Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Landvetterskolan 5C Projekt Landvetter Södra med Minecraft

Skapad 2016-09-01 12:06 i Landvetterskolan Härryda
Den här planeringen syftar till att du som lärare kan kopiera den och modifiera den utifrån dina behov. Min tanke är att eleven ska få utveckla sina förmågor i ämnena Ma, NO och Te genom att använda sig av Minecraft.
Grundskola 4 – 6 NO (år 1-3) Teknik Matematik Kemi Biologi Fysik

Till eleverna:

Härryda kommun ska bygga ett helt nytt samhälle, Landvetter Södra. Det nya samhället kommer att ligga mitt ute i skogen. Dina kunskaper i matematik, NO och teknik behövs för att projektet ska bli så bra som möjligt. När Landvetter Södra är helt färdigbyggt ska ungefär 25 000 invånare bo där. (Idag bor det ca 17 000 invånare i Mölnlycke.)

Du och klassen kommer under höstterminen att få arbeta med att bygga ett samhälle i Minecraft. De vuxna i Härryda kommun är intresserade av att veta hur barn och ungdomar vill bo och leva i framtiden. Du har nu en unik möjlighet att få vara med och påverka hur din och många andras framtid kan komma att se ut.  

Innehåll

Politikernas vision

Politikerna i Härryda kommun har fyra mål för Landvetter Södra: 

 • Den mänskliga staden - för alla (miljö, fritid, kultur) 
 • Den moderna staden - stationssamhälle (god kommunikation)
 • Den innovativa staden - social och teknisk forskning på topp
 • Den internationella staden - Landvetter Södra och omvärlden hör ihop

Undervisningen

 • Du kommer få vara med och påverka hur framtidens samhälle, Landvetter Södra kommer att se ut genom att bygga upp ett nytt samhälle i Minecraft. 
 • Klassen kommer att få låna en dator (PC) under höstterminen 2016.
 • Du kommer att få fördjupa dina kunskaper i matematik, NO och teknik för att kunna använda dem i Projekt Landvetter Södra.
 • En del av Projekt Landvetter Södra ska visas i Minecraft och då ska Lantmäteriets karta över Härryda kommun användas. 
 • Du kommer att få arbeta själv ibland men oftast behöver du samarbeta med en eller flera klasskamrater för att projektet ska bli så bra som möjligt.
 • Projektet ska vara klart i december 2016. (prel.)
 • Minecraftkunskap för vetgiriga: http://minecraftbloggen.se

 

Till lärare:

Möjliga arbetsområden (utifrån fakta från kommunens tjänstemän):

 • Konstruktion av geometriska figurer (byggnader) och användning av skala
 • Användning av symmetri och mönster vid konstruktioner
 • Beräkna kostnader i byggprojekt och jämföra skola, hyreshus, industrilokal och enfamiljshus.
 • Hållfasta konstruktioner (hus, broar) samt materialval
 • Återvinningssystem
 • Beräkna månadslön för olika yrken (t.ex. butiksbiträde/lärare/civiliingenjör/flygplatschef) utifrån timpenning och därefter beräkna hur mycket av deras lön som tillfaller Härryda kommun i kommunalskatt.

 • Hur många träd måste huggas ner?

 • Hur mycket koldioxid har legat bundet i skogen?

 • Fördela åldersgrupper procentuellt utifrån Härryda kommuns/Sveriges åldersgrupperingar idag

 • Hur kommer befolkningens etnicitet se ut om den ska fördelas utifrån hur det ser ut i Sverige idag?

 • Hur ska Landvetter Södra planera för belysning och ett tryggt samhälle?
 • Hur stor odlingsyta behövs för att 25 000 invånare ska vara självförsörjande?

 • Hur ska vi transportera människor och varor?

 • Hur stor del av ytan ska vara grönområde, bostadsområde, verksamhetsområde (butiker, bibliotek, skola m.m.) och industriområde?

 • Hur ska Landvetter Södra kunna ha ett hållbart ekologiskt fotavtryck - hur påverkar det individ, samhälle och miljö?

 • Förstå koordinatsystem utifrån Minecraftpositioner
 • Hur påverkas djurlivet?
 • Hur ska samhället ordna med vatten och avlopp?
 • Hur mycket vatten behövs till Landvetter Södra varje dag/månad/år - samt kostnad för detta.
 • Hur ska Landvetter Södra begränsa energikonsumtionen och öka konsumtionen av förnyelsebar energi?

Förmågor att utveckla

Till lärare:

Det är många olika förmågor som går att utveckla inom ämnena Ma, NO och Teknik. Välj själv vilka förmågor som du vill koppla till projekt Landvetter Södra i din planering.

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Bi
  Syfte använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
 • Fy
  Syfte använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • Ke
  Syfte använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • Ke
  Syfte använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
 • Tk
  Syfte identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • Tk
  Syfte värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och

Centralt innehåll

Till lärare:

Det centrala innehållet kan variera beroende på hur du vill lägga upp klassens projekt.

Välj efter eget behov.

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6
  Geometri Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  4-6
  Geometri Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Geometri Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
 • Fy  4-6
  Fysiken i naturen och samhället Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
 • Ke  4-6
  Kemin i vardagen och samhället Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
 • Tk  4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
 • Tk  4-6
  Teknik, människa, samhälle och miljö Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
 • Tk  4-6
  Teknik, människa, samhälle och miljö Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: