Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norden

Skapad 2016-09-01 15:48 i Hästhagenskolan Lerum
Tema Norden, som utgår ifrån Puls Geografi Norden, tv-serien Geografens testamente Norden, samt kapitel 2 i ZickZack skrivrummet.
Grundskola 4 – 6 Geografi Svenska
1. Under augusti och september kommer vi att arbeta med Norden. Du kommer att få lära dig om olika saker om de nordiska länderna, hur de ser ut, var de ligger och vilka städer som finns där, men också om deras klimat och naturtillgångar! Du kommer också att få lära dig hur man skriver en beskrivande text om ett land.

Innehåll

2. MÅLET MED UNDERVISNINGEN

Målet med undervisningen är att du skall lära dig om Nordens geografi, såsom kartan, naturtyper och befolkning. Du ska också få lära dig om hur människor i de Nordiska länderna lever, hur deras statsskick och ekonomi ser ut, samt vad turister åker till länderna för att se.

Du ska också lära dig några geografiska begrepp, som gör det lättare för dig att förstå faktatexter inom geografiämnet.

Slutligen ska du få lära dig hur man skriver en beskrivande text om ett land. Vilken fakta som är viktig att ha med, vilka språkliga drag man kan hitta i en sådan text, vilka underrubriker som behövs och hur man gör jämförelser.

 

 

3. SÅ HÄR SKALL VI ARBETA

Vi kommer att se på filmer om Norden, främst Geografens testamente Norden, men även andra. I samband med filmerna kommer det att finns olika sorters uppgifter.

Vi kommer att öva på att använda kartböcker och öva på kartgeografi i Seterra.

Vi kommer också att läsa gemensamma texter, diskutera geografiska begrepp och olika frågeställningar som dyker upp under arbetets gång. Dessa texter kommer också att ges som "flippade" läxor, det vill säga att du kommer att få läsa texten en gång hemma innan vi diskuterar den i skolan.

Dessutom kommer vi att öva på att skriva beskrivande texter tillsammans och enskilt med hjälp av ZickZack.

Du kommer att få utveckla din förmåga att:

 • utforska och analysera information om Nordens natur och hur människor lever i de nordiska länderna och hur naturen och människorna samspelar,
 • formulera dig i tal och skrift,
 • läsa och analysera beskrivande texter för att kunna ta till dig den information som texten ger,
 • anpassa språket till hur en beskrivande text är skriven, samt
 • söka information från olika källor, t.ex. böcker, filmer och internet och avgöra vilken fakta som är korrekt och viktig.

 

4. DETTA SKALL BEDÖMAS 

Efter avslutat arbete skall du kunna:

 • namnge de fem nordiska länderna, samt känna till Grönland och Färöarna,
 • rita hur ländernas flaggor ser ut,
 • ange ländernas huvudstäder,
 • ange vilket statsskick länderna har,
 • berätta om ett valfritt begrepp, utifrån en lista,
 • skriva en beskrivande text om ett nordiskt land, som innehåller en rubrik, en inledande klassifikation, tydliga underrubriker, jämförelser, 

Jag kommer bedöma era kunskaper genom att ha ett avslutande skriftligt prov, samt att du skrivit en beskrivande text om ett land, innehållandes samtliga ovanstående punkter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: