Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten HT16

Skapad 2016-09-04 12:11 i Östlyckeskolan Alingsås
Vatten - ett arbete inom geografi och samhällskunskap åk 8
Grundskola 8 Samhällskunskap Geografi

Vatten - ett arbete inom geografi och samhällskunskap

 

Du ska under de närmaste veckorna jobba med ett temaarbete om vatten. Börja med att välja en inriktning på ditt arbete. Du kan välja något av de teman som du och dina klasskamrater presenterat, en kombination av några av dessa, eller något tema som du själv formulerar.

 

De teman som presenterats i klassen är:

  • Vatten - Förutsättning för liv
  • Rent vatten
  • Is - Översvämningar
  • Vattenkraft
  • Transport på vatten
  • Vattenanvändning i Industri och jordbruk

 

I ditt arbete ska du presentera hur vi människor använder vatten, hur det påverkar oss samt om och i så fall på vilket sätt vi är beroende av det.

 

Försök att i ditt arbete jobba med ett då-, nu- och framtidsperspektiv. Dvs hur har det varit tidigare i historien utifrån det tema du valt, hur är det nu och hur kan man tänka sig att det kan bli i framtiden.

 

Meningen är att du som avslutning på ditt arbete ska presentera en egen åsikt om vad vi behöver göra eller ta för politiska beslut inför framtiden för att alla på jorden ska kunna få det så bra som möjligt? Denna åsikt ska vara väl motiverad och gärna underbyggd med vetenskapliga fakta.

 

Du kan välja att redovisa ditt arbete på valfritt sätt, skriftligt, muntligt, film, radioprogram eller något annat sätt. Prata med mig om du är osäker på hur du vill göra.

Om du väljer att göra ett skriftligt arbete bör det vara mellan 500 och 1500 ord.

För att lyfta fram geografin så ska det oavsett hur du väljer att redovisa även innefatta minst en kartbild.

Det ska även finnas en skriftlig källförteckning oavsett hur du väljer att redovisa.

 

Redovisning ska ske senast fredagen den 23:e september.

Källförteckning, karta och eventuell text skall skrivas i GAFE/Drive länkas in i Unikum.

 

/Peter

 

peter.dahl@alingsas.se

Uppgifter

  • Vatten

Matriser

Sh Ge
SO - Generella förmågor

Arbeta med källor

-
E
C
A
Aspekt 1
Olika typer av källor, t ex bilder, grafer, statistik, kartor
Underlag för bedömning är för litet eller saknas helt.
Använder med handledning olika typer av källor
Använder olika typer av källor.
Tolkar och använder olika typer av källor på ett effektivt sätt
Aspekt 2
Antal källor
Underlag för bedömning är för litet eller saknas helt.
Använder en källa
Bygger en del av sitt arbete på minst två olika källor.
Kopplar i sitt arbete samman information från olika källor.
Aspekt 3
Värdera källor och information
Underlag för bedömning är för litet eller saknas helt.
För inget resonemang om källornas lämplighet eller trovärdighet.
Motiverar till viss del varför källorna anses vara lämpliga eller trovärdiga
Motiverar klart och tydligt varför källorna anses vara lämpliga eller trovärdiga.
Aspekt 4
Avskrift eller eget språkbruk
Underlag för bedömning är för litet eller saknas helt.
Eleven visar förståelse för en källa och skriver av den.
Avskrifter eller omformuleringar förekommer. Formulerar den egna förståelsen, men arbetet följer den ordning och struktur som finns i källorna.
Formulerar den egna förståelsen och arbetet har en egen ordning och struktur som inte är bunden till den som finns i källorna.

Beskriva sammanhang / företeelser

-
E
C
A
Aspekt 1
Beskriva, redogöra, sammanfatta, berätta
Underlag för bedömning är för litet eller saknas helt.
Ett försökt till att sammanställa fakta till en sammanfattning.
Sammanfattningen ger uttryck för en helhetsförståelse där sammanhanget beskrivs i stora drag.
Sammanfattningen ger uttryck för en helhetsförståelse där sammanhanget tydligt framgår.
Aspekt 2
Belysa med exempel
Underlag för bedömning är för litet eller saknas helt.
Ger inga exempel.
Använder exempel Exemplen är för få eller för många.
Använder exempel så det blir lättare för läsaren att förstå innehållet. Det finns en balans mellan detaljer och helhet
Aspekt 3
Urval av fakta
Underlag för bedömning är för litet eller saknas helt.
De fakta som valts ut och används är relevanta men något knapphändiga för uppgiften
De fakta som valts ut och används är relevanta men detaljer som skulle ha gett arbetet ett större bredd och djup har utelämnats.
De fakta som valts ut och används är relevanta. Allt väsentligt för sammanhanget är medtaget.

Föra under-byggda resonemang

-
E
C
A
Aspekt 1
Logik / relevans
Underlag för bedömning är för litet eller saknas helt.
Resonemangen är inte helt och hållet relevanta eller logiska.
Resonemangen är till viss del relevanta eller logiska.
Resonemangen är helt och hållet relevanta eller logiska.
Aspekt 2
Fakta och saklighet
Underlag för bedömning är för litet eller saknas helt.
Resonemangen är inte helt och hållet underbyggda av fakta, alternativt bygger de på subjektiva åsikter som inte är underbyggda med fakta.
Resonemangen underbyggs till del av fakta, alternativt kan det förekomma subjektiva åsikter som inte är underbyggda med fakta.
Alla resonemang är till alla delar underbyggda av fakta.
Aspekt 3
Perspektiv /aspekter
Underlag för bedömning är för litet eller saknas helt.
Resonemanget utgår ifrån ett perspektiv eller en aspekt.
Resonemanget utgår ifrån några olika perspektiv eller aspekter
Resonemanget utgår ifrån flera olika perspektiv eller aspekter.
Aspekt 4
Resonemangs-kedjor
Underlag för bedömning är för litet eller saknas helt.
Resonemanget byggs upp i ett led / ett steg.
Resonemanget byggs upp i några led / några steg.
Resonemanget byggs upp i flera led / flera steg.

Användningen av fakta, begrepp, teorier och modeller

-
E
C
A
Underlag för bedömning är för litet eller saknas helt.
Använder många begrepp i sina resonemang. Förståelse för begreppens innebörd framgår inte.
Använder relevanta begrepp, teorier och modeller i sina resonemang. Begreppen används så att förståelse för deras innebörd framgår.
Använder flera begrepp, teorier och modeller som är relevanta för sammanhanget i sina resonemang. Begreppen används så att förståelse för deras innebörd framgår.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: