Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik: år 4 Tid, temperatur, tabeller och diagram

Skapad 2016-09-04 19:33 i Hjortsbergsskolan Falkenberg
Pedagogoisk planering för arbetsområdet Tid, tabeller och diagram.
Grundskola 4 Matematik
...

Innehåll

Syfte( Lgr 11):

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera logiskt och föra matematiska resonemang.

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll (Lgr 11):

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Geometri Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
 • Ma  4-6
  Sannolikhet och statistik Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Viktiga begrepp:

 • Timma , minut, sekund

 • År, månad, dag, dygn, förmiddag, eftermiddag

 • Skottår

 • Kvartal

 • årstider

 • medelvärde

 • diagram - axel

 • stapeldiagram, cirkeldiagram, linjediagram

 • analog tid

 • digital tid

Konkretisering av målen:

När du arbetat med detta ska du:

 • kunna olika enheter för tid

 • Förstå och kunna använda dig av både analog och digital tid

 • kunna skriva datum på flera sätt

 • kunna göra och förstå stapeldiagram, linjediagram och cirkeldiagram

 • kunna läsa en enkel tabell ex: busstidtabell

 • kunna räkna med tid. Ex hur lång tid det är mellan två klockslag.

 • kunna jämföra och bestämma temperatur.

Arbetsätt:

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har utvecklat sin förmåga att kunna:

 • använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet.

 • lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt.

 • lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

Arbetssätt:

Gemensamma och individuella genomgångar. Arbete enskilt, i par och i grupp. Skriftligt och muntligt. Diagnoser/ prov. Praktiskt/ laborativt arbete.

Bedömning:

Bedömning sker utifrån:

 • diagnoser och prov

 • Läxor och inlämningsuppgifter

 • laborativa/praktiska uppgifter

 • delaktighet i gemensamma matematiska resonemang

Tid:

Årskurs 4

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: