Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsområde, att lyssna, analysera och föra textsamtal utifrån skönlitterär bok

Skapad 2016-09-02 13:00 i Hedeskolan Kattegatt Kungsbacka Förskola & Grundskola
Vi ska arbeta med boken Godnatt Mister Tom av Michelle Magorian under ett antal veckor. Eleven kommer att få göra jämförelser samt analyser utifrån givna frågor samt delta i textsamtal i mindre grupper om bokens innehåll.
Grundskola 7 – 9 Svenska

Vi ska arbeta med boken Godnatt mister Tom, göra jämförelser och analyser utifrån givna frågor samt ha textsamtal som rör bokens innehåll. 

Innehåll

Skolans mål är att:

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev respekterar andra människors egenvärde,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

Cenralt innehåll i läroplanen

I arbetsområdet med boken ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • analysera en skönlitterär bok,
 • öva din läs- och hörförståelse
 • föra resonemang, göra jämförelser och dra slutsatser både skriftligt och muntligt
 • delta i textsamtal omkring boken och bokens tema

Kopplingar till läroplan

 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

Arbetsgång

Du kommer att:

 • få lyssna till boken "Godnatt mister Tom" samt analysera den utifrån färdiga frågor
 • få möjlighet att föra resonemang, jämföra samt analysera boken och dess innehåll utifrån givna frågor
 • få möjlighet att ha textsamtal i grupp omkring bokens innehåll 

Bedömning

Det som kommer att bedömas är din förmåga att:

 • analysera en skönlitterär bok och hur väl du för resonemang och drar slutsatser
 • delta i textsamtal
 • använda dig av de skrivregler som finns gällande tempus, skiljetecken och stavning i din skriftliga analys

Matriser

Sv
Arbetsområde, att läsa, analysera och föra textsamtal utifrån skönlitterär bok

E
C
A
Kommunikation
Eleven lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som till viss del för samtalen om bokens innehåll framåt. Eleven framför åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument.
Eleven lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som för samtalen om bokens innehåll framåt. Eleven framför åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument.
Eleven lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som för samtalen om bokens innehåll framåt och fördjupar eller breddar dem. Eleven framför åsikter med välutvecklade och relativt väl underbyggda
Läsförståelse
Eleven gör en enkel sammanfattning av textens innehåll med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband och visar där igenom grundläggande läsförståelse.
Eleven gör en utvecklande sammanfattning av textens innehåll med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband och visar där igenom god läsförståelse.
Eleven gör en välutvecklad sammanfattning av textens innehåll med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband och visar där igenom mycket god läsförståelse.
Eleven tolkar och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i romanen.
Eleven tolkar och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i romanen.
Eleven tolkar och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i romanen.
Samtala och diskutera
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: