Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekologi - artkännedom och fotosyntes år 7

Skapad 2016-09-02 10:27 i Kullaviksskolan 7-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 – 9 Biologi Kemi
I detta kapitlet kommer vi bl.a. att gå igenom ekologi, artkännedom, växters utveckling och fortplantning. Vi kommer även att gå igenom fotosyntesen och förutsättningar växter behöver för att överleva. Sammanfattningsvis kommer vi även att gå igenom vilka naturens gratistjänster är t.ex. rent vatten och biologisk mångfald och dess betydelse för individ, samhälle och miljö.

Innehåll

Artkännedom och fotosyntes

PLANERING Artkännedom och fotosyntes år 7 Biologi och Kemi

A. MÅL OCH BEDÖMNING

1. Övergripande Mål

Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges förut­sättningar att utveckla sin förmåga att :

Biologi:

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,genomföra systematiska undersökningar i biologi, och använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Kemi:

använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle, genomföra systematiska undersökningar i kemi, och använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan. (Skolverket LGR 11)

2. Kunskapskraven

Se bedömningsmatris i Unikum

B. OMRÅDESBESKRIVNING

1. Centralt innehåll:

Biologi

Fältstudier och experiment. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Kemi

Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.

2. Du skall kunna:

 • genomföra en fältundersökning och dokumentera den.
 • dokumentera en laborationsrapport.
 • använda en flora och veta att växter är indelade i olika grupper och släkten.
 • berätta om hur olika växter förökar sig.
 • förklara fotosyntesen och dess samband med förbränningen.
 • visa på olika kretslopp ex syre-koldioxid och kolkretsloppet.
 • förstå att genom undersökningar och experiment så utvecklas olika modeller och teorier

3. Metod för att nå målen:

Vi kommer arbeta med muntliga genomgångar och diskussioner både i större och mindre grupper. Du kommer få arbeta i fält och göra undersökningar samt laborationer i skolan. Du kommer kunna läsa teori i böcker. Genomgångar finns på Power point presentationer så du kan gå tillbaka och repetera i egen takt.

C. UNDERVISNING

Se separat planering.

D. VISA LÄRANDE

Du kommer ges möjlighet vid muntliga diskussioner, enskilda diskussioner, inlämning av laborationsrapporter samt skriftliga prov att visa ditt lärande.

Uppgifter

 • Ekologi - artkännedom och fotosyntes år 7

Matriser

Bi Ke
Bedömningsmatris Artkännedom och Fotosyntes ESN

Förmåga

Kunskapskrav E
Kunskapskrav C
Kunskapskrav A
Eleven skall kunna genomföra systematiska undersökningar i biologi och kemi.
 • Bi
 • Ke
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon be­arbetning går att arbeta systematiskt utifrån
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställ­ningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till biologiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till biologiska modeller och teorier
Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras
Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka
Dessutom gör eleven enkla dokumen­tationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Eleven skall kunna använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
 • Bi
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då enkelt identifierbara ekologiska samband och ger exempel på energiflöden och kretslopp.
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då förhållandevis komplexa ekologiska samband och för­klarar och visar på samband kring energiflöden och kretslopp.
. Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och popula­tioner och beskriver då komplexa ekologiska samband och förklarar och generaliserar kring energiflöden och kretslopp.
Eleven skall kunna använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
 • Ke
Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på förhållandevis komplexa kemiska samband i naturen
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på komplexa kemiska samband i naturen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: