Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA-Rörelse och konstruktion

Skapad 2016-09-13 08:37 i Kristinebergskolan Oskarshamn
I Rörelse och konstruktion konstruerar och bygger eleverna fordon och undersöker bl.a. hur dessa rör sig när de påverkas av olika krafter. De kommer även att lära sig om energi i olika former och hur energin kan omvandlas.
Grundskola 5 Teknik Fysik Matematik
...

Innehåll

Kursplan i ämnet

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 • Fy
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
 • Tk
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
  Syfte identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • Tk
  Syfte använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

Arbetssätt och undervisning

Eleverna kommer arbeta i grupp en gång/vecka på No/Tk-lektionen. Vi bryter ibland av med någon film och de får även hämta information från faktatexter. Eleverna kommer att få träna på att laborera och dokumentera det de gör.

Visa vad du lärt dig

Jag kommer att bedöma hur eleverna kan samarbeta, dra slutsatser, tolka, dokumentera och följa instruktioner. Eleverna ska i samtal visa att de kan använda både fysikaliska tekniska begrepp och matematiska uttrycksformer.

Som slutuppgift kommer eleverna att konstruera ett fordon med hänsyn till vissa ställda krav.I det här uppdraget sätts elevernas kunnande på prov och det eleverna har lärt sig under temats gång använder de för att lösa uppgiften.

Tidsram

Vi kommer att arbeta med detta under 14 lektionstillfällen under ht-16.

Bedömning

Se aktuell bedömningsmatris.

Matriser

Fy Ma Tk
Oskarshamns kommun skriftlig omdömesmatris Fysik åk 4-6

Använda för årskursen anpassade kunskaper i fysik för att granska frågor som rör fysik
Se kommentar
Du samlar information från olika källor men märker inte när fakta skiljer sig åt.
Du jämför olika källor och reflekterar (funderar) över varför de är olika
Du jämför olika källor och väljer den källa som du anser är bäst att använda.
Du jämför källor, väljer och motiverar ditt val av källa.
Använda för årskursen anpassade kunskaper i fysik för att kommunicera (samtala, beskriva, berätta) i frågor som rör fysik
Se kommentar
Du använder dina kunskaper för att skriftligt eller muntligt kommunicera i ämnet.
Du använder dina kunskaper för att skriftligt och muntligt kommunicera i ämnet och du för ibland diskussionen framåt genom att ställa frågor och bemöta åsikter.
Du använder dina kunskaper för att skriftligt och muntligt kommunicera i ämnet och du för ofta diskussionen framåt.
Du kan skapa egna texter och andra redovisningsformer, samtala om och diskutera frågor som rör ämnet på ett sätt som för diskussionen framåt genom att fördjupa eller bredda den.
Använda för årskursen anpassade kunskaper i fysik för att ta ställning i frågor som rör fysik
Se kommentar
Du tar ställning men motiverar inte din åsikt
Du tar ställning och motiverar din åsikt med ett vardagsspråk
Du tar ställning och motiverar din åsikt med ord och begrepp som du lärt dig inom de naturvetenskapliga ämnena.
Du tar ställning och använder ett naturvetenskapligt språk för att motivera och bemöta påståenden eller åsikter.
Genomföra för årskursen anpassade systematiska undersökningar i fysik
Se kommentar
Du behöver kontinuerligt lärarstöd för att kunna genomföra och dokumentera undersökningar
Du kan utifrån givna planeringar genomföra undersökningar och enkelt dokumentera dem. Du bidrar till att formulera enkla frågor och planeringar. Du gör någon jämförelse mellan dina och andras resultat. Du bidrar till förbättringsförslag.
Du genomför undersökningar och dokumenterar dem på ett utvecklat sätt. Du formulerar enkla frågor och planeringar som efter viss justering går att använda. Du för utvecklade resonemang när du jämför dina och andras resultat.
Du genomför undersökningar och dokumenterar dem på ett välutvecklat sätt. Du formulerar enkla frågor och planeringar som direkt går att använda. Du för välutvecklade resonemang när du jämför dina och andras resultat. Du ger förslag till förbättringar.
Använda för årskursen anpassade ord och begrepp för att beskriva och förklara samband inom fysiken
Se kommentar
Du använder ord och begrepp slumpartat.
Du använder ord och begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder ord och begrepp på ett väl fungerande sätt och kan förklara sambanden mellan begreppen.
Du använder ord och begrepp på ett mycket väl fungerande sätt och kan förklara sambanden mellan begreppen

Första bedömningsnivån (andra kolumnen från vänster) beskriver en nivå som inte når godtagbara kunskaper. Kommentar:För en elev som inte når första bedömningnivån för en förmåga, lämnas rutorna ofärgade. I kommentarrutan under matrisen beskriver läraren på vilken nivå eleven bedöms befinna sig på. För en elev som inte riktigt når alla mål för en viss förmåga (inom en viss ruta) kan läraren nyttja samma kommentarruta för att beskriva vilka delar eleven har kvar att utveckla för att nå nästa nivå.

Fy Ma Tk
Oskarshamns kommun skriftlig omdömesmatris Teknik åk 4-6

Resonera på en årskursanpassad nivå om:
- Hur tekniken har förändrats över tid - Tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö
Du kan med hjälp av ledande frågor föra ett enkelt resonemang.
Du för ett enkelt och till viss del underbyggt resonemang.
Du för ett utvecklat och relativt väl underbyggt resonemang.
Du för ett välutvecklat och väl underbyggt resonemang.
Genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten på en årskursanpassad nivå
Du påbörjar arbeten.
Du genomför arbeten och prövar möjliga idéer till lösningar. Du gör enkla modeller. Du bidrar till att formulera och välja handlings-alternativ som med någon bearbetning leder arbetet framåt.
Du genomför arbeten, prövar och omprövar möjliga idéer till lösningar. Du gör utvecklade modeller. Du formulerar och väljer handlingsalternativ som med någon bearbetning leder arbetet framåt.
Du genomför arbeten systematiskt, prövar och omprövar möjliga idéer till lösningar. Du gör välutvecklade modeller. På egen hand formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder arbetet framåt.
Dokumentera arbetet på en årskursanpassad nivå
Du gör enkla dokumentationer av arbetet. Syftet med arbetet framgår inte.
Du gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där syftet med arbetet framgår till viss del.
Du gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där syftet med arbetet framgår relativt tydligt.
Du gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där syftet med arbetet framgår tydligt.

Första bedömningsnivån (andra kolumnen från vänster) beskriver en nivå som inte når godtagbara kunskaper. Kommentar: För en elev som inte når första bedömningsnivån för en förmåga, lämnas rutorna ofärgade. I kommentarrutan under matrisen beskriver läraren på vilken nivå eleven bedöms befinna sig på. För en elev som inte riktigt når alla mål för en viss förmåga (inom en viss ruta) kan läraren nyttja samma kommentarruta för att beskriva vilka delar eleven har kvar att utveckla för att nå nästa nivå.

Fy Ma Tk
Oskarshamns kommun skriftlig omdömesmatris Matematik åk 4-6

Lösa för årskursen anpassade problem med hjälp av matematik
Se kommentar
Löser enkla elevnära problem utan att förklara tillvägagångssätt
Löser enkla elevnära problem och beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt.
Formulerar och löser problem och beskriver tillvägagångssätt.
Formulerar och löser mer omfattande problem på ett väl fungerande sätt där tillvägagångssättet tydligt framgår.
Använda för årskursen anpassade matematiska begrepp
Se kommentar
Använder begrepp men inte alltid på ett korrekt sätt.
Använder begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt och kan förklara sambanden mellan några av begreppen.
Använder begrepp på ett korrekt sätt och förklarar sambanden mellan begreppen.
Använder begrepp på ett korrekt sätt och kan förklara sambanden mellan begreppen i för eleven nya sammanhang.
Välja och använda för årskursen anpassade lämpliga matematiska metoder.
Väljer och använder fungerande metoder i liten utsträckning
Väljer och använder i huvudsak fungerande metoder
Väljer och använder fungerande metoder
Väljer och använder lämpliga och effektiva metoder
Värdera för årskursen anpassade valda strategier och metoder.
Se kommentar
Ser en metod men har svårt att värdera den
Ser om den valda metoden är lämplig för sammanhanget
Ser alternativa lösningar och avgör vilken lösning som är den bästa för sammanhanget
Ger förslag på alternativa tillvägagångssätt och motiverar metodens lämplighet
Föra och följa för årskursen anpassade matematiska resonemang genom att samtala, redogöra och argumentera om: -Val av metod - Räknesätt - Resultatets rimlighet
Se kommentar
Svarar endast på direkta frågor.
Ställer och besvarar frågor kring resonemanget och framför argument
Ställer och besvarar frågor samt framför argument som för resonemanget framåt
Ställer och besvarar frågor som fördjupar eller breddar resonemanget
Analysera resultatets rimlighet
Se kommentar
Har svårt att bedöma resultatets rimlighet
Bedömer resultatets rimlighet utan motivering
Bedömer resultatets rimlighet och kan delvis motivera varför
Bedömer resultatets rimlighet och motiverar varför

Första bedömningsnivån (andra kolumnen från vänster) beskriver en nivå som inte når godtagbara kunskaper. Kommentar: För en elev som inte når första bedömningnivån för en förmåga, lämnas rutorna ofärgade. I kommentarrutan under matrisen beskriver läraren på vilken nivå eleven bedöms befinna sig på. För en elev som inte riktigt når alla mål för en viss förmåga (inom en viss ruta) kan läraren nyttja samma kommentarruta för att beskriva vilka delar eleven har kvar att utveckla för att nå nästa nivå. Begreppsförklaringar utifrån arbetsgruppens tolkningar Exempel på begrepp: Enheter, symboler, ord för räknesätt, färre/fler, dubbelt/hälften, geometriska objekt (figurer), symmetri, skala (förstoring/förminskning), tabeller och diagram, procent, positionssystem, talföljd, omkrets, volym, massa, sannolikhet, lägesmått, proportion med mera. Exempel på metoder: Laborativt material, huvudräkning, algoritm, skriftlig räknemetod, rita bilder, miniräknare Exempel på uttrycksformer: Skisser, tabeller, diagram, grafer I huvudsak fungerande sätt: oftast fungerande sätt Fungerande sätt: Ett sätt som kamrater och lärare förstår Elevnära: En situation där eleven känner igen sig, beror på elevens referensram Omfattande problem: Ett problem som kräver uträkningar i flera led eller att eleven kan relatera till tidigare inhämtade kunskaper eller förstår att uppgiften kan innehålla mer information än vad som behövs för att lösa uppgiften. Värdera vald strategi och metod: När eleven värderar en strategi eller metod har eleven förmågan att ställa olika strategier eller metoder mot varandra och utifrån sin matematiska kunskap avgöra vilken som är bäst att använda.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: