Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

OS generation PEP

Skapad 2016-09-06 15:00 i Kristiansborgsskolan Västerås Stad
OS Generation PEP
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap Historia
Syfte I augusti 2016 gick det 31:a olympiska spelen av stapeln. Atleter från hela världen samlades i Rio, Brasilien för att mäta sina krafter. För att nå sina OS-drömmar behöver idrottarna lägga ner hela sin tid för att kunna övervinna sina egna gränser. OS-tanken har som syfte att fler unga ska få möjlighet att hitta en idrott som passar var och en. Fler ska inspireras att utmana det de trodde var sina egna gränser. I det finns inga misslyckanden utan bara lärdomar. Vår egen hälsa påverkar inte bara oss själva, utan hela Sveriges ekonomi och välfärd. Du är en kugge i det stora ekonomiska hjulet…

Innehåll

Övergripande mål

 

 • Kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla utifrån deras bästa för ögonen.
 • Har kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället.

 

De här förmågorna kommer du att utveckla i detta tema

 

 • Analysförmåga
 • Kommunikativ förmåga
 • Informationshantering
 • Begreppsförståelse
 • Metakognitiv förmåga

 

Vi kommer att öva följande förmågor inom Samhällskunskap och historia:

 

 • Analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
 • Analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
 • Uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och perspektiv
 • Söka information om samhället från medier internet och andra källor och värdera dess relevans och trovärdighet

 

 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

 

Innehåll och arbetssätt

 

 • Genomgångar/faktafilmer.
 • Läxor på begrepp m.m.
 • Träna på att läsa faktatexter med olika svårighetsgrad.
 • Söka fakta och sammanställa information.
 • Träna på att återberätta/diskutera om strukturer i samhället på olika sätt,
  ex. med skrift, tal och bilder.

 

Centralt innehåll

  

Samhällskunskap:

 • Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet, pensionssystemet och arbetslöshetsförsäkringen. Vilket ekonomiskt ansvar som vilar på den enskilda individen och familjer och vad som finansieras genom gemensamma medel.
 • Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka konsekvenser de kan få för individer och grupper.
 • Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier hänger samman i en globaliserad värld.
 • Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.

 

Historia:

 • Framväxten av det svenska välfärdssamhället.
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken samt olika syn på deras betydelser.

 

Ni kommer att bedömas vid:

 • Läxförhör/prov
 • Klassrumsdiskussioner
 • Inlämningsuppgifter/muntliga redovisningar.

 

 

Kunskapskrav

 

Samhällskunskap

 

 • Eleven har kunskaper om olika samhällsstrukturer och visar det genom att undersöka hur ekonomiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver samband.
 • Eleven kan föra resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
 • Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då samband med underbyggda resonemang. Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med resonemang och underbyggda argument och kan då växla mellan olika perspektiv.

 

 Historia

 • Eleven har kunskaper om historiska förhållanden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att för underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar,
 • Eleven använder historiska begrepp på ett fungerande sätt.

Uppgifter

 • Samhällsekonomi Generation PEP

 • Samhällskunskap

 • Samhällsekonomi 9:4

 • Måndagens lektionsuppgift Samhällsekonomi

 • Dagens lektionsuppgift 9:3

 • Samhällsekonomi

 • Lektionsuppgift Samhällsekonomi 19/9

 • Samhällsekonomi

 • Samhällsekonomi, lektionsuppgift

 • Tobbe-Micke

 • Folkhemmet

 • Bildspel om folkhemmet

 • Folkhemmet

 • Ej namngiven

 • Lektionsuppgift folkhemmet-svensk välfärd

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: