Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering SO åk 3 Läsåret 16/17

Skapad 2016-09-11 15:02 i Gnarps skola Nordanstig
Undervisningen i samhällsorienterande ämnen ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstrukturer både geografiskt och historiskt men också genom religiösa perspektiv.
Grundskola 3 SO (år 1-3) Historia Geografi Samhällskunskap Religionskunskap

"Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra." (Lgr11, sidan 9)

Innehåll

Konkretisering av målen

Samhällskunskap

 • Vem bestämmer?
 • Vilka regler finns i skolan? 
 • Att vara en bra kompis
 • Alla människor lika värde-mänskliga rättigheter-barn konventionen
 • Miljöfrågor-energi-hållbar utveckling

Geografi

 • Karta-kartkunskap-jordgloben-världen-lägen -världshaven
 • Geografiska förutsättningar, vart människor bor, fiskeindustri, inlandet

Religion

Kristendomens roll i skolan och i närområdet.

 • Kristendom
 • Judendom
 • Islam

Högtider repetera de traditioner som vi har kring svenska högtider.

Historia

Ett historiskt perspektiv ger oss redskap att förstå och förändra vår egen tid.

Människans uppkomst,(vandringar, jakt , jordbruk)

Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Forntiden:

 • istiden
 • stenåldern
 • bronsåldern
 • järnåldern

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Re  1-3
  Att leva tillsammans Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
 • Re  1-3
  Att leva i världen Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
 • Re  1-3
  Att leva i världen Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
 • Re  1-3
  Att leva i världen Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
 • Re  1-3
  Att leva i världen Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
 • Re  1-3
  Att leva i världen Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
 • Re  1-3
  Att leva i världen Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
 • Re  1-3
  Att leva i världen Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
 • Re  1-3
  Att leva i världen Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
 • Re  1-3
  Att undersöka verkligheten Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
 • SO
  Syfte - Historia reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • SO
  Syfte - Religionkunskap reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.

Arbetssätt och undervisning


Vi ser film

Vi diskuterar i par/helklass-tränar att ha en åsikt

Vi läser faktatexter i SO-boken-andra fakta böcker

Vi ritar/målar/tillverkar bilder

Gör arbetsuppgifter

Skriver faktatexter

 

 

 

Bedömning; vad och hur.

Eleven visar sina förmågor genom : 

 • att delta i diskussioner/uttrycka sina åsikter/ta ställning
 • resonera och argumentera
 • använda centrala ord och begrepp

 • analysera samspelet mellan människa, samhälle och hållbar utveckling

 • reflektera över sin egen och andras användning av historia

  i olika sammanhang

 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället

 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet

 • söka information
 • att delta i klassråd/turas om att vara ordförande/sekreterare

 

Matriser

Hi Re Sh SO Ge
Matris i SO år 1-3

På väg mot målet
Nivå 1
Nivå 2
Lägsta godtagbara nivå för slutet av årskurs 3.
Att leva tillsammans
Du vet att människor kan flytta från en plats till en annan.
Du vet att en flytt kan påverka de som flyttar.
Du kan ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
Du är med i samtal som handlar om livsfrågor, t ex gott och ont, rätt och orätt, samt kamratskap.
Du är med i samtal som handlar om livsfrågor, t ex gott och ont, rätt och orätt, samt kamratskap. Du kan motivera dina åsikter.
Du kan prata om frågor som du känner till som handlar om livet.
Du vet att människor bor på olika ställen i samhället.
Du förstår att människor bor på olika ställen beroende på hur naturen ser ut.
Du kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
.
Du vet att samhället har förändrats genom åren.
Du vet lite om hemortens historia och att människor inte levde som vi gör nu. Du kan ge exempel på vad kristendomen betydde förr i tiden och hur det och andra religioner påverkar skolan och där du bor.
Du kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder. Du gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
Att leva i världen
Du känner till ordet rättighet och kan berätta om någon rättighet.
Du förstår att det finns mänskliga rättigheter som gäller alla människor. Du kan även nämna någon rättighet..
Du har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och dina rättigheter och visar det genom att ge exempel på vad det kan innebära i skolan och hemmet.
Du vet att man kan ta gemensamma beslut i tex ett klassråd.
Du vet att det finns olika regler i samhället och du vet att vissa beslut tas genom att man bestämmer tillsammans.
Du kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför det kan behövas. Vidare kan du beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
Du känner till att det du gör kan påverka miljön.
Du beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön.
Du beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till hållbar utveckling.
Du vet att man använder pengar för att betala med och kan avgöra rimligheten i vad tex en bil gentemot en godisbit kan kosta.
Du vet att man kan betala med olika medel tex. kontanter och kontokort. Du vet vad några olika för dig viktiga varor kan kosta.
Du beskriver några olika betalningsformer och anger vad några varor och tjänster kan kosta.
Du vet att människans historia har förändrats genom åren.
Du vet att människans historia har förändrats genom åren och kan nämna några skillnader.
Du beskriver hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck. Du kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser. Vidare kan du i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
Du vet att det finns olika religioner.
Du vet att det finns olika religioner och kan ge exempel på några olika religioner och deras högtider.
Du beskriver några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet. Du kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
Du vet att Bibeln innehåller olika berättelser och att människor i Sverige har trott på olika gudar.
Du känner till några delar ur Bibeln. Du vet att kristendomen hade en stor roll i skolan förr.
Du återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter. Dessutom ger du exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
Att undersöka verkligheten .
Du kan ta del av enkel information i olika medier.
Du kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
Du kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor. Du kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
.
Du gör enkla undersökningar av omvärlden.
Du gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn.
Du gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.

På väg mot målet
Nivå 1
Nivå 2
Lägsta godtagbara nivå för slutet av årskurs 3.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: