Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekologi 8B ht16

Skapad 2016-09-04 13:20 i Vallonskolan Östhammar
Grundläggande begrepp och samband i ekologi.
Grundskola 7 – 9 Biologi

Ekologi, samspelet mellan organismer och deras miljö. Alla vaxter och djur har olika krav pa miljön de lever i. Växterna vill ha lagom med ljus och vatten och rätt sorts jord. Ibland vill de skydda sig från att bli uppätna, ibland vill de att djuren ska äta deras frukter och sprida deras frön. Djuren i sin tur ska hitta rätt sorts mat och skydd for sig själva och sina ungar. Det råder en standig konkurrens om de bästa platserna att leva på, både bland djur och växter.

Ekologi handlar om hur växter, djur och allt annat liv är beroende av varandra och av sin omgivning.

.

Innehåll

Mål med arbetsområdet

För att klara kunskapskraven ska du

• ha grundlaggande kunskap om hur naturen fungerar, t ex att veta att solen ar den livgivande energikällan som håller igång näringskedjor, näringsvävar och ekosystem, samt att hela biosfären kan liknas vid ett jättelikt ekosystem med många delar.

• veta hur en näringskedja kan vara uppbyggd.

• vara medveten om det samspel som äger rum mellan organismer av olika slag och mellan organismerna och deras miljö.

• veta vilka delar som ingår i ett ekosystem.

• känna till lite olika hot som kan påverka ekosystem.

• kunna förklara följande begrepp:

• Biologisk mångfald, biomässa, biosfären, ekologi, ekosystem, cellandning(förbränning), fotosyntes, hållbar

utveckling, konsument, kretslopp, nedbrytare, näringskedja, näringsväv, näringspyramid, population, producent och toppkonsument.

Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • Bi
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Undervisning/Arbetssätt

Under lektionerna kommer vi att:

 • ha genomgång
 •  se pa filmer
 •  använda digilar och internet
 •  göra ett ekologispel
 •  läsa kapitlet om "Ekologi" och svara pa "Klarar du detta? "-frågorna (gärna i OneNote)
 • göra laboration (exkursion)

Kopplingar till läroplan

 • Bi  7-9
  Natur och samhälle Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
 • Bi  7-9
  Natur och samhälle Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
 • Bi  7-9
  Natur och samhälle Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
 • Bi  7-9
  Natur och samhälle Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.
 • Bi  7-9
  Natur och samhälle Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
 • Bi  7-9
  Biologin och världsbilden De biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
 • Bi  7-9
  Biologins metoder och arbetssätt Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Bi  7-9
  Biologins metoder och arbetssätt Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
 • Bi  7-9
  Biologins metoder och arbetssätt Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
 • Bi  7-9
  Biologins metoder och arbetssätt Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Bi  7-9
  Biologins metoder och arbetssätt Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.

Bedömning

Du kommer att bedömas under arbetets gång. Du kommer att få möjlighet att visa dina kunskaper i ekologi på muntligt, skriftligt och praktiskt sätt genom att

 • - svara på frågor muntligt och genom Kahoot och delta i diskussioner,

  - göra (i grupp) ett spel där ekologins ord och begrepp används

  - göra laboration (exkursion)

  - visa dina kunskaper på ett skriftligt prov

Dokumentation


 Löpande dokumentation och utvärdering under arbetets gång.

Uppgifter

 • Ekologispel

Matriser

Bi
Bedömningsmatris för området Ekologi

E
C
A
Diskussion
Förmåga att diskutera såväl skriftligt som muntligt
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör ekosystem och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör ekosystem och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör ekosystem och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Diskussion
Ställa frågor, framför och bemöter åsikter
I diskussioner ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussioner ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussioner ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Kunskap
Användning av begrepp, modeller, teorier
Du har grundläggande kunskaper om ekologi och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om ekologi biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om ekologi och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Kunskap
Undersökning av faktorer som inverkar på ekosystem
Du undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då enkelt identifierbara ekologiska samband och ger exempel på energiflöden och kretslopp
Du undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då förhållandevis komplexa ekologiska samband och förklarar och visar på samband kring energiflöden och kretslopp.
Du undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då komplexa ekologiska samband och förklarar och generaliserar kring energiflöden och kretslopp.
Kunskap
Resonera kring hur människan påverkar naturen negativt som positivt. Bidra till en hållbar utveckling.
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Fältstudier och undersökningar
Formulera och planera frågeställningar
Du kan bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån
Du kan bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån
Du kan bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån
Fältstudier och undersökningar
Dokumentation
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: