Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia - Världskartan ritas

Skapad 2016-09-09 09:42 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 6 – 9 Svenska Svenska som andraspråk Historia
Nu kommer vi inledningsvis att skaffa oss kunskaper om några av de stora upptäckarna. Vad de upptäckte och vilka konsekvenser och betydelser det fick för dels européerna och dels ursprungsbefolkningen i de olika världsdelarna. Vi kommer att arbeta i grupper om tre-fyra elever och beräknar vara färdiga i månadsskiftet september-oktober.

Innehåll

Förankring i kursplanens syfte

Genom undervisningen i lärområdet "Världskartan ritas" ges eleverna förutsättningar att utveckla sin förmåga att använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer.

 

Innehåll

Grundskolan:

Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism i Amerika, Asien och Afrika.

Hur och varför världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika ökade.

Grundsärskolan:

Historiska gestalter, händelser och tidsperioder i världen med betydelse för vår egen tid.

 

Bedömning

Efter lärområdets avslut ska eleven utvecklat sin förmåga att

  • Samtala, förklara och resonera
  • Ge och ta emot kamratrespons som möjlighet till textförbättring
  • Kritiskt granska, tolka och värdera olika källor

 Bedömning sker främst som formativ bedömning genom hela lärområdets gång.

 

Konkretisering av mål

Täta återkopplingar och en strukturerad undervisning som bygger på nyfikenhet och lust att lära.

Nära stöd och stöttning både individuellt och i grupp

Arbetssätt

Vi börjar med en gemensam Mindmap och introduktion och pratar om händelser och gestalter med utgångspunkt från 1400-talet till 1500-talet. Därefter lär vi oss orsakerna till varför européerna åkte på sina upptäcktsresor och vad det fick för konsekvenser för människors levnadsvillkor och samhället. Därefter fördjupar sig eleverna i en upptäckare och hans resor. Vi kommer att arbeta med följande fyra personer; Henrik Sjöfararen,Christoffer Columbus, Vasco da Gama och Hernan Cortés.    

Vi kommer framför allt lägga grunden för ett tillåtande klimat i klassrummet där alla uppmuntras till att komma till tals utifrån ett empatiskt och lågaffektivt bemötande, i en kultur som ger plats för och tillvaratar olikheter. Vi har nära och täta återkopplingar.

Vi lyfter fram de nya begrepp som kommit upp

Vi använder de förkunskaper som en del har och samtalar kring dessa

Vi tittar på youtube klipp

Lärområdet kopplas både till Sv/Sva genom att vi samtalar och beskriver hur vi går/gått tillväga

Dokumentation

Eleverna ges möjlighet att göra en självskattning utifrån centralt innehåll och kunskapskrav i samband med uppstarten av lärområdet samt i när lärområdet avslutats.

Berörd lärare gör en mer summativ bedömning vid lärområdets slut och tillsammans med eleven en formativ bedömning. Därefter gör en summativ bedömning av hur valda metoder fungerat och hur vi kan utveckla vår pedagogik.

Dokumentation och bedömning sker i Unikum.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: