👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fordonsteknik- introduktion FODFOO0 200 poäng

Skapad 2016-09-13 15:54 i Martin Koch-gymnasiet Hedemora
Fordon
Gymnasieskola Fordonsteknik
Vertyg och maskiner, Komponentkännedom, Konstruktion och tekniska begrepp, Bromsar, Bränslesystem, Ottomotorns tändsystem, Mätteknik, Ellära, Elektriska system och komponenter, Hjulupphängning och styrinrättning, Kraftöverföring, Fjädring och hjul, Pneumatik, Hydraulik, Kaross.

Innehåll

Fordonsteknik – Introduktion

FODFOO0

200 p

Muntligt

Skriftligt

Praktiskt

För betyg E skall man uppfylla följande krav

 

För betyg C skall man uppfylla följande krav

 

För betyg A skall man uppfylla följande krav

E

D

C

B

A

Eleven beskriver fordons olika huvudkomponenter och deras funktion, dels var för sig, dels hur de samverkar i fordonet.

X

X

 

Översiktligt

För betyg D skall man uppfylla kraven för E samt övervägande krav för C

Grundligt

För betyg B skall man uppfylla kraven för C samt övervägande krav för A

Grundligt och Detaljerat

Eleven utför med handledare, service och reparationer på fordon.

 

 

X

I samråd

Efter samråd

Efter samråd

I arbetet väljer eleven lämpliga arbetsmetoder.

 

 

X

Med viss säkerhet

Med viss säkerhet

Med säkerhet

Eleven genomför också demonterings- och monteringsarbete i bekanta och nya situationer.

 

 

 X

 

 

Ja

Demonterings- och monteringsarbetena är:

 

 

 

Enkla

Komplicerade

Komplicerade

I arbetet använder eleven de verktyg och andra hjälpmedel som är lämpliga för att lösa de specifika arbetsuppgifterna.

 

 

X

Med viss säkerhet

Med viss säkerhet

Med säkerhet

Resultatet av arbetet är:

 

 

X

Tillfreds-ställande

Tillfreds-ställande

Gott

Eleven tar ansvar för materiella värden och för sin egen och andras säkerhet samt håller välordnat på arbetsplatsen.

 

 

X

Ja

Ja

Ja

I arbetet redogör eleven för lagar och andra bestämmelser som styr arbetet.

X

X

 

Översiktligt

Grundligt

Grundligt

Dessutom arbetar eleven efter de krav på säkerhet, kvalitet och miljö som reglerar arbetet.

 

 

X

Ja

Ja

Ja

Eleven samarbetar för att nå planerade resultat samt använder i sin kommunikation begrepp och uttryck som är relevanta för ämnesområdet.

X

 

X

 

Och medverkar till att upprätthålla samarbetet

Och medverkar till att upprätthålla och utveckla samarbetet

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han den egna förmågan och situationens krav.

X

 

 

Med viss säkerhet

Med viss säkerhet

Med säkerhet

Matriser

Fod
Fordonsteknik- introduktion FODFOO0 200 poäng

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1