Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk Planering - Svenska - Årskurs 3

Skapad 2016-09-13 12:58 i Hällesåkersskolan Mölndals Stad
Grundskola 3 Svenska

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas


Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att du utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska du ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att du genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära. Undervisningen ska stimulera ditt intresse för att läsa och skriva. Undervisningen ska också bidra till att du får förståelse för att sättet man kommunicerar på kan få konsekvenser. Därigenom ska du ges förutsättningar att ta ansvar för det egna språkbruket.

Undervisning och arbetsformer

Arbetssätt:

 • Läsa texter av olika slag, tex faktatext och berättande text, både enskilt och tillsammans med andra.
 • Lyssna på böcker vid högläsning och samtala om innehållet.
 • Lästrategier för att förstå och tolka texter.
 • Träna på att skriva. Använda punkt, stor bokstav och skiljetecken.  
 • Skriva berättande texter, faktatexter och dikter på ett sätt så att andra kan läsa och förstå det du skriver.
 • Använda stödord och/eller skriva egna stödord för att sedan skriva en text.
 • Skriva en berättelse -  vad som ska hända i din berättelse? Hur startar den, vad händer i berättelsen och hur slutar den? Vi utgår från rubrikerna Start - Problem - Lösning -Slut för att få en röd tråd.  
 • Arbeta med stavning: dubbelteckning och ljudstridig stavning i elevnära ord. Vokalerna.
 • Samtala i grupp. Vi både lyssnar på andra och berättar samt beskriver själva för andra.
 • Ta och ge både skriftliga och muntliga instruktioner

Bedömning - vad och hur

Vad - följande kommer att bedömas:
 • din förmåga att läsa mer ortografiskt.
 • din förmåga att kunna läsa elevnära och korta texter, och sedan kunna återberätta textens innehåll.
 • din förmåga till att kunna läsa en text och sedan arbeta med läsförståelse.
 • din förmåga att kunna skriva meningar med gemener, stor bokstav, mellanrum mellan ord, skiljetecken och punkt.
 • din förmåga att skriva berättelser med en tydlig handling.
 • din förmåga att kunna skriva en faktatext utifrån stödord.
 • din förmåga stava elevnära ord.
 • din förmåga att samtala i grupp.
 • din förmåga att ge och ta instruktioner.

 

Hur - bedömningens tillvägagångssätt:

 • att du kan läsa elevnära texter, genom att använda helordsläsning på ett fungerande sätt när du läser högt.
 • att du kan återge viktig del av innehåll i en läst text, och visar läsförståelse för det du läst.
 • att du kan skriva berättelser med handling, och enklare faktatext.
 • att du kan skriver en faktatext där innehållet tydligt framgår.
 • att du kan stava många elevnära ord.
 • att du kan samtala i en grupp.
 • att du kan ge och ta instruktioner.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: