olika slags djur och insekter.

(Naturvetenskap)

 

Barnen uppvisar intresse för att bygga med magnet-former och att räkna.

(Matematik/Teknik)

 

Barnen uppskattar att pyssla och skapa på olika lustfyllda sätt när tillfällen uppenbarar sig och vi ser ett behov av att utöka arbetet med skapande och låta det få ta mer plats.

(Skapande)

 

Barnen uppvisar intresse för att dansa till musik, att röra på sig till mini-röris och att utföra rörelser/gester till ramsor och sången.

(Rörelse/Rytmik/motorik)

 

Barnen uppvisar intresse av rim och ramsor samt att de uppskattar att sjunga.

(Språk)

 

Barnen visar intresse för nya barn och vill gärna lära känna nya vänner.

(Värdegrund)

 

Mål

Målet med arbetet med Babblarna är att fånga barnens intresse och nyfikenhet för de teman/ämnen som behandlas i undervisningssituationer. Dessa teman är relaterade till läroplansmålen.

Babblarnas namn är lätta för små barn att lära sig och uttala, och Babblarna är lätta att "ta till sig" för de allra yngsta.

Dadda - Naturvetenskap

Bibbi - Matematik & Teknik

Diddi - Skapande

Babba - Språk

Bobbo - Motorik/rörelse

Doddo - Värdegrund

 

Nedbrytning av valda läroplansmål

(När man valt mål omformulerar/bryter man ner dem. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara.)

 

NATURVETENSKAP

Vi strävar efter ett begynnande kunnande och nyfikenhet för naturen genom utforskande och upptäckande, där barnen visar på utveckling genom urskiljning och att namnge - tex objekt, fenomen etc.

 

MATEMATIK/TEKNIK

Vi strävar efter att barnen ska utveckla sitt utforskande och upptäcka grundläggande matematik och matematiskt tänkande i form av tex. antalsuppfattning och rumsuppfattning, och provar på att bygga och konstruera med olika material.

 

SKAPANDE

Vi strävar efter att barnen skall utveckla sin lust och sitt intresse för att uttrycka sig genom skapande i olika former.

 

SOCIALT SAMSPEL

Vi strävar efter att barnen skall utveckla sin lust till socialt samspel, att vara en god kamrat, känna glädjen av att hjälpa varandra och utveckla goda relationer. 

 

MOTORIK

Vi strävar efter att barnen utvecklas motoriskt, lära känna sin kropp, utveckla sin koordination och känna glädjen av att röra på sig.   

 

SPRÅK

Vi strävar efter att barnen utvecklar sitt språk i sampel med varandra. Utveckla sitt ordförråd, talspråk och sin begrepp samt utveckla sin förmåga att leka med ord. Även att börja berätta och uttrycka sig och att kommunicera med andra. 

 

Genomförande/Arbetsmetoder

Vi kommer att arbeta med de olika målen genom Babblarna. Barnen förbereds genom introduktion av den Babbeln som representerar läroplansmålet.

Med hjälp av plastfigurerna Babblarna kommuniceras utvalda ämnen/teman till barnen och Babbel-figurerna kan följa med till skogen och på olika uppdrag som vi gör med barnen.

Babblarna kommer med idéer, förslag, uppdrag till barnen.

Vi använder oss av utflykter, sånger, ramsor, uppdrag som babblarna ger oss.

Detta sker både i inomhusmiljö och utomhusmiljö.

Vi lyssnar och är lyhörda till barnens tankar och uttryck och förhåller oss observanta till hur barnens intresse för arbetet ter sig.

Kommunikation och information till föräldrar sker via Unikum, och samtal i vardagen pedagoger och föräldrar emellan, detta för att ge föräldrar insikt i arbetet samt att skapa tillfälle för vidare samtal om vad vi arbetar med mellan barn och deras föräldrar.

Vi erbjuder barnen tillgång till litteratur (lånad från biblioteket) som knyter an till de ämnen vi arbetar med. Vi erbjuder barnen appar på Ipaden som knyter an till de ämnen vi arbetar med (i mån av tillgång).

 

DOKUMENTATION

Vi kommer fota, filma och anteckna det som händer under tiden och undervisningssituationer.

(Ibland består även dokumentationen av tex barnens skapelser, bilder etc)

 • Vi dokumenterar barnens tankar och kommentarer, skapelser. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
 • Vi pedagoger använder dokumentationen som underlag för analys och utvärdering inom området.
 • Vi lägger ut det vi gjort på Unikum för att ge föräldrarna insikt i, och få föräldrarna delaktiga i, det vi gör, samt ge de möjligheten att diskutera hemma tillsammans med sina barn.

 

Uppföljning

Vi upplever att barnen har ett fortsatt stort intresse för Babblarna och visar stor nyfikenhet. På grund av förändrad gruppstorlek "backade vi bandet" en aning. 

 

Utvärdering

En spännande introduktion av Dadda Grön (Naturvetenskap) då han kom upp ur en kruka som ett växthus, barnen var väldigt intresserade. Dadda följde med i många olika delar, målning, lera och löv bland annat. Dadda (Grön) - Naturvetenskap

Dadda finns med och introducerar Bibbi Gul (Matematik & Teknik). I arbetet med Diddi letar barnen pinnar i skogen, jämför, räknar och mäter med varandra. I samband med Diddi så presenteras även arbetsmaterialet Plusplus där barnen får möjlighet att arbeta med konstruktion och teknik. 

I arbetet med Diddi Rosa (Skapande) skapar barnen efter egen förmåga och mycket glädje egna skapelser med hjälp av mjölkpaket och toalettrullar. Barnen skapade egna smällkarameller, granar och tomtar. 

När Doddo Blå (Värdegrund) introduceras sker det i samband med att några barn skolas in och därför ligger stort fokus på att få ihop gruppen och skapa trygghet i gruppen.  

I arbetet med Bobbo Röd (Motorik och rörelse) har barnen fått öva sin kroppskontroll och koordination med hjälp av Miniröris. I vardagen tränar barnen sin motorik i alla olika moment i förskolan så som promenader, klättra upp till rutschkanan och kullen bland annat. 

Babba Brun (Språk) har introducerat sånger, rim och ramsor. Vi har tillsammans med barnen även läst böcker.

 

Analys och utveckling

Barnen har visat stort engagemang och entusiasm av arbetet med Babblarna. Både stora som små barn har varit intresserade av temat. Det har varit en utmaning att finna aktiviteter som har passat och varit intressanta för alla barnen. Under temats gång har det skett inskolningar och barngruppen har därför varierat. Personalgruppen har även varierat och såklart påverkat arbetet med Babblarna. Barnen har inspirerats och lärt sig av både materialet och varandra. Alla delarna i temaarbetet Babblarna har gått att koppla till Läroplanen. Vi anser att vi inte är färdiga med temat och att det finns mer att ge, därför fortsätter vi med temat tillsvidare. Flera av introduktionerna av de olika Babblarna har skett i samband med skogsbesök vilket barnen verkar ha uppskattat.  

Kopplingar till läroplanen

 • stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: