Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

GPP Loket

Skapad 2016-09-09 10:47 i Järnvägsparkens förskola Halmstad
Halmstads mall för Gemensam pedagogisk planering i förskolan (GPP)
Förskola

Beskrivning av tema och antal veckor. Tänk på att samtliga kursiva hjälptexter är just hjälptexter och bör raderas innan du publicerar din planering.

Innehåll

Varför?

(Vad framkom i förra kvalitetsberättelsen/arbetet, åtgärder, förändra, ompröva, utveckla, vilka mål finns i planen mot diskriminering och kränkande behandling, vilka mål finns i handlingsplanen kring språk och kommunikation - åtgärder utifrån målbilderna språk och kommunikation, barnens intresse, erfarenheter och behov).

Syfte/Mål

 • Lägga grunden för ett medmänskligt och demokratiskt synsätt.
 • Skapa förutsättningar och möjligheter som leder till samarbete och empati för en hållbar framtid.
 • Spara på jordens resurser, detta genom bl. a. återbruk och användande av naturmaterial

 För barnen

Vad vill vi att barnen skall utforska/upptäcka/ uppleva/lära? (Förmågor, färdigheter, förståelse, förtrogenhet, fakta, begrepp)

För pedagogerna

Utvecklingsfråga/nyfikenhetsfråga för året, vad behöver vi undersöka i vår verksamhet?

Prioriterade mål utifrån Normer och värden 2:1

Lpfö98-mål via knappen koppla till mål utifrån normer och värden

Prioriterade mål utifrån Utveckling och lärande 2:2

Lpfö8-mål via knappen koppla till mål utifrån utveckling och lärande

Prioriterade mål utifrån Barns inflytande 2:3

Lpfö98-mål via knappen koppla till mål utifrån Barns inflytande 2:3

Planera och genomföra

Arrangera miljöer/situationer/relationer som möjliggör:

 • det kompetenta barnet
 • barns inflytande
 • vårdnadshavares involvering
 • kreativitet och de hundra språken
 • att lära tillsammans och av varandra
 • nyfiket, lustfyllt, utmanande, lärande och utforskande aktiviteter
 • variation i arbetsformer
 • olika gruppkonstellationer
 • introduktion av material, aktiviteter, rutiner mm
 • för barnen att ställa hypoteser

Uppföljning, utvärdering och utveckling

Utvärdering – dokumentation som behövs för att analysera och utvärdera målen som valts. (Vi kan välja några eller flera av målen för utvärdering).

Vad ska dokumenteras?

Hur ska dokumentationen göras?

När ska dokumentationen göras (regelbundet, inte bara i slutet)?

Vem/vilka genomför dokumentationen?

Vem gör analysen och drar slutsatser av dokumentationen (själva utvärderingen)?

Koppling till teori, forskning - vetenskaplig grund

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: