Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tidiga Civilisationer

Skapad 2016-09-01 12:28 i Viktoriaskolan Grundskolor
Under höstens kurs i historia kommer du att få läsa om hur människan gick från att vara jägare och samlare till att bli bofast. Du kommer också att få fördjupa dina kunskaper kring de första tidiga och stora civilisationerna så som Egypten och Mesopotaminen.
Grundskola 7 – 9 Historia

Under höstens kurs i historia kommer du att få läsa om hur människan gick från att vara jägare och samlare till att bli bofast. Du kommer också att få fördjupa dina kunskaper kring de första tidiga och stora civilisationerna så som Egypten och Mesopotaminen. 

Innehåll

Syfte (övergripande färdigheter)

Syfte:

Genom undervisningen i ämnet historia ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Centralt innehåll (Vad):

Centralt innehåll:

 • Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700talet,  till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
 • Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan  berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar  deras villkor och värderingar.

Undervisningens innehåll (Hur):

Undervisningen kommer att ske genom:

 • Föreläsningar
 • Läsa texter kring högkulturernas framväxt
 • Svara på frågor kring högkulturernas framväxt, Historieboken del 2 sid 4-25.
 • Titta på filmer som behandlar högkulturernas framväxt och fall.
 • Läxförhör
 • Fördjupningsuppgift kring en högkultur.

Kunskapskrav = Bedömning

Bedömning utifrån kunskapskrav

Elevens kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.

Elevens förklaringar kring hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i. Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då samband mellan olika tidsperioder.

Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.

Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.

Eleven kan föra underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.

I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett fungerande sätt.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: