Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lek

Skapad 2016-09-02 08:49 i Pysslingen Förskolor Pomperipossa Pysslingen
Förskola

Leken är den viktigaste aktiviteten för barnen. Här får de möjlighet att bearbeta sina upplevelser och intryck samt få utlopp för fantasier och funderingar. Under leken finns vi pedagoger tillgängliga för att stötta, hjälpa och att utveckla leken tillsammans med barnen. I leken lär sig barnen om hur världen fungerar genom att leva sig in i olika fantasier/roller, det finns inga gränser och allt kan hända i den fria leken. I leken får de lov att vara allt på låtsas och det är tillåtet att prova och uttrycka sina känslor. Det är i leken det grundläggande kunskaperna/erfarenheterna byggs upp hos ett barn för att kunna utvecklas till en individ.

Innehåll

Mål

 • Målet med leken är att barnen ska få utrymme och möjlighet till att bearbeta nya kunskaper/erfarenheter.
 • Genom leken ska barnen få utrymme att utveckla sin förmåga till samspel och ges och pröva verktyg för att lösa konflikter.
 • upplever barnen  barnen möjlighet att utveckla sin förmåga att samarbete och verktyg för konflikthantering kompetent 
 • Skapa tillåtande och föränderliga lekmiljöer där barnens intresse och idéer lyfts fram för att utmana och utveckla barns lek. 
 • Vi pedagoger ska vara närvarande och tillgängliga för alla barn i leken.

Detta gör vi för att nå målet

 

 • Som pedagog ska vi ha en medvetenhet och ett tillåtande förhållningssätt till barns lek för att kunna fånga upp deras intressen. Vi som pedagoger deltar i barnens lek/lekar som medforskare, vilket innebär att barnen leder även oss pedagoger in i olika lekar/roller. Även tillåta att en del material byter plats och att barnen finner nya användningsområden för befintligt material ser vi som en del i ett tillåtande förhållningssätt. 

 

 • Vi pedagoger arbetar aktivt med miljön för att kunna främja och utmana barns lek och följa barnens intressen. Vi observerar vad som händer och vad det är som intresserar barnen för att kunna planera miljön och tillföra nytt stoff. Genom att ha en medveten tanke kring materialets placering, i barnens nivå, gör vi lärandemiljön tillgänglig där barnen även får ta ansvar för materialet. Med ansvar för materialet menar vi att barnen får en medvetenhet om användningsområdet och var det är placerat. 

 

 • För att nå målet för leken måste vi först och främst ge tid till den leken och göra oss delaktiga i barns lek. Att vara delaktig i leken kan se ut på olika sätt, att sitta i närheten och vara lyhörd, att bjudas in och delta i leken och följa barnen, påbörja och starta upp en lek men även hjälpa till med material och ställa utmanande frågor som för leken vidare.

 

 • Barnen får möjlighet att uttrycka sig både verbalt och kroppsligt. Vi pedagoger ska finnas som stöd att tolka känslouttryck, ge barnen verktyg för att kunna lösa konflikter och där med uppmuntra barnen att själva lösa konflikter i leken. 

Vi ser att målet är nått när

Vad säger läroplanen

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen får stöd och stimulans i sin sociala utveckling,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen,
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: