Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk och Matematik

Skapad 2016-09-02 10:48 i Pysslingen Förskolor Skattgömman Pysslingen
Förskola
Vi knyter an till och tar tillvara på barnens brinnande intresse och nyfikenhet för siffror och bokstäver.

Innehåll

Mål:

Våga prata inför gruppen

Väcka intresse för skriftspråket

Aktivt lyssnande

Turtagande

Kännedom om matematiska begrepp

Utveckla logiskt tänkande och resonemang

Uppfattning om mängd och antal

 

Aktivitet/ detta gör vi för att nå målen:

Stimulerande miljö exempelvis att siffror, bokstäver och mattelarven finns på avdelningen.

Högläsning med boksamtal

Bokstavssamling, där barnen tillsammans får en saga att växa fram

Samtala i alla miljöer och situationer

Matematiska möten utifrån innehållet  i bokstavssamlingen:

Mängd, antal, volym övriga begrepp

 

Vi ser att målet är nått när

När barnen:

spontant kommer till oss och själva lyfter tankar och funderingar kring ovan nämnda områden

använder adekvata begrepp i rätt situationer och i samtal

kan sortera, kategorisera och benämna med hjälp av matematiska begrepp

börjar använda sig av siffror och bokstäver i text och bild

turtagande kan vi se i vardagssituationer exempelvis vid mat, samling och lek

att varje barn i något forum vågar uttrycka sin åsikt och föra sin talan 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: