Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Boksamtal i grupp

Skapad 2016-09-08 12:54 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
Grundskola 8 – 9 Svenska

Innehåll

Syfte Lgr 11

Genom undervisningen i svenska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang. Eleven ska också ges förutsättningar för att utveckla sin förmåga att formulera och kommunicera i tal och skrift.

Centralt innehåll i Lgr 11

Du ska kunna urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Du anpassar språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare vid muntlig presentation och muntligt berättande.

Du ska kunna leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sägs.

Du ska kunna skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

 

Så här arbetar vi

Du läser den bok som du valt tillsammans med kamraterna i din grupp.

Du läser ur boken under lektionstid och hemma och anpassar läsningen till den tid du har till ditt förfogande.

Du förbereder diskussionsfrågor efter avslutad läsning.

Du sammanställer en muntlig presentation av "din" bok som ska innehålla:

- information om författaren

- kort beskrivning av handling, karaktärer, miljöer och språk

Du ska förbereda en eller flera diskussionsfrågor utifrån bokens handling, tema eller budskap och en kort introduktion till den/dessa.

 

Examination i form av boksamtal och en skriftlig bokrecension

  • Du ska under 3-5 minuter presentera din bok inför en grupp av dina klasskamrater. Presentationen ska innehålla information om vem som är författare, kort beskrivning av handlingen, karaktärer, miljön och språk.
  • Du ska sedan lyfta en eller flera diskussionsfrågor utifrån bokens handling. Du fungerar som diskussionsledare och ser till att alla kommer till tals under diskussionen. Diskussionen varar i 3-5 minuter. Totalt har du alltså 10 minuter till ditt förfogande, men kan avsluta efter 6 minuter om du känner att diskussionen går trögt.
  • Du avslutar genom att göra en kort sammanfattning av det som sagts under diskussionen.
  • Du ska vara aktivt deltagare i diskussioner som några av dina klasskamrater håller i, där du lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som kan föra diskussionen framåt.
  • Du ska lämna in en skriftlig bokrecension.

Uppgifter

  • Recension

  • Recension

Matriser

Sv
Boksamtal och bokrecension

F
E
D
C
B
A
Presentera
Kunskapskraven för betyget E är ej uppfyllda.
Du gör en presentation av boken där du redogör för författare, språk, handling, karaktärer och miljö
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för betyget C är uppfyllda.
Du gör en levande presentation av boken där du redogör för författare, språk, handling, karaktärer och miljö
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för betyget A är uppfyllda.
Du gör en intresseväckande presentation av boken där du redogör för författare, språk, handling, karaktärer och miljö
Du visar viss anpassning till mottagaren, till exempel genom att titta upp, tala tydligt och visa engagemang.
Du visar relativt god anpassning till mottagaren, genom att titta upp, tala tydligt och och presentera boken på ett intresseväckande/engagerat sätt.
Du visar god anpassning till mottagaren, genom att titta upp, tala tydligt och och presentera boken på ett intresseväckande och engagerat sätt.
Du använder ett i huvudsak fungerande språk för ämnet och mottagarna, till exempel ordval.
Du använder ett relativt väl fungerande språk för ämnet och mottagarna, till exempel ordval.
Du använder ett väl fungerande språk för ämnet och mottagarna, till exempel ordval.
Leda diskussionen
Kunskapskraven för betyget E är ej uppfyllda.
Du inleder diskussionen genom att väcka en fråga utifrån handlingen i din bok.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för betyget C är uppfyllda.
Du inleder diskussionen med en kort introduktion för att sedan väcka en fråga utifrån handlingen eller budskapet/temat i din bok.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för betyget A är uppfyllda.
Du inleder diskussionen med en kort intresseväckande introduktion för att sedan väcka en fråga utifrån handlingen eller budskapet/temat i din bok.
Du ställer följdfrågor som till viss del för samtalet/diskussionen framåt.
Du ställer följdfrågor som för samtalet/diskussionen framåt.
Du ställer följdfrågor som för samtalet/diskussionen framåt och fördjupar eller breddar den.
Du fördelar vid behov ordet mellan deltagarna på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du fördelar vid behov ordet mellan deltagarna på ett relativt väl fungerande sätt.
Du fördelar vid behov ordet mellan deltagarna på ett väl fungerande sätt.
Du gör ett försök till sammanfattning av diskussionen.
Du gör en rimlig sammanfattning av diskussionen.
Du gör en sammanfattning av det viktigaste i diskussionen.
Delta i diskussionen
Kunskapskraven för betyget E är ej uppfyllda.
Du lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som till viss del för diskussionen framåt.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för betyget C är uppfyllda.
Du lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som för diskussionen framåt.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för betyget A är uppfyllda.
Du lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som för diskussionen framåt och fördjupar eller breddar den.
Du praktiserar turtagning till viss del.
Du praktiserar turtagning relativt väl.
Du praktiserar turtagning väl.
Bokrecension
Kunskapskraven för betyget E är ej uppfyllda.
Du kan skriva en recension med viss språklig variation, enkel textbildning samt en fungerande anpassning till texttyp/genre, språkliga normer och strukturer.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för betyget C är uppfyllda.
Du kan skriva en recension med relativt god språklig variation, utvecklad textbildning samt en relativt väl fungerande anpassning till texttyp/genre, språkliga normer och strukturer.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för betyget A är uppfyllda.
Du kan skriva en recension med god språklig variation, välutvecklad textbildning samt en väl fungerande anpassning till texttyp/genre, språkliga normer och strukturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: