Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Industriella revolutionen

Skapad 2016-09-02 12:49 i Svärdsjöskolan Falun
Grundskola 7 – 9 Svenska Historia

Den industriella revolutionen markerar en övergång från jordbrukssamhället till industrisamhället. Industrialismens första fas inleddes i Storbritannien under senare delen av 1700-talet.

Hur kunde revolutionen komma igång och vad blev konsekvenserna för befolkningen? Hur kan vi idag se konsekvenserna av denna samhällsomvandling?

Innehåll

1A. MÅL I LÄROPLANENS KAPITEL 1 & 2

Vi kommer jobba mot följande mål i läroplanens kapitel 1 & 2:

 

1B. FÖRMÅGOR

 Vi kommer arbeta mot följande förmågor i kursplanen:

 • Historia: använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Svenska: läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

 

 

 

2A. UNDERVISNING

I det här arbetsområdet kommer du få undervisning om (centralt innehåll)

Centralt innehåll Historia:

 • Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
 • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
 • Demokratisering i Sverige. Bildandet av politiska partier, nya folkrörelser, till exempel kvinnorörelsen, och kampen för allmän rösträtt för kvinnor och män. Kontinuitet och förändring i synen på kön, jämställdhet och sexualitet.
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.

Centralt innehåll Svenska

 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.

2B. FÖRSLAG PÅ ARBETSSÄTT

 • Historia:
  • Vi kommer under 5 veckor (14 lektioner) att blanda arbetssätten: filmvisning, lärarledda genomgångar, grupparbete och individuellt arbete.

  Lektionsplanering:

  • L1: Gå igenom PP, Vad är en revolution?, industriella revolutionen, vad är det? Vilka faktorer måste finnas för att en revolution ska äga rum?
  • L2: Filmvisning om orsaker till den industriella revolutionen: jordbrukets förändring, Skeenden: ångmaskinen, konsekvenser idag.
  • L3: Genomgång: orsaker till den industriella revolutionen: gå djupare in på förändringar inom jordbruket samt världshandelns utveckling, Kina, naturresurser mm.
  • L4: Filmvisning om orsaker till den industriella revolutionen: handelns utveckling, skeenden: transporter, elektriciteten, olja, stål, massproduktion. Konsekvenser idag.
  • L5: Grupparbete: arbeta med skeenden, diskutera samband mellan orsak och skeenden (koppla detta till de faktorer som måste finnas för att revolutionen kan äga rum).
  • L6: Genomgång: Direkta konsekvenser av den industriella revolutionen.
  • L7: Individuellt arbete alt. grupparbete: direkta konsekvenser.
  • L8: "Test" + Enskilda samtal (var är du just nu? Vad är nästa steg för dig?)
  • L9: Enskilda samtal (var är du just nu? Vad är nästa steg för dig?) Enskilt arbete.
  • L10: Utmärkande för Sverige
  • L11: Utmärkande för Sverige,
  • L12: Gruppdiskussioner: konsekvenser idag.
  • L13: Gruppdiskussioner (nya grupper)
  • L14: Prov (skriftligt/muntligt)

3. BEDÖMNING

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, och utvecklingslinjer,
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, 

 

Vi kommer bedöma din förmåga genom:

Historia: väljamuntligt/skriftligt prov vecka 38. Formativ bedömning och feedback under lektionernas gång.

 

 

 

 

4. MÅLDIALOG

1. Mål:

 •    
 •    

 

2. Undervisning:

 •    
 •    

 

3. Bedömning:

 •    
 •   
 •  

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11

Matriser

Hi Sv
Industriella revolutionen

F
E
C
A
Historia
Eleven har _____kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
grundläggande
goda
mycket goda
Historia
Eleven visar det genom att föra ________ underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar
Enkla och till viss del
utvecklade och relativt väl
välutvecklade och väl
Historia
Svenska
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med ___ genom att, ___________, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Flyt på ett i huvudsak fungerande sätt
gott flyt på ett ändamålsenligt sätt
mycket gott flyt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt
Svenska
Genom att göra_____ sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven __________ läsförståelse
Enkla Grundläggande
utvecklade med relativt god koppling
välutvecklade god koppling
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: