Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi år 9- Examensarbete i geografi

Skapad 2016-09-12 10:35 i Sinntorpsskolan 4-9 Mölndals Stad
Vi kommer att göra ett stort arbete om en stormakt utanför Europa.
Grundskola 9 Geografi
I detta arbetsområde kommer ni att visa och använda de kunskaper vi tränat under högstadiet. Terminens arbete handlar om att göra ett skriftligt arbete i geografi om en stormakt utanför Europa. Det finns 3 syften med arbetsområdet. 1: Att träna på att planera långsiktigt och hålla sin planering. 2: Att träna på att göra ett strukturerat vetenskapligt arbete. 3: Att visa sina kunskaper i geografi

Innehåll

syfte

 

Centralt innehåll

När vi läser geografi kommer ni att få lära er:

 • namn och läge på viktiga platser, t.ex. länder, städer, floder, hav, sjöar...
 • vad som är typiskt för olika klimat- och vegetationszoner samt var de finns någonstans
 • vad det finns för naturtillgångar i olika delar av världen
 • var någonstans olika varor produceras och var de konsumeras
 • att använda olika typer av kartor, tabeller och diagram för att samla in information om olika platser

Genomförande

 Arbetsgång:

Vi kommer att träna på följande:

 • namn och läge på viktiga platser, t.ex. länder, städer, floder, hav, sjöar...
 • vad som är typiskt för olika klimat- och vegetationszoner samt var de finns någonstans
 • vad det finns för naturtillgångar i olika delar av världen
 • var någonstans olika varor produceras och var de konsumeras
 • att använda olika typer av kartor, tabeller och diagram för att samla in information om olika platser

 

Examensarbete Geografi år 9

 

Slutbetyget i geografi kommer till den allra största delen att baseras på resultatet av detta geografiarbete.

Välj en av följande stormakter:

Indien

Kina

Brasilien

Japan

USA

Ryssland

Nigeria

 

Du ska skriva ett arbete där följande ska vara med:

 

1: En motivering till valet av land.

 

2: En eget ritad topografisk karta över landet med den information du bedömer som viktigast. Samt en beskrivning och förklaring till varför landet ser ut som det gör.

 

3: Ett diagram, eller en befolkningskarta, över befolkning och befolkningstillväxten i landet. En beskrivning och förklaring till diagrammet. Du kan välja mellan stapeldiagram, linjediagram eller befolkningspyramid (liggande stapeldiagram).

 

4: En beskrivning av levnadssätt, hur människor lever i olika delar av landet. T ex hur rika och fattiga lever, män och kvinnor, i tätort- landsbygd. Jag är ute efter kontraster.

 

5: Ett cirkeldiagram och en beskrivning av landets energi.

 

6: Redogör för vad som exporteras/importeras och varför.

 

7: En beskrivning av landets klimat, samt ett klimatdiagram (klimatograf) över två större städer i landet som har olika typer av klimat. (länktips www.klimadiagramme.de)

 

8: Berätta om en valfri stad i ditt land. Förklara både positiva och negativa aspekter med att bo i denna stad. Ange stadens geografiska läge med hjälp av koordinater.

 

9: En beskrivning av hur folk livnär sig i landet.

 

10: Redogör för de allvarligaste miljöproblemen i landet.

 

11: En kort beskrivning av det viktigaste i landets historia (max en sida).

 

12: Beskriva vad landet har för övriga problem och varför.

 

13: Hur tror du att det kommer att gå för ditt land i framtiden?

 

14: Gör en opinionsundersökning av vad människor utanför skolan vet om landet? Presentera resultatet med hjälp av ett diagram.

 

15: Du ska också opponera på en annan elevs arbete

 

Bedömning

1: Opponering på en annan elevs arbete. Eleven läser igenom en annan elevs arbete och förbereder en opponering. I opponeringen ska du göra en detaljerad bedömning av en annan elevs arbete. detta ingår i betyget i geografi.

 

2. Inlämning av examensarbete i Geografi v 49. Jag gör en bedömning enligt matrisen i geografi.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.
  Ge  7-9
 • Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.
  Ge  7-9
 • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
  Ge  7-9
 • Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.
  Ge  7-9
 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
  Ge  7-9
 • På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.
  Ge  7-9
 • Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
  Ge  7-9
 • Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternativa drivmedel.
  Ge  7-9
 • Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.
  Ge  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
  Ge  E 9
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 9
 • Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
  Ge  E 9
 • Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
  Ge  E 9
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
  Ge  E 9
 • Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
  Ge  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: