Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Insändare

Skapad 2016-09-05 10:26 i Wallbergsskolan Grundskolor
Du ska skriva en egen insändare.
Grundskola 8 Svenska

Beskriv arbetsområdet för eleven här. Ingressen kan rama in arbetsområdet och/eller väcka elevens nyfikenhet.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.

Uppgiftsbeskriving

Du ska skriva en egen insändare. Du bestämmer själv ämne. I svenska direkt år 7 på s. 11, 12 och 13 finns förslag på ämnen om du inte kommer på något. Välj ett ämne som engagerar dig, då är det lättare att argumentera för det. 

Du får själv välja vad du vill argumentera om och om du ska vara för- eller emot. 

 

Arbetsgång:
1. Bestäm ämne och om du ska vara för eller mot.

2. Fyll i planeringsschemat som du får av Camilla. Tänk på att fasen där du planerar din text är den viktigaste för att få ett bra resultat. 

 5. Gör ett utkast till din insändare. 

Din insändare ska innehålla följande:         se även s. 15 i Svenska direkt år 7

* en passande rubrik som lockar till läsning
* din åsikt
* argument för din åsikt
* eventuellt bemötande av motargument (gäller gör högre betyg)
* en tydlig avslutning där du sammanfattar och upprepar ditt starkaste argument        * * en signatur 

Tips för att utveckla din argumenterande text:
Bindeord:

- Inledning: Jag vill börja med, till att börja med, först och främst

- Tillägg: och, också, dessutom, för övrigt

- Tidsaspekt: först, nu, då, sedan, ofta, ibland, därefter, för det första, för det andra, till sist

- Jämförelse: liksom, på samma sätt som, i likhet med

- Motsats: men däremot, även om, trots att

- Villkor: om, ifall

- Orsak: därför, eftersom, på grund av, detta beror på

- Följd/slutsats: så att, alltså, följaktligen, naturligtvis, avslutningsvis

- Avsikt: för att, i syfte att, det är nu hög tid att

- Lösning: Man skulle kunna lösa detta genom att, något man skulle kunna testa är

- Avrundning: Till sist, som avslutning. ag vill ännu en gång poängtera

 

Fler tips på hur du kan formulera rubrik, inledning och avslutning finns i häftet jag delade ut.


Formalia
Din insändare ska vara på ca 1/2 A4-sida och skrivas i Times New Roman pkt 12 med 1 1/2 radavstånd. 

LYCKA TILL!

Kunskapskrav

Med progression för kunskapskraven C & A -se bedömningsmatris!

Kopplingar till läroplan

 • Sv  E 9
  Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
 • Sv  E 9
  Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
 • Sv  E 9
  Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.

Bedömningsmall

Bedömningsmatris debattartikel                                    

Aspekter

E

C

A

Koppling till uppgiften

Texten fungerar i huvudsak som en insändare

Texten fungerar relativt väl som en insändare

Texten fungerar väl som en insändare

 

Innehåll:

-       Rubrik 

-       åsikt

-      Argument

-      Motargument

-      Avslutning 

        där du upp-

        repar din

        åsikt

-       signatur

Texten är kortfattad och enkel men din åsikt framgår via något argument

 

 

Motargument saknas eller bemöts inte på ett övertygande sätt

 

 

 

 

 

Texten är relativt utvecklad och din åsikt framgår tydligt via fler än två argument 

 

 

Du tar upp minst två motargument och bemöter dem till viss del på ett övertygande sätt. 

Texten  är välutvecklad och balanserad och din åsikt framgår tydligt via flera (tre eller fler) väl underbyggda argument.

Du tar upp tre eller fler motargument som är välvalda och du bemöter dem på ett övertygande sätt. 

Struktur:

Tänk på inledning och avslutning

Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Ansats till styckeindelning finns. Inledning och/eller avslutning hade kunnat utvecklats.

 

 

Textbindningen är enkel. Bindeord används på något ställe. (se tips i Lpp)

 

Texten är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar, t ex genom styckeindelning, inledning och/eller avslutning.

 

 

 

Textbindningen är utvecklad. Bindeord finns på flera ställen (se tips i Lpp)

 

Texten är sammanhängande och välstrukturerad, t ex genom konsekvent genomförd styckeindelning samt effektiv inledning och avslutning

 

Textbindningen är välutvecklad. Bindeord som är passande finns på flera ställe.

 

Språk

Ordvalet är enkelt

 

 

 

 

 

 

*Ett fåtal genreanpassade uttryck finns

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordvalet är varierat och passar genren insändare relativt väl,  genom te x  intresseväckande rubrik och genreanpassade uttryck (se mall)

 

*Ett flertal formuleringar som passar genren finns.  

 

 

 

 

 

Ordvalet är träffande, varierat och specifikt och passar genren insändare väl.

 

 

 

*Du använder en intresseväckande rubrik, träffsäkra formuleringar och du har en övertygande avslutning på din insändare.  

 

 

Skrivregler

Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för meningsbyggnad, skiljetecken och stavning.

*stavfel finns men de stör inte förståelsen

*På vissa ställen glömmer du att sätta punkt eller använda dig av kommatecken.

 

* På vissa ställen har du glömt att använda skiljetecken som t ex utropstecken eller frågetecken

Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för meningsbyggnad, skiljetecken och stavning

*Få stavfel

 

 *Din meningsbyggnad är enkel (få bisatser) men du använder punkt på ett korrekt sätt 

 

*Till övervägande det används samtliga skiljetecken t ex ,utropstecken och frågetecken på ett korrekt sätt.

Eleven följer väl skriftspråkets normer för meningsbyggnad, skiljetecken och stavning

 

*inga stavfel

 

*Din meningsbyggnad är varierad med t ex bisatser.

 

 

*samtliga skiljetecken  används korrekt

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: