Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 7 Vt 2017 Norrbergsskolan

Skapad 2016-09-12 12:52 i Norrbergsskolan Vaxholm Stad
Grundskola 7 – 9 Engelska
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar därför individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv.

Innehåll

VT – 17 Norrbergsskolan 

 

Happy year 7 är ett digitalt läromedel i engelska. Läromedelspaketet består av 10 kapitel med olika teman. Texterna inspirerar och väcker läslust. Varje kapitel inleds med en dialog som hjälper till att introducera temat och ordförrådet. Sedan följer texter på tre svårighetsnivåer; A,B,C där C är mest avancerad. Varje kapitel avslutas med ett annorlunda uppslag som t ex en sång, roliga historier eller en seriestrip.

 

Happy year 7 är fylld med extra material. Till alla texter finns ljudinspelningar från olika delar av den engelskspråkiga världen. Efter varje text finns en stor mängd interaktiva övningar som hjälper eleverna att förstå och arbeta djupare med texten. Här kan man t ex arbeta med aktuell grammatik genom att först titta på en grammatikfilm för att sedan arbeta med grammatikövningarna. Vi lärare utmanar och utvecklar med att komplettera med andra texter och övningar.

 

Metodik: Alla texter gås igenom gemensamt (lyssna/läsa/diskutera) liksom valda grammatikdelar.

Klassen arbetar därefter i egen takt med tillhörande interaktiva övningsuppgifter.

 De elever som behöver extra utmaning i sin kunskapsinhämtning kan/ska alltid arbeta med ”Extra word” och ”Happy Supreme” efter genomförda planerade aktiviteter.

Till detta tillkommer uppsatser, diagnoser och  samtal. Vi arbetar med  feedback på individnivå och gruppnivå för att  leda elevens utveckling framåt. Eleverna får  uppgifter varje vecka till en bestämd veckodag- ibland längre arbetsområden.

Bedömning:

Feedback och bedömning sker kontinuerligt både muntligt och skriftligt. Under ett par tillfällen per termin fyller läraren i matrisen i Unikum och/eller på annat sätt.

 

Löpande information om kursplan/läxor/prov/lektionsinnehåll:

Redovisas, liksom detta dokument, på Unikum och i 365. I mappen "Undervisningsmaterial" i 365  finns  också övningar som eleverna kan öva extra

 

 Arbetsgång:

v 2-9 "Let's talk sports" samtliga texter arbetas igenom med en kompletterande inclass essay v 8 med tre valbara ämnen. Eleverna får förbereda sig under lektionstid och hemma under v 7. 

Grammatikfokus: verbens tidsformer samt oregelbundna substantiv

v. 10- 15 "Let's talk food" -samtliga texter arbetas igenom med ett visst fokus på traditioner vid Påsk.

Hör- och läsförståelse testas  (diagnos) och ett skriftligt prov. Datum meddelas på Unikum, 365 samt i kalendariet.

Grammatikfokus: verbens tidsformer ( ink. subject verb agreement)  samt oregelbundna substantiv och adjeltivens komperation 

  v 17 - 23 "Let's talk London/Ireland"  samtliga texter arbetas igenom

 

Grammatikfokus:pronomen samt  repetition  av subject/verb agreement, verbformerna och de oregelbundna substantiven

 

Denna planering kan förändras och uppdatering kommer kontinuerligt. Eleverna finner också en finplanering på 365 

 

Uppgifter

  • me myself and I

Matriser

En
Writing engelska åk 7-9 Lgr11 Norrbergsskolan

F
E
D
C
B
A
Skriva
* Formulera sig och kommunicera i skrift * Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
Du formulerar dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande och i någon mån anpassat till syfte mottagare och situation.
Du formulerar dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Du formulerar dig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte mottagare och situation.
Du formulerar dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Du formulerar dig även med flyt och med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
* Bearbeta texten
Du bearbetar och gör enkla förbättringar av dina egna texter.
Du bearbetar och gör välgrundade förbättringar av dina egna texter.
Du bearbetar och gör välgrundade förbättringar av dina egna texter
Språkets omfång och bredd:
Enkelt språk, grundläggande förråd av ord och enkla fraser.
Ett mer avancerat språk som visar prov på ett relativt stort förråd av ord och fraser samt förmåga att skriva längre och mer avancerade meningar (svårare satsstrukturer) Ditt språk strävar efter självständighet
Ett avancerat språk som visar prov på ett stort förråd av ord och fraser samt förmåga att skriva längre och mer avancerade meningar (svårare satsstrukturer) Ditt språk är fristående från svenska och innehåller native like expressions
Textbindning
Enkla, korta meningar
Längre meningar med satsbindningar och även sambandsbindningar mellan meningar
Längre meningar med satsbindningar och även tydliga och avancerade sambandsbindningar. Linking words används naturligt t.ex furthermore, however
Språkets precision
Språket är begripligt och en engelskspråkig person kan förstå det mesta av texten.
Språket är ganska tydligt och en engelskspråkig person kan förstå texten. Ordvalet är relativt varierat och en strävan efter nyanser är tydligt
Språket är väldigt tydligt och en engelskspråkig person kan utan problem förstå texten och dess nyanser. Ordvalet är nyanserat, men ändå exakt.
Flyt
Det finns struktur, driv och en ”röd tråd” i texten. Du kanske upprepar dig en del
Det finns struktur, driv och en ”röd tråd” i texten.
Det finns struktur, driv och en ”röd tråd” i texten. Texten är fristående från svenska
Mottagaranpassning
Texten skriven så att en engelskatalande utan förkunskaper kan förstå vad den handlar om.
Texten skriven så att en engelskatalande utan förkunskaper förstår. Språket är till viss del anpassat efter uppgiftens art
Texten skriven så att en engelskatalande utan förkunskaper förstår. Språket är till anpassat efter uppgiftens art
Korrekthet
Ordföljden är till största del korrekt- ett par grammatikfel som inte påverkar förståelsen accepteras (att blanda tempus påverkar)
Ordföljden är korrekt- ett par grammatikfel som inte påverkar förståelsen finns. Vissa missar i komplexa konstruktioner är förståeliga
Ordföljden är korrekt- ett par grammatikfel som inte påverkar förståelsen finns. Få missar i komplexa konstruktioner är accepterat
Form
Det finns punkter, stor bokstav i början av mening samt fungerande styckesindelning. Din text har en inledning och avslut-
Det finns punkter, kommatecken, stora bokstäver där så ska vara. Styckesindelning är korrekt
Stora och små skiljetecken används korrekt även semikolon. Styckesindelning är tydlig och korrekt
Innehåll
Innehåll
Ett ganska kort, enkelt innehåll men syfte och åsikter framgår Din text har ett innehåll som motsvarar uppgiftens art.
Innehållet är till största delen utvecklat d.v.s. beskrivningar är utvecklade med detaljer, åsikter är motiverade Din text har ett innehåll som motsvarar väl uppgiftens art. I din text strävar du efter att motivera och utveckla.
Innehållet är till största delen utvecklat, detaljrikt, underbyggt och välargumenterat Din text har ett innehåll som motsvarar uppgiftens art mycket väl. I din text är dina argument tydlga, välutvecklad och motiverad.

En
Speaking, engelska åk 7-9 Lgr11 Norrbergsskolan

F
E
D
C
B
A
Tala
Begriplighet - ordval
Blandar engelska med ord och uttryck från andra språk så att en engelsktalande person inte förstår.
Engelska ord/uttryck från andra språk förekommer men de förstör inte kommunikationen. Enkla och generella ordval
Talar engelska konsekvent. Generella ordval men strävan efter precision, variation och anpassning är tydlig
Väljer rätt ord i rätt sammanhang. Anpassning och variation är tydlig
strategier när orden inte räcker till.
Väljer svenska ord Ger upp I don’t know
Väljer ett förenklat språk. Börjar om Frågar på engelska efter rätt ord. Letar i minnet. Byter samtalsämne.
Använder omformuleringar, synonymer, antonymer för att komma vidare när ordförrådet inte räcker till.
Talet flyter så väl att eventuella strategier inte märks
- uttal och intonation
Uttalar inte språktypiska ljud som –j, th- stavning och t korrekt. Intonationen är entonig
Språktypiska ljud som –j, th- stavning och uttal av ch uttalas korrekt. Intonation markerar t.ex frågor
Ett i huvudsak korrekt uttal med fungerande intonation
Uttalet är tydligt och korrekt med god intonation
Vilja att berätta
Talar så lite att förmågan inte kan bedömas trots anpassning
Talar tillräckligt länge för den muntliga förmågan ska kunna bedömas. Fortsätter försöka vid avbrott
Visar en vilja att tala engelska bl a genom att leda samtalet framåt. Tar ansvar för kommunikationen
Vågar ta sig an mer komplicerade ämnen och avancerade resonemang- anknyter och utvecklar det andra säger
Ordförrådet
Ordförrådet är litet, det är svårt att få orden att räcka till för att berätta även om det handlar om dig själv och dina intressen
Ordförrådet är enkelt men korrekt. Du kan använda ord och fraser så att en engelsktalande person förstår. Du strävar efter att anpassa ordval efter mottagare
Du använder ett varierat ord- och frasförråd med strävan efter nativelike ordval. Ordförrådet är anpassat efter mottagare
Visar ett stort och avancerat ord- och frasförråd. Väljer rätt ord i rätt sammanhang och anpassar väl efter mottagare
Flyt
Tar långa pauser för att hitta ord och tänka efter vad som skall sägas.
Talar med inslag av korta tankepauser för att hitta orden. Tvekar
Talar med naturligt taltempo använder små ord som you know som utfyllnad
Talar med gott flyt även i oväntade situationer och i avancerade resonemang
Innehåll
Innehållet stämmer delvis/inte alls överens med uppgiften
Innehållet är relevant
Berättandet drivs framåt med ny information, sammanhang och detaljer när det krävs.
Ämnet beskrivs och förklaras utförligt. Kan utveckla, precisera och fördjupa innehållet.
Förmåga att delta i samtal - prata själv
Du sitter tyst till du får en direkt fråga. Bidrar inte till samtalet
För fram egna åsikter, frågar, försöker utveckla
Kan motivera och resonera kring dina åsikter.
Kan motivera egna åsikter, resonera kring och utveckla egna och andras åsikter
med andra
Du sitter tyst till du får en direkt fråga. Bidrar inte till samtalet
Kommenterar det andra säger och ställer enkla frågor.
Kommenterar, ställer relevanta frågor till övriga samt utvecklar och anknyter till det nyss sagda
Kommenterar, ställer relevanta frågor och fördjupar samtalet genom t.ex följd- och fördjupningsfrågor
Grammatik
Gör grammatiska fel som stör förståelsen.som tex blandade tidsformer
Gör vissa grammatiska fel men det hindrar inte en engelsktalande person att förstå
Böjer verb i olika tempus. behärskar adjektivböjning och väljer rätt pronomen. Använder engelsk ordföljd konsekvent.
Talar i princip grammatiskt korrekt.

En
Comprehension and strategies, åk 7-9, LGR11 Norrbergsskolan

F
E
D
C
B
A
LYSSNA OCH FÖRSTÅ
Lyssnar och visar förståelse genom att reflektera, återge och samtala kring olika slags texter, såsom berättelser, beskrivningar, instruktioner,samtal, diskussioner och argumentationer. Innehåll kan vara vardagliga ämnen, händelseförlopp, relationer, etiska frågor och framtidsplaner.
Förstår med vägledning vad någon säger i anpassat tempo och i kända vardagssituationer.
Förstår helheten i en t.ex. enkel konversation, berättelse eller beskrivning.
Förstår helheten även i snabbt taltempo under förutsättning att ämnet är någorlunda välbekant.
Förstår helheten samt detaljer, både inom kända och okända områden.
Förstår innehållet om det handlar om ämnen som man stöter på i skolan och på fritiden.
Förstår innehållet i längre framställningar, såsom redovisningar, berättelser och diskussioner.
Förstår språket i stora drag vid tydligt tal i radio- och TV-program som handlar om aktuella frågor eller om ämnen av personligt intresse.
Återberättar huvudinnehållet.
Återberättar både helhet och detaljer.
Återger innehållet i helhet och detaljer. Drar även slutsatser utifrån innehållet dvs "lyssnar mellan raderna”.
LÄSA OCH FÖRSTÅ
Läser och visar förståelse genom att reflektera, återge och samtala kring olika slags texter (berättelser, beskrivningar, instruktioner, samtal, diskussioner, argumentationer). Innehållet kan vara vardagliga ämnen, händelseförlopp, relationer, etiska frågor och framtidsplaner.
Läser och förstår delvis huvudinnehållet i enkla texter, som till största delen består av vanliga och vardagliga ord.
Läser och förstår innehållet i instruktioner och vardagliga texter inom kända områden.
Läser och förstår innehållet i olika typer av texter som är anpassade till ålder. Förstår även texter inom okända ämnesområden. Återberättar och kommenterar både helhet och detaljer i texterna.
Läser, förstår och kommenterar innehållet i olika slags texter. Förstår innehållet i texten även inom områden som ligger utanför egna intressen och erfarenheter.
Återberättar huvudinnehållet.
Återberättar och kommenterar både helhet och detaljer i texterna.
Återger, diskuterar och drar slutsatser kring innehållet, dvs.”läser mellan raderna”.
HITTA STRATEGIER
Använder språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd t.ex. förstår av sammanhanget, använder ordbok och kroppsspråk, omformulerar sig, använder synonymer, ställer frågor och följdfrågor.
Kan behöva stöd vid val av lämplig strategi för att kunna kommunicera eller förstå budskap.
Använder sig av någon form av strategi för att förstå och göra sig förstådd.
Använder och väljer olika strategier för att förstå och göra sig förstådd. Anpassar sin strategi utifrån situation och behov för att lösa språkliga problem.
Gör medvetna val och använder lämpliga strategier utifrån situation för att förstå och göra sig förstådd. Använder strategier som effektivt löser språkliga problem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: