Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Globen och barns rättigheter

Skapad 2016-09-11 19:34 i Västra skolan Hudiksvall
Ett arbete med barns rättigheter i världen.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap Svenska

World's Children's Prize är ett stort, fint och viktigt pris. Du ska få delta i röstningen där årets pristagare utses. Men först måste vi undersöka barnkonventionen som finns för att göra det bättre för världens barn, och läsa om de tre kandidaterna till priset.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

* förstå hur barn har det på olika håll i världen
* diskutera vad rättvisa innebär och vad orättvisor kan leda till
* delta i diskussioner och ta ställning i olika frågor
* resonera om mänskliga rättigheter och demokrati

Konkretisering av mål

Under arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att:

* kunna ge exempel på några av de rättigheter som finns i Barnkonventionen och berätta om vad mänskliga rättigheter och barnens rättigheter innebär,

* förbereda dig för, och delta i ett demokratiskt val,

* förstå hur människor lever på olika håll i världen, och kunna se saker ur olika perspektiv

* ta ställning i olika frågor och kunna argumentera för din åsikt,

* resonera om rättvisa och varför det är så ojämlika levnadsvillkor i världen och vad det kan leda till, samt ge förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras

* göra sammanfattningar av texters innehåll där du väljer ut det viktigaste ur den text du har läst,

 

Arbetssätt

Hur kommer undervisningen att se ut?

Vi använder tidningen Globen som grund för arbetsområdet. Det kommer att mynna ut i att du deltar i det världsomspännande valet där årets barnrättshjälte utses. Vi  börjar med att gå igenom barnens rättigheter tillsammans och tittar på hur de följs i Sverige och i andra länder. Vi kommer att tillsammans prata om vilket stöd som finns för barn som far illa i Sverige och i andra länder.  Ni kommer att få diskutera och argumentera i små grupper runt etiska frågor som rör barns och mänskliga rättigheter. Vi kommer också att göra en del värderingsövningar. Ni kommer att få arbeta i grupp med de tre kandidaterna; tillsammans läser ni i Globen och tar reda på vad de olika kandidaterna har gjort. Du kommer också att få läsa på egen hand i Globen och tillsammans med en kamrat skriva en sammanfattning av en av artiklarna där. När vi är ordentligt insatta i materialet är det dags för dig att bestämma dig för vem av de tre du ska lägga din röst på. 

Bedömning

Vad ska bedömas och hur?

Du visar att du känner till barnkonventionen genom att kort skriva och berätta vad några av rättigheterna innebär.
Genom att du bestämmer dig för en kandidat och deltar i röstningen visar du att du kan delta i ett demokratiskt val.
Genom att delta i diskussioner visar du hur väl du kan resonera om orsaker till ojämlika levnadsvillkor i världen och konsekvenserna av dem, och ge förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
 Din förmåga att lyssna på andra och att uttrycka åsikter och argumentera för dem bedöms genom observationer i klassrummet.

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
  Ge  E 6
 • Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  E 6
 • Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
 • Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
  Sh  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
  Sh  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: