👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kraft och rörelse

Skapad 2016-09-12 14:19 i Olandsskolan Östhammar
Grundskola 8 – 9 Fysik
Du kommer att få lära dig vad en kraft är och olika exempel på olika krafter samt rörelse.

Innehåll

Tidsperiod

 

1. Syfte

Arbetssätt och undervisning

 • I våra genomgångar kommer du med hjälp av läroböcker,  kopieringsmaterial, filmer och  internet lära dig om kraft och rörelse 
 •  Du kommer att genomföra undersökningar utifrån givna planeringar 
 •  Dokumentera undersökningar 
 •  Utvärdera 
 •  Samtala och diskutera frågor som rör kraft och rörelse

Bedömning

 •  Att delta i diskussioner under lektioner 
 •  Övningar under lektioner
 •  Informationssökning
 •  Att delta i laborationer och skriva rapporter 

Förväntat resultat (Vad ska du kunna efteråt)

 •  veta vad som menas med tyngdkraft
 •  veta vad som menas med en kraft och i vilken enhet man mäter den i
 •  veta vad som menas med en motkraft
 •  känna till begreppen tyngdpunkt och stödyta
 •  kunna räkna ut medelhastigheten 
 •  veta vad friktion är 
 •  kunna ge exempel på när friktion påverkar en kropps rörelse 
 •  känna till begreppet tröghet 

 

Du ska även känna till och kunna ta ställning till följande:

 • hur kunskap om rörelseförändringar kan påverka frågor inom t.ex. trafiksäkerhet, satelliter mm.
 • hur dessa kunskaper har ändrat vårt samhälle och människors levnadsvillkor.
 • hur systematiska undersökningar kan ge oss en bild utav verkligheten och på så sätt påvisa förväntade resultat. Därmed kan även påföljande risker minimeras eller undvikas.
 • hur dokumentation av undersökningar är viktiga för att kunna dra slutsatser om fysikaliska fenomen. Därmed kan man sedan dra kopplingar till hur undersökningen kan förbättras.

Användbara länkar

Kraft och rörelse genomgång

Flashcard för att öva begrepp

Kraft och rörelse ppt

Elevspel Kraft och rörelse

Kaströrelse

Länk till blandade fenomgångar gällande kraft oh rörelse

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.
  Fy  7-9
 • Hävarmar och utväxling i verktyg och redskap, till exempel i saxar, spett, block och taljor.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Fysik åk 7-9

Bedömning vid laborativt/ undersökande arbete.

F
E
C
A
Förmågan att genomföra undersökningar utifrån givna planeringar.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar.
Förmågan att själv formulera frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Du bidrar till formuleringen.
Du formulerar själv, men man behöver bearbeta dina planeringar något.
Du formulerar själv fungerande planeringar.
Förmåga att jämföra resultat med frågeställningar.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna.
Förmågan att dra slutsatser av försöken.
Du drar enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Du drar utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Du drar välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Förmågan att föra resonemang kring resultatens rimlighet
Du för enkla resonemang.
Du för utvecklade resonemang.
Du för välutvecklade resonemang och ser resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor.
Förmågan att dokumentera undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du gör enkla dokumenteringar.
Du gör utvecklade dokumenteringar.
Du gör välutvecklade dokumenteringar.

Bedömning av information och modeller från fysikens värld.

F
E
C
A
Ha kunskaper om energi
…på ett grundläggande plan.
… på ett gott plan.
…på ett mycket gott plan.
Förmågan att visa fysikaliska teorikunskaper.
Du kan ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du kan förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du kan förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Förmågan att föra resonemang där företeelser i vardagslivet kopplas ihop med teorier i fysik och fysikaliska samband… … gällande krafter. … gällande rörelser. … gällande hävarmar. … gällande ljus. … gällande ljud.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och visar på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och visar på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och visar på komplexa fysikaliska samband.
Förmågan att se samband mellan naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människans levnadsvillkor.
Du kan ge exempel och beskriva.
Du kan förklara och visa på samband.
Du kan förklara och generalisera.