Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 3 Hösttermin

Skapad 2016-09-13 14:37 i 0 Lextorpsskolan F-6 Trollhättan
Grundskola 1 – 3 Matematik

Undervisningen i matematik ska syfta till att du utvecklar dina kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen inom olika ämnesområden. Matematik består av metoder för att beskriva och analysera aktiviteter som är nära kopplade till den sociala och tekniska utvecklingen i samhället. Kunskaper i matematik ger dig förutsättningar att fatta bra beslut i vardagen och ökar dina möjligheter att delta i samhällets beslutsprocesser.

Innehåll

Läroplanen

Genom undervisningen i ämnet matematik ska du ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

Bedömning

Du kommer att bli bedömd utifrån matrisen och de kunskapskrav du skall ha uppnått när du slutar årskurs 3. De områden i matrisen som du har godtagbara kunskaper i kommer att vara gröna.


Vi kommer att arbeta med olika moment i undervisningen och bedömningen görs med hjälp av:

 • samtal och gruppdiskussioner (hur man kan resonera kring ett matematiskt problem)
 • diagnoser
 • hemuppgifter
 • arbete i matematikböcker
 • övrigt matematikmaterial

 

 

Undervisningen

Du kommer att arbeta under hösten med fyra olika arbetsområden i matematik:

1. Taluppfattning, addition och subtraktion

 • talen 0-1000
 • addition och subtraktion med uppställning
 • växling över 0
 • uppställning med flera termer

2. Multiplikation

 • sambandet mellan addition och multiplikation
 • multiplikationstabellerna 2-9
 • kommutativa lagen vid multiplikation
 • multiplicera med 10 och 100

3. Problemlösning och multiplikation

 • prioriteringsregeln
 • strategier för problemlösning
 • multiplikation med uppställning

4. Division och proportionalitet

 • division, delningsdivision och innehållsdivision
 • skriva division
 • division med rest
 • sambandet division och multiplikation
 • proportionalitet
 • skala

 

För att du ska få möjlighet att utveckla dina kunskaper och förmågor kommer vi att arbeta på följande sätt:

 • genomgångar
 • läromedel
 • diskussioner om matematik i vardagen
 • laboration med konkret materiel (t. ex pengar, klossar måttband, klocka)
 • digitala läromedel
 • färdighetsträning
 • spel och arbetsblad
 • sångramsor, lekar och övningar

Vi varvar teori och praktik.

Vi jobbar enskilt, i par och i grupp.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma

Matriser

Ma
Matematik år 1-3

Taluppfattning och tals användning
Taluppfattning
Kan koppla antal till siffra.
Kan ramsräkna framåt och bakåt 0-20.
Kan ramsräkna framåt och bakåt 0-100.
Kan ordningstalen till 20.
Kan räkna med 2-,3-,4-,5-,10- samt 100-skutt.
Kan positionsystemet med ental, tiotal, hundratal och tusental.
Kan använda miniräknare.
Förstår delar av helhet, t ex 1/2, 1/3
Kan se om ett svar är rimligt.
Addition och subtraktion
Förstår innebörden.
Kan addition och subtraktion 0-10.
Kan addition och subtraktion 0-20 utan tiotalsövergång. Ser sambandet mellan addition och subtraktion.
Kan addition och subtraktion 0-20 med tiotalsövergång. Kan göra beräkningar i ett utvidgat talområde, t ex 100+300.
Kan använda skriftliga räknemetoder när talen och svaret ligger inom heltalsområdet 0-200.
Multiplikation och division
Förstår innebörden.
Kan multiplikationstabellerna 1, 2 och 10.
Kan multiplikation där svaren ligger mellan 0-20.
Kan division där talen och svaren ligger mellan 0-20, samt kunna göra beräkningar i ett utvidgat talområde, t ex 600/2.
Kan se sambandet mellan division och multiplikation.
Algebra
Kan sortera föremål utifrån olika egenskaper.
Kan följa och göra egna enkla mönster.
Kan följa och göra egna enkla mönster i talföljder.
Kan beskriva enkla mönster.
Förstår likhetstecknets betydelse som 7+_ =9 , 9=_ +7 , 6=10-_
Geometri
Förstår och kan använda vanliga lägesord, t ex höger, under och bredvid.
Kan namnge, rita och beskriva tvådimensionella geometriska objekt, t ex punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar och cirklar.
Kan namnge, rita och beskriva tredimensionella geometriska objekt, tex klot, koner, cylindrar och rätblock.
Förstår symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
Kan enkel förstoring och förminskning (skala).
Tid
Kan vanliga tidsbegrepp, före, efter, tidigare, senare, år, månad, vecka, dygn, årstiderna, månaderna samt veckodagarna.
Kan hel och halv timme på klockan.
Kan hela den analoga klockan.
Kan hela den digitala klockan.
Kan jämföra och uppskatta tid.
Längd
Kan begreppen kortare, längre, högre, lägre, bredare och smalare.
Förstår mätandets idé.
Kan mäta, jämföra och uppskatta enheterna meter och centimeter.
Kan mäta, jämföra och uppskatta enheterna millimeter och decimeter.
Känner till enheterna kilometer och mil.
Vikt/massa
Kan begreppen lättare och tyngre.
Kan mäta, jämföra och uppskatta i enheten kilo.
Kan mäta, jämföra och uppskatta i enheten gram.
Känner till enheten hektogram.
Känner till enheten ton.
Volym
Kan begreppen större och mindre.
Kan mäta, jämföra och uppskatta i enheten liter.
Kan mäta, jämföra och uppskatta i enheten deciliter.
Kan mäta, jämföra och uppskatta i enheterna msk och tsk.
Känner till några andra måttenheter t ex milliliter, centiliter och krm.
Sannolikhet och statistik
Har kunskap om slumpmässiga händelser i experiment och spel.
Kan läsa av enkla tabeller och diagram.
Kan konstruera enkla tabeller och diagram.
Samband och förändringar
Kan begreppen lika, fler och färre.
Kan begreppen udda och jämnt.
Kan begreppen dubbelt, hälften och par.
Problemlösning
Kan förstå och lösa enkla räknehändelser/sagor.
Kan översätta enkla räknehändelser/sagor till en matematisk operation.
Kan skapa och lösa egna räknehändelser/sagor.
Kan lösa uppgifter i flera steg.
Kan sortera information och använda en fungerande strategi samt bedöma svarets rimlighet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: