Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hum- och sh.specialisering + GA

Skapad 2016-09-02 14:41 i Kattegattgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering
Vi kopplar ihop kursen Humanistisk- och samhällsvetenskaplig specialisering med gymnasiearbete. Detta för att det finns flera vinster för dig som elev då målen i de båda kurserna är liknande. Du som elev får de bästa förutsättningar att lyckas med ditt gymnasiearbete. I både specialisering och gymnasiearbete får du; - diskutera teorier och pröva hypoteser - använda relevanta begrepp och metoder - resonera kring och presentera resultat - relatera kunskaperna till omvärlden Arbetet med specialiseringen bidrar till ett väl genomfört gymnasiearbete.

Innehåll

Syfte (Hum- och sh spec):

Undervisningen syftar till att eleverna når fördjupade kunskaper inom national­ekonomi och kriminologi utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt där eleverna utvecklar sin förmåga att använda relevanta begrepp och metoder. Eleverna skall kunna relatera sina kunskaper till omvärlden och kunna omsätta dessa kunskaper i handling. Eleverna skall även öva sin förmåga att genomföra studier med ett källkritiskt förhållningssätt samt kunna presentera sina resultat såväl muntligt som skriftligt.

 

Innehåll:

 • Samhällsvetenskaplig metod:Vetenskaplig rapportskrivning 
 • Fältundersökningar
 • Olika sätt att studera samhället och skillnaden mellan natur- och samhällsvetenskapliga studier
 • Nationalekonomi:Nationalekonomi utifrån olika perspektiv 
 • Studier av aktuella nationalekonomiska fenomen
 • Fördjupade kunskaper inom mikro- och makroekonomi
 • Kriminologi:Samhälleliga åtgärder för att minska kriminalitet
 • Kritisk analys av hur man studerar brottslighetens omfattning och karaktär

Bedömning:
 i kursen baseras på att eleven

 - redogör för kunskaper inom kunskapsområdet.

- beskriver samband mellan kunskapsområdet och omvärlden.

- använder vetenskapliga metoder och teorier.

- analyserar och diskuterar olika frågor och resultat inom kunskapsområdet.

- tillämpar kunskaper i relevanta praktiska sammanhang.

  

Koppling till gymnasiearbete

 

I både specialisering och gymnasiearbete får vi

 

- diskutera teorier och pröva hypoteser.

- använda relevanta begrepp och metoder.

- resonera kring och presentera resultat.

- relatera kunskaperna till omvärlden.

 

Arbetet med specialiseringen bidrar till ett väl genomfört gymnasiearbete

 

 

 

Målen för gymnasiearbetet på ekonomiprogrammet

Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för högskolestudier inom i första hand det ekonomiska eller juridiska området. Det ska utföras på ett sådant sätt att eleven formulerar en frågeställning samt planerar, genomför och utvärderar ett större arbete som utgår från centrala kunskapsområden inom programmet.

 

Gymnasiearbetet ska redovisas i en skriftlig rapport med en kort sammanfattning på engelska. Eleven ska presentera och diskutera sitt arbete samt ge respons på andra gymnasiearbeten.

 

Centrala kunskapsområden för ekonomiprogrammet

Gymnasiearbetet ska utgå från de centrala kunskapsområden som beskrivs i examensmålen för ekonomiprogrammet. Dessa är: samhällsekonomi, företagsekonomi, entreprenörskap och juridik.

  

Stöd för bedömning:

Fakta och förståelse

I sitt gymnasiearbete visar eleven

 • relevanta kunskaper om det valda kunskapsområdet med utgångspunkt i den avgränsade frågeställningen,
 • kunskaper om relevanta begrepp, teorier, modeller och metoder inom det valda kunskapsområdet, samt
 • kunskaper om relevanta källor och om hur man bedömer deras relevans och trovärdighet.

 

Färdigheter

I sitt gymnasiearbete visar eleven

 • färdigheter i att avgränsa sin frågeställning,
 • färdigheter i att använda relevanta begrepp, teorier, modeller och metoder för att hantera sin frågeställning,
 • färdigheter i att använda lämplig teknik och metod för att söka information och samla in och bearbeta underlag,
 • färdigheter i att presentera resultatet i en skriftlig rapport som uppfyller genrens grundläggande krav på språkriktighet och formell struktur,
 • färdigheter i att muntligt sammanfatta och presentera gymnasiearbetet på ett sätt som är anpassat till situationen och målgruppen, samt
 • färdigheter i att kort sammanfatta resultatet skriftligt på engelska med ett ämnesadekvat språk.

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

I sitt gymnasiearbete visar eleven

 • förmåga att ta initiativ och ansvar för att anpassa planering och arbetssätt efter de situationer och krav som uppstår under arbetet,
 • förmåga att kritiskt värdera och förhålla sig självständigt till valda källor,
 • förmåga att belysa frågeställningen ur olika perspektiv,
 • förmåga att värdera och dra slutsatser om sina resultat utifrån val av metod och källor samt utifrån egna arbetsmetoder och egen arbetsinsats, samt
 • förmåga att ge, beakta och värdera saklig respons.

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: