Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

åk7 Matematik Statistik

Skapad 2016-09-12 18:19 i Medarbetarsamtal Ylva Engvall Mölndals Stad
Grundskola 7 Matematik

Innehåll

Centralt innehåll

Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, till exempel med hjälp av digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.

Syfte/förmågor att utgå ifrån

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.

Tidsplanering

 

v. 34 Uppstart och egen undersökning (s. 6-8)

v. 35 Avläsa och Tolka diagram (s. 9-16)

v. 36 Rita och granska diagram (s. 18-22)

v. 37 Rita och granska diagram forts. samt Lägesmått (s. 23-25)

v. 38 Inlämning av egen undersökning samt diagnos ( s. 28-29)

v.39 Repetition samt Bedömningsuppgift s. 27

Så här kommer vi att arbeta:

Du ska kunna:

  • Hämta fakta ur tabeller
  • läsa och tolka olika typer av diagram
  • rita stapeldiagram, stolpdiagram, linjediagram och cirkeldiagram
  • beräkna medelvärde och medianvärde, förståelse för typvärde
  • göra passande undersökningar i din klass och presentera dem i tabeller och i diagram.

Bedömning

Eleverna kan visa sina kunskaper

  • På lektionerna
  • Genom deras undersökande uppgift
  • Vid bedömningsuppgiften

Matriser

Ma
Bedömningsmatris för "Bedömningsuppgift" s. 27

Lägre kvalitatitva nivåer
Högre kvalitativa nivåer
Begrepp
Kunskap om begrepp och samband mellan begreppen.
Eleven visar inte kunskaper om begreppen medelvärde och median.
Eleven visar grundläggande kunskaper om begreppen medelvärde och median.
Eleven visar goda kunskaper om begreppen medelvärde och median. Hanterar situationer där värden förändras som i b-uppgiften.
Eleven visar mycket goda kunskaper om begreppen medelvärde och median. Hanterar situationer där medelvärden förändras som i c-uppgiften.
Metod
Val av metod och hur väl metoderna genomförs.
Eleven visar inte kunskaper om metoder för att bestämma medelvärde och median.
Eleven använder en i huvudsak fungerande metod för att bestämma åldrarna. Eleven ger ett korrekt förslag på deltagarnas ålder i a-uppgiften.
Eleven använder en ändamålsenlig metod för att bestämma åldrarna. Eleven ger korrekta förslag på den nya och de två deltagarna som lämnade gruppen i b-uppgiften.
Eleven använder en ändamålsenlig och effektiv metod för att bestämma åldrarna. Eleven ger korrekta förslag på deltagarnas åldrar i c-uppgiften.
Problem
Hur väl problemet tolkas och löses. Val av strategi.
Eleven visar inte kunskaper för att lösa problemet.
Eleven väljer en i huvudsak fungerande strategi med viss anpassning till problemet. Eleven väljer en i huvudsak fungerande strategi som t ex prövning för att bestämma åldrarna i t ex a-uppgiften.
Eleven väljer en relativt väl fungerande strategi med förhållandevis god anpassning till problemet. Eleven väljer t ex att beräkna åldrarna genom att gå via den totala åldern.
Eleven väljer en välfungeranade strategi med god anpassning till problemet. Eleven väljer t ex att utgå ifrån medelvärdet och fördela åldrarna uppåt och neråt.
Resonemang
Föra ett resonemang, kvalitet på slutsatser och analyser.
Eleven visar inte kunskaper för att föra ett matematiskt resonemang.
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang kring rimliga åldrar i någon av deluppgifterna.
Eleven för ett utvecklat och relativt väl underbyggt resonemang kring rimliga åldrar i flera deluppgifter.
Eleven för välutvecklat och väl underbyggt resonemang kring rimliga åldrar i samtliga deluppgifter.
Kommunikation
Kvalitet på redovisningen både muntligt och skriftligt, anvädning av matematiska uttrycksformer.
Eleven visar inte kunskaper för att redogöra för tillvägagångssätt-
Elevens redovisningar omfattar endast delar av uppgifterna me där möjliga att förstå och går delvis att följa.
Elevens redovisningar omfattar större delen av uppgiften och är lätta att förstå och följa. Det matematiska språket är godtagbart.
Elevens redovisningar är strukturerade och tydliga med ett korrekt och lämpligt matematiskt språk och omfattar alla uppgifter.

Ma
Bedömningsmatris "Diagnos"

Behöver öva mer på
Godtagbara kunskaper
Tabeller
Avläsa och tolka diagram
Rita och granska diagram
Lägesmått
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: