Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 8, v 34-38, Tal och räknesätt

Skapad 2016-09-13 09:44 i Gunnesboskolan Lunds för- och grundskolor
Bygger på innehållet i Formula 8, kap. 1 Tal och räknesätt
Grundskola 8 Matematik

Under ca femton lektioner kommer vi att arbeta med detta kapitel. Ni kommer att arbeta med uppgifter i boken både enskilt och i grupp. Uppgifterna kommer att redovisas ibland muntligt och ibland skriftligt. Läxorna som ni får är inriktade på metoder och kommunikation.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Undervisningens innehåll: Vad?

Kopplingar till läroplan

 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Undervisningens innehåll: Hur?

 

Följande moment arbetar vi med:

Talföljder 

Mönster och kunna skriva formler till dem

Vårt talsystem t.ex. platser och värde

Jämna och udda tal

Storleksordna

Avrundning

Problemlösningsuppgifter

Röd kurs: primtal och sammansatta tal med faktoruppdelning

 

De fyra räknesätten med decimaltal - en fungerande metod som kan redovisas

Förkortning eller förlängning före beräkning

Prioriteringsregler - parentes, multiplikation, division, addition och subtraktion(tecknet före talet visar om det ska läggas till eller dras ifrån)

Längdenheter - mil, km, m, dm, cm, mm

Viktenheter - ton, kg, hg, g

Volym - l, dl, cl, ml

Problemlösningsuppgifter

Röd kurs: Svårare uppgifter

Kilopris = pris för ett kilo

Literspris = pris för en liter

Arbetsmetod: För att få förståelse för taluppfattning kommer vi i undervisningen arbeta med - diskusionsuppgifter t.ex ledtrådsfrågor- olika aktiviteter - räknefärdigheter i grupp och enskilt - problemlösning - muntlig diskussion i grupp och helklass

Kunskapskrav

Bedömning

Det blir test på metoder, begrepp, problemlösning och kommunikation.

Litet test på metoder.

Kommunikationsbedömning med ledtrådar och läxor.

Problemlösning i grupp med egen redovisning.

Prov i två delar: A-delen testar metoder utan miniräknare och B-delen testar begrepp, problemlösning och kommunikation med miniräknare.

Matriser

Ma

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Problemlösning
formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
Du löser enklare problem men du beskriver ännu inte metod och/eller ger inget omdöme om tillvägagångssätt eller resultatents rimlighet. Du behöver hjälp att tolka enkla vardagliga situationer och formulera frågor med matematiska uttrycksformer.
Du löser enkla matematiska problem, beskriver din metod och ger enklare omdöme om tillvägagångssätt och resultatets rimlighet. Du kan tolka enkla vardagliga situationer och formulera frågor med hjälp av matematiska uttrycksformer.
Du löser sammansatta problem, förklarar val av metod och ger utvecklade omdömen om tillvägagångssätt och resultatens rimlighet. Du kan tolka olika situationer och formulera frågor på ett utvecklat sätt med matematiska uttrycksformer.
Du löser sammansatta problem, förklarar val av metod och ger välutvecklade och nyanserade omdömen om tillvägagångssätt och resultatens rimlighet. Du kan tolka olika situationer och formulera frågor på ett välutvecklat sätt med matematiska uttrycksformer.
Begrepp
använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
Du är ännu inte säker på användandet av grundläggande matematiska begrepp och hur de ska beskrivas.
Du kan ge enklare beskrivningar av matematiska begrepp. Du använder grundläggande matematiska begrepp med säkerhet i kända vardagliga situationer.
Du har goda kunskaper om begrepp och visar det genom att ge utvecklade beskrivningar och förklaringar. I dina förklaringar växlar du mellan flera olika uttrycksformer.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att ge välutvecklade beskrivningar och generella förklaringar. I dina förklaringar växlar du mellan flera avancerade uttrycksformer.
Metod
välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
Du är ännu inte säker på vilka grundläggande metoder du bör välja och du visar ännu inte att du kan lösa de uppgifter som krävs för betyget E.
Du väljer och använder grundläggande metoder på ett korrekt och säkert sätt. Du använder överslagsräkning, skriftliga metoder, huvudräkning och tekniska hjälpmedel. Du kan lösa enkla ekvationer och sannolikhetsuppgifter, beräkna omkrets, area och volym, göra enhetsbyten, beskriva samband och förhållanden i enkla statistiska material genom att beräkna lägesmått samt konstruera tabeller och diagram.
Du visar goda kunskaper om matematiska metoder genom att välja och använda dem korrekt och med säkerhet. Du kan dessutom lösa olika ekvationer, beräkna sannolikhet i sammansatta situationer, undersöka och beskriva samband och förhållanden i sammansatta statistiska material.
Du visar mycket goda kunskaper om matematiska metoder genom att välja och använda dem på ett korrekt sätt och med god säkerhet. Du kan tolka och lösa avancerade ekvationer, beräkna sannolikhet i komplexa situationer.
Kommunikation
använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser
Du för ännu inte resonemang om vilka startegier, metoder och räknesätt som du valt och/eller om ditt svar är rimligt.
Du resonerar om val av olika strategier, metoder och räknesätt samt om resultatens rimlighet genom att pröva dem och med enkla motiveringar beskriva dina val.
Du resonerar om val av olika strategier, metoder och räknesätt samt om resultatens rimlighet genom att pröva och ompröva dem och med välutvecklade motiveringa förklara dina val.
Du resonerar om val av olika strategier, metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet genom att systematiskt pröva och ompröva dem och välgrundade motiveringar förklara och generalisera dina val.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: