Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Magic! 6

Skapad 2016-09-11 16:29 i Kopperskolan Stenungsund
Grundskola 6 Engelska
...

Innehåll

Syfte

Syftet är att eleverna ska få en allsidig träning och användning av det engelska språket. Läsboken och uppgiftsboken är fyllda med elevnära uppgifter och texter med en tydlig koppling till det centrala innehållet i läroplanen. Boken behandlar främst grammatik, läsförståelse, hörförståelse och strategier för de två sistnämnda.

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Konkretisering av mål

Med arbetet i boken Magic! är främst målet att eleverna ska utveckla strukturen i det engelska språket. De gör detta genom elevnära uppgifter med fokus på enkel grammatik och meningsbyggnad. Detta i sin tur ska utveckla kvalitén i elevernas egen användning i texter och talat språk. Uppgifterna utvecklar även elevernas kommunikativa förmågor där en stor del av uppgifterna koncentrerar sig just på samarbete eller parövningar. För att utveckla de här förmågorna krävs även att vi övar på strategier för läsförståelse och muntlig/skriftlig framställning.

Läsboken kommer användas för att utveckla elevernas förmåga att förstå enkel talad engelska. Den kommer även användas för att öva läsförståelse. 

Arbetssätt

I varje kapitel finns det i läsboken en längre text som sedan följs av ett par kortare. Hur vi arbetar med texterna kommer att variera lite under läsårets gång beroende på behovet i klassen. Antingen läser vi den tillsammans och övar på att läsa engelska och uttal eller så läser eleverna dem själva eller tillsammans för att sedan svara på frågorna till texten då fokusen främst ligger på läsförståelse. 

För att kunna genomföra relevanta genomgångar kommer största delen av arbetet i arbetsboken ske i samma takt genom hela klassen. Boken är prydligt uppdelad i kapitel, och varje kapitel i mindre delar som i sig fokuserar på en specifik kompetens som eleverna får öva på. Inför ny grammatik, nya strategier eller liknande aspekter kommer läraren hålla en genomgång där denne konkretiserar det som kommer att behandlas. Mindre genomgångar kan hålls för grupper av elever som har behov av vidare förklaringar. 

Vi kommer även ha möjlighet att dela upp klassen i mindre grupper utifrån de behov vi identifierade under förra terminen. På så sätt kan vi arbeta effektivare med elever med behov av stöd inom ett eller flera områden. Vi kommer även dela upp gruppen på ett liknande sätt för att underlätta bedömning samt för att utmana de elever som kommit längre i användningen av det engelska språket. 

Bedömning

Det främsta syftet med arbetet i boken är att eleverna ska få tillfälle att träna olika aspekter i användningen av det engelska språket. Upplägget på boken gör att läraren får en god helhetsbild av elevens kunskaper, men själva produktionen i arbetsboken har relativt låg tillförlitlighet när det kommer till bedömning. Det som främst kommer kunna bedömas är de muntliga uppgifterna samt hörsförståelseuppgifterna. Ibland kommer vi även lägga upp arbetet med de nya texterna så att bedömning av läsförståelse kommer kunna bedömas. 

Den främst bedömningen i ämnet kommer att ske vid diagnoser, prov och andra uppgifter.

Matriser

En
Engelska betygskriterier

E
C
A
Förstå
Eleven behöver träna mer.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Redogöra, kommentera & agera
Eleven behöver träna mer.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Välja & använda strategi
Eleven behöver träna mer.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Välja & använda material
Eleven behöver träna mer.
Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Formulera sig
Eleven behöver träna mer.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Bearbeta & förbättra
Eleven behöver träna mer.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enkla förbättringar av, egna framställningar.
Uttrycka sig
Eleven behöver träna mer.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Strategi för interaktion
Eleven behöver träna mer.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Kommentera & jämföra
Eleven behöver träna mer.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: