Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering i bild åk 2-3

Skapad 2016-09-03 19:33 i Maria Parkskolan Helsingborg
Pedagogisk planering i ämnet bild för åk 2 och 3 med bedömningsmatris.
Grundskola F – 3 Bild

I ämnet bild kommer du under året att få utveckla din kreativa förmåga genom att skapa bilder med olika material och tekniker, samt tolka bilder.

Innehåll

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT...

..

Kopplingar till läroplan

 • Bl  
  kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl  
  skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Bl  
  analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner

 

SÅ HÄR SKA VI ARBETA...

Du kommer att få arbeta med olika material, tekniker och uttrycksformer. Du ska få framställa bilder, tolka bilder och framställa bilder med budskap och lära dig hur olika element bygger upp en bild. Du kommer också att få arbeta med olika typer av formbara material.

Kopplingar till läroplan

 • Bl  1-3  
  Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
 • Bl  1-3  
  Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
 • Bl  1-3  
  Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.
 • Bl  1-3  
  Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
 • Bl  1-3  
  Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
 • Bl  1-3  
  Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
 • Bl  1-3  
  Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
 • Bl  1-3  
  Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.

.

DETTA SKA BEDÖMAS...

Din förmåga att framställa bilder med hjälp av olika tekniker.
Din förmåga att använda formbara material.
Din förmåga att tolka olika bilders budskap.
Din förmåga att framställa bilder för att uttrycka ett budskap.

Matriser

Bl
Bild bedömningsmatris Kunskapsstaden Helsingborg

BILD BEDÖMNINGSMATRIS

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
FRAMSTÄLLA BILDER
(bildprocessen) Från ide och genomförande till presentation och värdering av arbetet.
Arbetar med handledning utifrån en given ide och planering. Behöver stöd i sitt genomförande och under arbetets gång, för att kunna slutföra sitt arbete.
Har ofta egna idéer om hur arbetet ska genomföras. Planerar, genomför och kommenterar sitt arbete, med handledning.
Har egna idéer om arbetets utformning, planering och genomförande. Kan med egna idéer och initiativ tillämpa sina kunskaper i flera olika sammanhang. Genomför och slutför sin idé och utvärderar sitt resultat.
Kommer alltid med egna idéer och ger arbetet personlig prägel. Vet vad man bör kunna för att genomföra sin planering. Har kreativa lösningar. Genomför och slutför sin idé självständigt. Utvärderar arbetsinsats och reslutat kontinuerligt i processen.
KOMMUNICERA
Med egna och andras bilder för att nå ut med sitt budskap. (*informera, påverka, underhålla, ge estetisk upplevelse)
Använder, med handledning, egna och andras bilder för att kommunicera ett enklare budskap, ibland i kombination med andra uttrycksformer till exempel text, musik och drama.
Kommunicerar sitt budskap genom att använda egna och andras bilder. Gör ett medvetet val utifrån syfte*. Har ett enkelt bildspråk.
Använder medvetet bilder i kombination med andra uttrycksformer för att kommunicera idéer och tankar i bestämda syften*.
Arbetar aktivt och medvetet med egna och andras bilder av olika slag. Använder dem på ett mångsidigt och självständigt sätt för att kommunicera idéer och tankar i bestämda syften*. Har ett rikt och tydligt bildspråk.
HANTERA METODER OCH TEKNIKER
Förståelse av hur metoder och tekniker är relaterade till varandra.
Använder rätt metod, teknik och redskap utifrån givna instruktioner. Behöver handledning för att lära sig hantera metoder och tekniker.
Väljer och har förståelse för varför rätt metod, teknik och redskap bör användas. Kan hantera de vanligaste metoderna och teknikerna, med viss handledning.
Förstår och kan motivera vilken metod, teknik och redskap som bör användas. Överväger olika alternativ att genomföra momenten på, samt gör lämpliga val. Har god förmåga att hantera redskap/verktyg.
Förstår hur material och tillvägagångssätt är relaterade till varandra. Jämför och värderar olika metoders för- och nackdelar, samt resultat under hela processen. Gör lämpliga val utifrån olika perspektiv. Motiverar val av metod, teknik och redskap Behärskar verktyg och redskap mycket bra. Löser problem på ett konstruktivt sätt.
ANALYSERA
Se, beskriva och reflektera
Beskriver vad man ser (innehåll)
Associerar kring det man ser (tanke/reflektion).
Har en personlig tolkning av bildens budskap. Motiverar sin tolkning.
Resonerar kring bildens budskap sett ur olika synvinklar (t.ex. sändarens/mottagarens) och i ett större sammanhang. Motiverar sina tankar.
Beskriver bilden konkret och resonera kring dess konkreta innehåll. Gör enklare värdering men utan motivering.
Beskriver bilden och gör nya upptäckter vid reflektion kring innehållet, oavsett realism. Visar på egna tankar och åsikter. Gör enklare motivering.
Beskriver och resonerar kring bilden och sätter den i ett större sammanhang. Gör jämförelser ur olika aspekter. Framför och motiverar egna tankar och åsikter.
Har ett personligt förhållningssätt till konst. Gör en beskrivning av bilden ur olika synvinklar (t.ex. i tid och rum). Sätter bilden i ett större sammanhang (socialt, samhälle, tradition). Jämför verk, färg- och formaspekter, i viss mån stilar. Värderar självständigt och resonera kring sin ståndpunkt.
TOLKA OCH KRITISKT GRANSKA
Förmåga att kritiskt granska bilder och kunna reflektera över bildens uttryck och innehåll liksom dess roll.
Tolkar och beskriver bildens konkreta budskap, på ett enkelt sätt. Gör en värdering men utan motivering.
Reflekterar kring innehåll och budskap. Tolkar bilden genom att även ”läsa mellan raderna” och granskar kritiskt med viss handledning. Framför tankar, åsikter och värderingar kopplat till bildens budskap på en konkret nivå.
Är medveten om att det finns olika tolkningar. Reflekterar kring bildens innehåll, budskap och syfte. Kan på egen hand kritiskt granska och resonera kring budskapet och bildens syfte. Framför egna tankar, åsikter och värderingar, samt motiverar.
Reflekterar kring bildens innehåll, budskap och syfte. Tolkar, värderar och förstår budskapet. Gör egna tolkningar utifrån egna tankar och erfarenheter. Jämför med andras tolkningar. Drar paralleller och sätter in dem i olika sammanhang. Granskar kritiskt och motiverar sina argument och slutsatser.
Visar liten förståelse för bildens/konstens betydelse i samhället och i vardagslivet.
Har förståelse för bildens/konstens betydelse i samhället och i vardagslivet.
Ger exempel på hur bild/konst har utvecklats och använts genom historien.
Inser bildens betydelse och tillämpning i samhällsutvecklingen.
VISA TILLTRO TILL SIN FÖRMÅGA
Självständighet och tilltro till sin förmåga,
Kan arbeta utifrån tydliga instruktioner. Behöver stöd i hela processen för att kunna planera, genomföra sin idé och slutföra sitt arbete.
Arbetar självständigt med pågående arbetsområde. Behöver instruktioner för att planera, genomföra sin idé och slutföra sitt arbete. Provar egna idéer och har vissa strategier. Visar vilja och tar enstaka egna initiativ i processen.
Arbetar självständigt med sin uppgift. Tar ansvar för och gör egen planering, samt genomför den. Provar egna idéer och visar strategier, samt är medveten om egna styrkor och svagheter. Tar egna initiativ för att komma vidare i processen.
Tar ansvar och arbetar självständigt genom hela processen. Har strategier, är systematisk, planerar själv och känner till olika inlärningsmetoder och kan anpassa lärandet till situationen. Utvecklar sitt arbete genom att reflektera kring valmöjligheter och jämför eller provar olika metoder.
samt en drivande roll i skapande processer som förutsätter samarbete.
Eleven arbetar isolerat ifrån övriga i gruppen.
Eleven deltar passivt i gruppen, och tillför ibland lösningar i samarbete med andra.
Eleven deltar aktivt i gruppen, diskuterar och resonerar sig fram till olika lösningar i samarbete med andra.
Eleven är aktiv och engagerad i grupprocessen, lyfter kvalitén på både innehåll och presentation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: