Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planeringsmall Fritidshem Arken 2 Bohusskolan Ht 2016

Skapad 2016-09-12 17:47 i Bohusskolan Ale
Planeringsmall undervisning i fritidshemmet, Arken 2.
Grundskola F

Här planerar och utvärderar vi vårt värdegrundsarbete i förskoleklass och på fritidshem. Värdegrundsarbetet ska genomsyra verksamheterna i vardagen.

Innehåll

Var är vi? (Kartläggning av elevgruppen)

I början av terminen läggs mycket fokus på att lära känna varandra, både barn och vuxna.

 • Vart står eleverna avseende förmågorna? Vilka lärprocesser är gruppen inne i just nu?

Vi övar på att lyssna på varandra, att känna tillit till varandra och till sin egen förmåga. Vi uppmuntrar också till att barnen ska våga tala inför varandra. Våra likheter och olikheter ska vi ta tillvara på!

 • Intressen? Vad kan/vet gruppen redan?

Just nu utforskar barnen miljön, nya relationer och lekmaterial som finns i klassrummen.

 • Behov i barngruppen av anpassning mm

Vi gör anpassningar i gruppen för att skapa en lugn och harmonisk lärmiljö. Vi delar gruppen i mindre delar,

 • Underlag: Intervjuer (stödmall finns), observationer, enkäter

 

Vart ska vi? (Mål)

Vilka delar i kap 1 och 2 är viktiga att ta fasta på? Se till att det finns en röd tråd från del 1 och 2 samt del 3 Fritidshemmets del med syftestext, förmåga och centralt innehåll.

Genom undervisningen i fritidshemmet ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
 • ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta med ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt som grund,
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle,
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande. 

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev respekterar andra människors egenvärde,

Konkretisering av valda läroplansmål/förmågor

Hur ser det ut när läroplansmål har uppnåtts och förmågan/orna har utvecklats? Följande är exempel på ord man kan använda för att formulera det man vill se för måluppfyllelse. 

 • Utforskar, upptäcker, löser, genomför
 • Tar ansvar för, kan uttrycka behov
 • Kan självständigt, kan med stöd av andra…, ser, identifierar, agerar
 • Berättar, beskriver, skriver, anger, använder, anknyter till, argumenterar,
 • Uttrycker, känner till, har tillgång till, kan tekniker för
 • Finner, formulerar, föreslår, förklarar, definierar, diskuterar, dokumenterar, drar slutsatser, Jämför; motiverar, redogör för, ritar, räknar upp, fördelar
 • Visar, klarar, vill, försöker, ser samband mellan…

 

Hur gör vi? (Genomförande/Arbetsmetoder)

 • Hur tror vi att vi måste jobba/undervisa för att barnen ska utvecklas mot målet/n så som vi beskrivit det ovan? Vilket förhållningssätt måste vi ha för att lyckas?
 • Hur medvetandegör vi eleven/gruppen?
 • Hur utmanar och inspirerar vi eleven/gruppen?
 • Hur och när kan eleven/gruppen påverka undervisningen? 
 • Hur anpassas undervisningen till eleven/gruppen?
 • Vad ska undervisningen innehålla för att eleverna ska utveckla förmågan/förmågorna?
 • Innemiljö
 • Utemiljö
 • Föräldrasamverkan
 • Digitala verktyg
 • När ska vi jobba med detta?
 • Vem/vilka ansvarar för vad?
 • Vad behövs för redskap för oss pedagoger?
 • Litteratur
 • Digitala verktyg
 • Hur skall dokumentationen ske?

 

Hur blev det? (Uppföljning)

 • Reflektion, gemensamt elever och pedagoger
 • Bedömning av hur arbetet fortskrider
 • Behövs förändringar i arbetssätt och metoder? Varför och på vilket sätt?
 • Har det tillkommit nya intresseområden/mål hos eleverna? Hur förhåller vi oss till dem?

Hur blev det? (Utvärdering)

 • Hur gick det?
 • Hur har eleven/gruppen uppfattat detta? -Vad var eleven/gruppen intresserade av och blev motiverade av?
 • Vilka kännetecken på utveckling hos eleverna har vi sett?
 • Verktyg att använda; film, observationer, intervjuer, elevreflektioner, föräldrareflektioner

Sammanställ till en bild av hur det gick.

Hur blev det? (Analys och utveckling)

 • Varför gick det som det gick?
 • Vilka metoder/arbetssätt blev framgångsrika?
 • Vilka metoder/arbetssätt blev inte framgångsrika?
 • Måluppfyllelse, hur och på vilket sätt? Är vi nöjda eller behöver vi arbeta mer med denna förmåga/or på gruppnivå?
 • Hur kan vår undervisning inom det här förbättras och utvecklas?
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: