Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fokusområde socialt/emotionellt ht 16

Skapad 2016-09-04 12:14 i Bosgårdens förskola/Ju plats Mölndals Stad
På Bosgårdens pedagogiska enhet arbetar vi utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10. För att kvalitetssäkra detta arbete har vi delat in läsåret i olika fokusområden.
Förskola

Under augusti och september kommer vi att arbeta med barns sociala och emotionella utveckling. Detta innebär bl.a. att barnen kommer att få jobba med gruppstärkande aktiviteter, samarbetsövningar, känslor och identitetsskapande aktiviteter.

Innehåll

Varför? Koppling till läroplan. Varför ska vi välja just detta innehåll? (Utifrån barnens förmågor, förståelse och intressen.)

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen,

Vad? Vad är barnen intresserade av? Vilka kunskaper/erfarenheter har de idag? Vad har barnen delaktighet och inflytande i? Lärandeobjekt: vad riktar vi barnens intresse mot, utvecklar deras förståelse för och undervisar om?

Vi har denna terminen fått många nya barn på Nallen. Barnen har visat stort intresse för att leka med varandra.Vi kommer att lägga stor vikt på relationsbyggandet och att utveckla ett tryggt och lustfyllt lekklimat där alla kan känna sig som en viktig del av gruppen. Utifrån vår beprövade erfarenhet har vi märkt att bland annat lekar och aktiviter vi valt att använda oss av i undervisningen, utvecklar den sociala kompetensen och den empatiska förmågan.

Vi kommer bl.a. att:

- skapa trivselregler tillsammans.

- börja jobba med programmering med syfte att träna samarbete.

Vi skapar ett hav tillsammans där barnen sedan kommer att få placera fiskar med ett kompisbudskap.(Barnens självkänsla)

- Hinderbana i skogen, (Samarbete)

- Arbeta med känslor på olika sätt ex. Måla känslor , iPad empatico (utveckla den empatiska förmågan)

- Kompisregler (för att alla ska må bra, skapar en samsyn på hur vi vill ha det på Nallen)

Vad ska barnen få erfara/lära på utbildningen? Till exempel pedagogiska miljöer.

Vi kommer att arbeta mycket med känslor i både undervisning och utbildning.

Vi vill att barnen lär känna sin närmiljö och hur och var alla kompisar bor på Nallen.

Vi arbetar med iPad och appar som har med socialt och emotionellt att göra, ex. appen empatico

Vi läser böcker som har med ämnet att göra.

Vi leker lekar inne och ute för att kunna arbeta ihop gruppen.

Vi kommer att skapa en havsmiljö tillsammans på en vägg med hjälp av stort papper och vattenfärger.

 

Hur? Vilken metod ska jag använda för att skapa bästa tänkbara förutsättning för lärande? Koppling till teorier och beprövad erfarenhet. Vilka kunskaper behöver jag skaffa mig? Hur gör vi det möjligt för barnen att nå målen? Hur skapar vi/ser lärmiljön ut? Hur utvärderar vi/tar vi reda på om målen uppfylls?

 

 

Vi använder oss av vårt tema Piraterna och regnbågsskatten, där vi med hjälp av rollfigurer startar upp undervisningstillfällen. Hen har med sig olika frågor och dilemman som barnen kan få lösa.

Beprövad erfarenhet visar på att undervisningen blir mer lustfylld då vi använder oss av temat och rollspel. Detta har vi upplevt vid flera tillfällen, både i tidigare undervisning och i en aktionsforskning vi gjort med äventyrpedagogik.

Vid varje undervisningstillfälle delar vi in oss i mindre grupper. Utifrån beprövad erfarenhet har det visat sig att undervisningen fungerar bättre om man är i mindre grupper. Vart och ett av barnen får på så vis större talutrymme och det är lättare för barnen att kommunicera och följa varandras resonemang.

Öhman (2003) menar att empati och vänskap går hand i hand, men förmågan att vara en vän kräver hög social kompetens. I vänskapen finns det plats för både gemenskap, stöd, uppmuntran, inlevelse, rolltagande samt känslor såsom glädje, besvikelse och ilska. I vänskapen ingår outtalade regler och den bygger på ömsesidig respekt för varandra. I förskolan har pedagogerna en viktig uppgift att stimulera till etablerandet av positiva relationer och vänskap. Med ett förhållningssätt som präglas av empati och respekt kan man som pedagog öka barns självkännedom genom att sätta ord på känslorna.

"Förmågan att känna igen, sätta ord på och uttrycka känslor är viktigt. Kan man berätta för andra vad man tänker, känner och hur man vill - eller inte vill- bli behandlad, hävdar man sig på ett positivt sätt och självkänslan ökar". (Beskrivning av Empatico i appstore skrivet av utvecklaren; Empaticus AB).

Hägglund och Fredin (2005:56) menar att alla människor har fantasiförmåga och föreställningsförmåga, vilka vi använder oss av i vår vardag utan att ens tänka på det. Dessa förmågor kan vi utveckla genom pedagogiskt drama, då alla dramaövningar innehåller skapande moment. Vi fantiserar och går in i olika roller, vi använder vår kropp och våra sinnen på ett sätt som går utöver det vanliga. Albert Einstein sa en gång ”imagination is more important than knowledge”, det vill säga ”fantasi är viktigare än kunskap” (Erberth & Rasmussen, 1991:12)

 

 

 

Hur planerar vi att arbeta med: Normkritiskt förhållningssätt, estetiska lärprocesser, flerspråkighet, hållbar utveckling, Grön flagg, kulturell mångfald, motorik & hälsa och värdegrund.

 

 Vi lyfter det normkritiska perspektivet på vår UD. Bl.a.

För att säkerställa att vi arbetar med detta i både undervisning och utbildning.

Vi jobbar kontinuerligt med barnen genom att källsortera, kompostera och prata med barnen om att spara på olika naturresurser.

Vi kommer att jobba med olika språk genom att lyfta barnens flerspråkighet och önskemål om att lära sig olika språk. Vi kommer att lära oss olika ord i vår närmiljö och synliggöra detta genom ordbilder. Vi kommer också att jobba med olika appar och böcker på olika språk. Vi kommer aktivt att arbeta med bildstöd och tecken. Vi ordsätter barnens miljö på Nallen på barnens hemspråk. Vi erbjuder sagor och klipp från nätet på olika språk. (ex. urskola.se) Vi jobbar med helgdjur där barnen får möjlighet att berätta om sin hemkultur för sina kompisar på Nallen.

Vi går regelbundet till skogen där barnen får tillfälle att träna sin motorik och hälsa. Barnen har även rytmik varje vecka.

Barnen arbetar fortlöpande med estetiska lärprocesser kopplat till fokusområde och Grön Flagg. Barnen har även möjlighet att efter behov och intresse fritt skapa av de material som erbjuds på Nallen.

Värdegrundsfrågor jobbar vi extra mycket med detta fokusområde därefter jobbar vi kontinuerligt med att prata med barnen och genom att nominera veckans kompis m.m.

För vem? Hur ska det dokumenteras? Vad, vem, hur, varför.

 • Vi kommer ta foto, filma och anteckna det som händer i undervisningssituationer och under utbildningen.
 • Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området.
 • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
 • Vi lägger ut det vi gjort på unikum för att få vårdnashavarna delaktiga i det vi gör, samt ge de möjligheten att diskutera hemma tillsammans med sina barn.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: