Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Eken Ht 17/ vt 18

Skapad 2016-09-13 09:16 i Okome förskola Falkenberg
Projekt kring barns hundraspråklighet De hundra språken- hur reflekterar barnen sin omvärld? Fokus utifrån utifrån frågan: Språk & kommunikation – hur kan vi arbeta med berättande, sagor, rit & skriv
Förskola
Projekt kring barns hundraspråklighet De hundra språken- hur reflekterar barnen sin omvärld? Fokus kommer att ligga på att utveckla arbetet ytterligare kring språk och kommunikation ,matematik, och sträva efter att våra barn som är de yngsta på förskolan utvecklar en positiv läridentitet

Innehåll

Uppstart projektplanering

Vilka pedagogiska och organisatoriska erfarenheter och lärdomar väljer vi att ta med oss från föregående utvärdering?

En förutsättning för att vi skall kunna lyckas med vårt arbete är att vi får möjlighet att kontinuerligt diskutera och skapa samsyn i arbetslaget, förankra frågor och utveckla och anpassa vårt arbetssätt efter den barngrupp vi har under detta läroår. Förändringar i personalgruppen gör att det kommer att krävas extra tid för detta.

Kontinuitet och upprepning i aktiviteter 

Kontinuitet 
Vi skall utveckla vårt arbete med språkutveckling och tecken som stöd till talat språk för att på så sätt ge barnen fler möjligheter att uttrycka sina önskemål.

Vår erfarenhet är att en mindre barngrupp i de åldrar våra barn har ger större förutsättningar att lägga en bra grund för arbetet med normer och värden. Det är också en förutsättning för att barnen skall få möjlighet att utöva demokrati och få reellt inflytande över verksamhetens utveckling/utformning.

 

Formulering av syfte

Vad vill vi att barnen ska få för upplevelser och erfarenheter i projektet? Vad är det vi vill undersöka och varför? (tänk på det pedagogiska innehållet)

 

Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Det är viktigt men också väldigt roligt att "språka" .
Vårt projekt för hösten och våren kommer att  även fortsättningsvis utgå ifrån frågeställningen : Hur reflekterar barnen sin omvärld ? Fokus kommer att ligga på att utveckla arbetet ytterligare språk och kommunikation ,matematik, och sträva efter att våra barn som är de yngsta på förskolan utvecklar en positiv läridentitet och får möjlighet att uppleva och kollaborera.

Babblarna är sex stycken små färgglada figurer som används för att på ett roligt och spännande sätt främja bla. barns språkutveckling. Varje enskild babbel står för olika delar ur läroplanen.

Babblarna kommer att finnas med som en röd tråd i arbetet på avdelningen och Babba kommer att vara den som symboliserar våra språksamlingar. Här följer en presentation av Babblarna och deras egenskaper/roller i arbetet med barngruppen.

Babba
Gillar språk, att få prata om olika ord
och leka med dem.
Att bada är en favoritsysselsättning.
BABBA - BADAR

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat
talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga
att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor,
argumentera och kommunicera med andra barn.
LpFö-98/10

Bobbo
Gillar rörelse, sång och lek.
Tillsammans med Bobbo kan man önska
sånger, spela instrument och dansa.
Att leka med bollar, är en favorit.
BOBBO - BOLLAR

Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar
sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning.
LpFö-98/10

Doddo
Gillar att kramas och att vara tillsammans.
Ser till att värdegrunden upprättshålls
och pratar gärna om hur man är en bra kompis.
Älskar att duscha.
DODDO - DUSCHAR

Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin
identitet och känner trygghet i den. Utvecklar sin
förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera
konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt
ta ansvar för gemensamma regler.
LpFö-98/10 

Dadda
Gillar naturkunskap och teknik.
Tillsammans kan man utforska hur enkel
teknik fungerar i vår vardag.
Naturen är rolig att leka i och utforska.
DADDA - DANSAR

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin
förståelse för naturvetenskap och samband i naturen,
liksom sitt kunnande om växter och djur.
LpFö-98/10

 

Diddi
Gillar verkligen att skapa, i alla möjliga
material man kan hitta.
Att leka med vatten och att diska är roligt!
DIDDI - DISKAR

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin
skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser,
tankar och erfarenheter i uttrycksformen bild.
LpFö-98/10

Bibbi
Gillar matematik.
Att få klura ut, para ihop, sortera och
undersöka samt att bygga.
BIBBI - BYGGER

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin
förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande
egenskaper hos mängder, antal, ordning och tal begrepp
samt för mätning, tid och förändring.
LpFö-98/10


Babblarna är ett material som tilltalar små barn. De är utvecklat för att främja den tidiga språkutvecklingen.Babblarnas namn och sätt att prata på är uppbyggt för att hjälpa barnen i deras språkutveckling genom att barnen härmar babblarna och på så sätt lär sig olika melodier och betoningar i sitt egna språk.Vi vill stärka barnens språk . Babblarna har olika karaktärer som är lätta att knyta till läroplanen. Babblarna är ett kompisgäng och därför kan de med fördel användas för att främja barns vänskapsrelationer.

Babblarna gör det lätt att koppla vidare till många olika ämnen ex. färg och form, eftersom varje babbel har en speciell form och en speciell färg. Det finns möjligheter att ta in dem i princip i allt man gör, ex. Babblarna följer med till skogen, de visar hur man ska tvätta händerna och de visar hur man ska vara emot varandra osv.  

Föräldrarnas delaktighet

På vilket sätt kan vi göra föräldrarna delaktiga i projektet?

Vi inleder med att ge föräldrarna ett uppdrag Detta dokumenteras och presenteras på UNIKUM och i hallen på Förskolan

Vi dokumenterar i hallen och kommunikation och information till föräldrar sker också  via Unikum, och samtal i vardagen pedagoger och föräldrar emellan, detta för att ge föräldrar insikt i arbetet samt att skapa tillfälle för vidare samtal om vad vi arbetar med mellan barn och deras föräldrar

Iscensättning av lärmiljön utifrån fokusområde/nyfikenhetsfråga

Vilken verksamhet vill vi erbjuda under inskolningen/barnens undersökningsperiod? (Se arbetsgången som ett stöd.)

Arbetssätt, organisation och struktur

Hur ska vi organisera veckan/dagen?

Vår grovplanering ser ut som följer:

Måndag: Ekbacken planering 9-10, vem är här- gruppstärkande, tecken- kommunikation/språk, sånger (ibland turtagning)

Tisdag : Process 8:30-10:30 Ingen bestämd aktivitet, ute hela fm ,vi övar på och avklädning planering/reflektion  13-14 

Onsdag: Projekt , skapande, utforskande,experiment

Torsdag: Ekekullen planering 9-10 Vem är här, Sagopåsar ( begrepp, matematik språk)

Fredag: Gymnastik 8.30-9.55 ,Vi utgår från språkgymnastikpaketet från Hatten Förlag

 

Vi sjunger, läser och arbetar med varje figur och tar hjälp av olika material. Genom detta projekt får vi in många av läroplansmålen .

på ett lustfyllt sätt och att utveckla sitt sociala samspel

Vi kommer att arbeta med de olika målen genom Babblarna. Barnen förbereds genom introduktion av den Babbel som representerar läroplansmålet..

Med hjälp av plastfigurerna och mjukfigurerna Babblarna kommuniceras utvalda ämnen/teman till barnen

Babbel-figurerna kan följa med ut och på olika uppdrag som vi gör med barnen.

Babblarna kommer med idéer, förslag, uppdrag till barnen.

Vi använder oss av aktiviteter/samlingar uppdrag som babblarna ger oss.

Det kommer att finnas material tillgängligt i lärmiljön som inbjuder till utforskande av olika fenomen och stimulerar språk  och matematikinlärning t.ex.

Vi lyssnar och är lyhörda till barnens tankar och uttryck och förhåller oss observanta till hur barnens intresse för arbetet ter sig.

- Babblarna sitter med i våra samlingar.

- Läsa  de böcker vi har här på förskolan; i Babblarnas hus, Var är Babblarnas saker, Dadda hälsar på och I Bobbos väska. Där varje bok fokuserar på ett speciellt område, ex. lägesord.

- Skapande aktiviteter

Vi kommer fota, filma och anteckna det som händer under tiden och undervisningssituationer.

(Ibland består även dokumentationen av tex barnens skapelser, bilder etc)

  • Vi dokumenterar barnens tankar och kommentarer, skapelser. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
  • Vi pedagoger använder dokumentationen som underlag för analys och utvärdering inom området.
  • Vi lägger ut det vi gjort på Unikum för att ge föräldrarna insikt i, och få föräldrarna delaktiga i, det vi gör, samt ge de möjligheten att diskutera hemma tillsammans med sina barn
  • observationer,
  • reflektioner och intervjuer med barnen,
  • pedagogisk dokumentation samt
  • utvecklingssamtal med föräldrar.

Vi erbjuder barnen tillgång till litteratur som knyter an till de ämnen vi arbetar med. Vi erbjuder barnen appar på Ipaden som knyter an till de ämnen vi arbetar med

Tecken som stöd är också något som vi har sett är till hjälp för barn som kanske inte har så fullt utvecklat språk än men som genom tecken som stöd kan göra sig förstådda ändå. Det är något som finns med i materialet Babblarna så vi har valt att även jobba med det i denna barngruppen.

Kompetensutveckling

Lärmiljö , Barns språk och matematikinlärning, Sagopedagogik, Naturvetenskap och teknik i förskolan.teckenspråk, skapande, 

Sammanfattning av barnens undersökningsperiod

Vad visar barnen intresse för i miljön? Hur visar barn intresse? Vad uttrycker barnen och vilka uttrycksätt använder de? Hur agerar vi pedagoger i miljön ?


- Vad gör barnen ?

 

Formulera mål

Vilka läroplansmål är relevanta utifrån barnens intresse och nyfikenhet inom valt fokusområde? Konkretisera läroplansmålen och skapa egna utvärderingsbara mål. Tänk även på BUN:s prioriterade mål.

 

Vi vill med detta arbete att barnen ska utveckla sitt talspråk på ett roligt sätt, att ordförråden ska bli större, att de ska kunna göra sig förstådda i lek med sina kamrater och i samtal med oss pedagoger

Vi tror att detta kommer att ge dem bra förutsättningar att ,med det tillåtande klimat vi strävar efter att ha ,få reellt inflytande över

verksamhetens utveckling.

Vi strävar efter att varje barn på ett lustfyllt sätt skall få utveckla sitt språk och sin fantasi.

De skall få möjlighet att utveckla sin identitet och sin sociala fömåga i samspel med oss och de andra barnen

Motorik och kroppsuppfattning vill vi utveckla

 Vi vill ge dem fler redskap att skapa med och låta dem upptäcka nya material och metoder

Vi strävar efter ett begynnande kunnande och nyfikenhet för naturvetenskap genom utforskande och upptäckande, där barnen visar på utveckling genom urskiljning och att namnge - tex objekt, fenomen etc.

Vi strävar efter att barnen ska utveckla sitt utforskande och upptäcka grundläggande matematik och matematiskt tänkande i form av tex. antalsuppfattning och rumsuppfattning, och provar på att bygga och konstruera med olika material.

Att arbeta med genus är ett av BUN:s prioriterade mål. Vårt tema med Babblarna går helt i linje med detta eftersom figurerna är könsneutrala. Vi har sedan länge arbetat med att göra lärmiljön så könsneutral som möjligt. Vårt senaste steg under förra året var att se över lekmaterialet ännu en gång och vi såg då att fordon tex bilar och traktorer som var den sista resten av den gamla "lärmiljön" inte längre hade någon plats i denna lärmiljön. 

 

Uppföljning/reflektionsvecka (hösten)

 Gör detta inlägg i personalbloggen.

Uppföljning av projekt. Se reflektionsfrågor i respektive område.

Utvärdering

Ev förändring/utveckling av inriktning

Vilka utmaningar behöver barn och pedagoger? Hur arbetar vi vidare? Behöver vi formulera nya mål? 

Uppföljning/reflektionsvecka (våren)

Gör detta inlägg i personalbloggen. 

Uppföljning av projekt. Se reflektionsfrågor i respektive område

Avslutning av projekt

Hur avslutar vi projektet tillsammans med barnen? Hur kan barnen förmedla sina erfarenheter och upplevelser?

Utvärdering

Se utvärderingssfrågor i respektive område.

Uppgifter

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: