Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska/Svenska A år 3, Åsas

Skapad 2016-09-08 20:08 i Högastensskolan Helsingborg
Här är en beskrivning av vad vi arbetar med i ämnet svenska i år 3.
Grundskola 3 Svenska Svenska som andraspråk
Plan för svenskundervisning i år 3.

Innehåll

Mål

 • Kunna läsa bekanta texter med flyt genom att använda lässtrategier.
 • Kunna återberätta handlingen muntligt eller skriftligt.
 • Kunna föra resonemang om text samt relatera till egna erfarenheter.
 • Kunna läsa faktatext och använda innehållet.

 

 • Kunna skriva läsligt för hand samt på Ipad.
 • Kunna skriva berättande text, med tydlig handling.
 • Kunna söka information och skriva enkel faktatext.
 • Kunna stava ord som används ofta.
 • Kunna använda sig av stor bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken.

 

 • Kunna berätta så att andra lätt förstår.
 • Kunna ge och ta enkla instruktioner.
 • Kunna samtala genom att ställa frågor, framföra åsikter och ge kommentarer.

Arbetssätt

Vi arbetar både i grupp och enskilt.

Vi jobbar med läseboken ¨ABC-klubben¨. Huvudpersonerna Asta, Bea och Cesar följer oss i vår läs- och skrivutveckling. Vi läser också böcker som vi lånar på biblioteket. Lästillfälle finns varje dag och så ofta tillfälle ges får eleven läsa för vuxen. All läsning sker efter elevens egen förmåga.

Vi har en arbetsbok samt en läxbok som hör till läsläxan. Läsläxebok väljer eleven själv.

Vi arbetar efter modellen ¨En läsande klass¨. Vi förutspår vad texter/böcker kan komma att handla om, vi reder ut oklarheter kring det lästa, vi ställer frågor och vi sammanfattar.

Ibland skriver eleverna egna texter, och ibland skriver de i par. Vi skriver gemensamma texter i klassen och samtalar kring det skrivna. Vi skriver både för hand samt på Ipad.

Samtalet kring det skrivna och lästa är minst lika viktigt. Att berätta, förklara samt lyssna är något vi övar på. Här använder vi oss av film samt  ljudupptagningar ofta.

Vi väver in svenskan i våra temaarbeten. Då får vi naturliga tillfällen att söka, samla och skriva fakta.

Arbetssättet kommer att vara varierande och lustfyllt för att väcka elevens nyfikenhet och lust att lära vidare...

Bedömning

Hur bedömer vi?

 • Observationer av pedagogen (vad och hur eleven presterar).
 • Diagnoser.
 • Samtal mellan elev-pedagog.

Matriser

Sv SvA
Kopia av Nya språket lyfter

LÄSA OCH SKRIVA

Avstämning:
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
A (a:1-4)
Jag kan läsa ihop bokstäver till ord och förstår det jag läser (Eleven har knäckt läskoden och visar förståelse för innehållet)
Jag lyssnar och följer med i handlingen när någon läser för mig
Jag förstår vad texten handlar om när någon läser för mig
Jag känner igen en del ord när jag läser
Jag känner igen flera bokstäver och kan läsa ihop dem till ord
Jag använder bilder, tecken och symboler för att berätta något
Jag kan skriva mitt namn och skriva av bokstäver och ord
Jag kan skriva flera bokstäver och vet hur de låter
Jag provar att skriva för att berätta eller komma ihåg
B (b:1-4)
Jag kan alla bokstäver, förstår det jag läser och märker när jag läser fel (Eleven läser med hjälp både ljudning och ortografisk helordsläsning, samt visar förståelse för egen läsning)
Jag kan alla bokstäver och kan läsa själv
Jag förstår det jag läser och kan berätta vad det handlar om TJÄNSTEGARANTI - efter sitt första skolår.
Jag förstår och kan hitta bra poänger i det jag läser
Jag använder olika sätt för att läsa och förstå en text
Jag kan skriva ord och korta texter TJÄNSTEGARANTI - efter sitt första skolår.
Jag använder alla bokstäver och skriver så andra kan läsa
Jag skriver meningar med stor bokstav och punkt
Jag använder olika slags stöd när jag skriver en text
C (c:1-4)
Jag kan läsa flytande och känner lätt igen hela ord och förstår det jag läser (Eleven läser flytande med förståelse både kortare och längre texter där ortografisk helordsläsning dominerar)
Jag läser för att uppleva och lära
Jag läser olika typer av texter ofta och regelbundet
Jag förstår det viktiga i berättelser och faktatexter
----
Jag skriver berättelser med början, mitten och slut
Jag kan stava många ord och vet hur man tar reda på hur ord stavas
Jag kan skriva om det jag lärt mig med egna ord så andra förstår
Jag planerar mitt skrivande och ändrar i texten för att göra den bättre
D (d:1-4)
Jag kan läsa olika slags texter och förstår att de har olika syften (Eleven läser obehindrat med förståelse)
Jag läser med flyt och känner igen olika typer av texter och hur ord böjs
Jag använder olika sätt att läsa beroende på syftet med läsningen
Jag kan läsa långa texter flytande och förstår det jag läser
-----
Jag kan uttrycka hur jag tänker och vad jag tycker när jag skriver
Jag skriver ofta och ändrar och förbättrar mina texter när det behövs
Jag använder skiljetecken, talstreck och styckeindelning när jag skriver
Jag skriver ofta och kan skriva olika slags texter

TALA OCH SAMTALA

Avstämning A-D:
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Tala/samtala
Berättande
Jag kan berätta i grupp och lyssna på andra
Jag kan återberätta en händelse eller saga så andra förstår vad jag menar
Jag kan berätta längre berättelser så poängen blir tydlig
Jag kan berätta på olika sätt beroende på vilken situation det är och på vilka som lyssnar
Tala/samtala
Beskrivande, förklarande, instruerande, argumenterande
Jag kan beskriva olika saker så andra förstår vad jag menar
Jag kan förklara så andra förstå vad jag menar
Jag kan ge och ta muntliga instruktioner
Jag talar om vad jag tycker och tänker och lyssnar på andras åsikter
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: