Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska i klass 9A - planering för vecka 35-43 ht 2016 samt ämnets övergripande innehåll i år 7-9.

Skapad 2016-09-14 08:51 i Norrbergsskolan Vaxholm Stad
Här följer ämnets innehåll samt planering fram till höstlovet. Klassen använder ingen specifik lärobok utan vi lär oss och hämtar inspiration från olika läromedel, tidningar, internet, skönlitteratur etc.
Grundskola 7 – 9 Svenska
I svenska arbetar vi med att successivt utveckla elevernas förmåga att läsa, skiva, tala, lyssna och samtala. Under de olika årskurserna övas dessa fömågor i varierande uppgifter. Nedan följer en beskrivning av moment som kan ingå i de olika årskurserna. Flera moment fördjupas under skolåren och återkommer därför i alla årskurser. I ämnet svenska används det digitala läromedlet Portal men också en mängd olika texter från skilda sammanhang. Information om ämnets syfte, centralt innehåll och bedömning finner du även här nedan. Längst ned ges en presentation om det arbetsområde som klassen arbetar med under den närmaste perioden.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

 

Bedömning

Bedömning sker utifrån Skolverkets betygskriterier:

Exempel på moment som ingår i undervisningen för år 7

Läsa: sagor, ungdomsklassiker, modern ungdomslitteratur, dikter, olika texter som t.ex. faktatexter, reportage, notiser och tidningsartiklar, debattartiklar, insändare, bloggar, noveller, berättelser etc.
Skriva: sagor, bokredovisningar, berättelser och andra skrivuppgifter som anknyter till texter som eleverna läst.
Tala och samtala: muntliga redovisningar, dramatiseringar, läsa dikter och delta i diskussioner.
Språk: ordkunskap, skrivregler, stavning och grammatik.

Exempel på moment som ingår i undervisningen för 8

Läsa: ungdomslitteratur, dikter, utdrag ur klassiker eller hela verk, deckare, fantasy etc.
Skriva: dikter, brev, deckare, bokredovisningar och andra sorters skrivuppgifter. 
Tala och samtala: framföra dikter, dramatisera förbereda och genomföra individuella muntliga framträdanden samt retorikövningar.
Språk: ordkunskap, skrivregler, stavning och grammatik.

Exempel på moment som ingår i undervisningen i år 9


Läsa: ungdomslitteratur, dikter, några svenska klassiker, deckare, krigslitteratur etc.
Skriva: stilimitationer, dikter, författarporträtt, krönikor, argumenterande texter etc.
Tala och samtala: Framföra dikter, dramatisera, retorik, muntliga framföranden etc.
Språk: språkhistoria, våra minoritetsspråk, grannspråk, ordkunskap, skrivregler, stavning och grammatik.

Planering för 9A vecka 35-43

Vecka 35: Introduktion av boken Möss och människor. Lästimme. Utläst onsdag vecka 39. Källkritik samt informationssökning
Vecka 36: Möss och människor, forts samt Informationssökning och källkritik. Introduktion av Östersjötemat
Vecka 37: Eleverna skriver sin faktatext under tema Östersjön, delredovisning av Möss och människor
Vecka 38: Eleverna skriver klart faktatexterna. Slutredovisning av Möss och människor
Vecka 39: Film; Möss och människor - analys av filmen och jämförelse med boken.  Introduktion av temat Strindberg och stilimitation                                                                                                                              Vecka 40-42: Vi arbetar Strindberg och med stilimitationer "Att skriva som Strindberg".                                                                                                                                        Vecka 43: Vi arbetar med språkhistoria och minoritetsspråk. Moment som ingå är: världens språk, språkträd/släktskap med andra språk, svenska språkets indelning i olika perioder, slang, de nationella minoritetsspråken etc. 

Under perioden kommer följande förmågor att bedömas:
Skriva:  Östersjötema - faktatext, stilimitationer, muntlig och skriftlig redovisning av boken Möss och människor av John Steinbeck .
Läsa:    Möss och människor av John Steinbeck
Tala:     Muntlig argumentation och debatterande
Språkbruk: Språkhistoria och minoritetspråk - svenska språkets utveckling från runsvenska till våra dagar samt minoritettspråk

Följande bedöms med matriser nedan:

Bedömning av  faktatext och stilimitation samt redovisningen av boken Möss och människor.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Sv  7-9
 • Kombinationer av olika texttyper till nya texter, till exempel informerande texter med inslag av argumentation.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Nya ord i språket, till exempel lånord.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  Sv  7-9
 • Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
  Sv  7-9
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken.
  Sv  7-9
 • Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Sv  E 9
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
  Sv  E 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  E 9
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  E 9
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
  Sv  E 9
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  C 9
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse
  Sv  C 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
  Sv  C 9
 • Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
  Sv  C 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  C 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
  Sv  C 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  C 9
 • Sammanställningarna innehåller ut­vecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  C 9
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  C 9
 • Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
  Sv  C 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
  Sv  C 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  C 9
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt fram­ trädande likheter och skillnader.
  Sv  C 9
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  A 9
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
  Sv  A 9
 • Eleven för också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
  Sv  A 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  A 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
  Sv  A 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  A 9
 • Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  A 9
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  A 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
  Sv  A 9
 • Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
  Sv  E 9
 • Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
  Sv  C 9
 • Eleven drar då väl underbygg­da slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
  Sv  A 9

Matriser

Sv
Matris över källor, fakta, bearbetning av fakt och struktur

Källor

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Urval
Behöver stöd med urval av källor.
Klarar att självständigt göra ett urval av relevant källa.
Klarar att självständigt göra ett urval av relevanta källor.
Redovisa
Källförteckning saknas.
Ofullständig källförteckning.
Fullständig källförteckning .
Granska
Granskar inte källornas trovärdighet.
Försöker att kritiskt granska källornas trovärdighet.
Granskar kritiskt källornas trovärdighet.

Fakta

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Urval
Väljer fakta som har ingen eller liten relevans för uppgiften.
Får med viktig fakta men har svårt att välja bort fakta som inte har relevans för uppgiften.
Väljer ut fakta som oftast är relevanta för uppgiften.
Väljer ut fakta som är relevanta för uppgiften och viktiga för sammanhanget.
Centrala begrepp
Texten saknar begrepp och förklaringar som har med arbetsområdet att göra.
Texten innehåller begrepp som har med arbetsområdet att göra men förklaringar saknas.
Texten innehåller begrepp som har med arbetsområdet att göra och några förklaringar finns.
Texten innehåller begrepp som har med arbetsområdet att göra. Begreppen används och förklaras på ett begripligt sätt.

Bearbetning av fakta

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Beskriva/sammanfatta
Förståelse
Visar inte förståelse på grund av ofullständiga beskrivningar av fakta.
Visar förståelse genom att använda beskrivningar av fakta.
Visar förståelse genom att använda beskrivningar av fakta och gör försök till en sammanfattning.
Visar förståelse genom beskrivningar och sammanfattning.
Beskriva/sammanfatta
Egna formuleringar
Skriver av innehållet i källorna utan egna formuleringar.
Skriver av innehållet i källorna men använder en del egna formuleringar.
Skriver till störst del med egna formuleringar.
Skriver med egna formuleringar.
Jämförelse
Texten saknar jämförelser, skillnader och likheter.
Texten har skillnader och/eller likheter men jämförs inte.
Texten har både skillnader och likheter och ett försök till jämförelser.
Texten har jämförelser, skillnader och likheter.
Dra slutsatser
Slutsats saknas.
Försök till slutsats finns men underbyggs inte av fakta.
Slutsats finns och underbyggs delvis av fakta.
Slutsats finns och är underbyggd av fakta.

Struktur

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Röd tråd
Saknar ”röd tråd”. Tankegången framgår inte.
I texten finns försök till en ”röd tråd”. Tankegången hoppar fram och tillbaka.
Texten har en ”röd tråd”. Tankegången går att följa.
I texten finns det en tydlig ”röd tråd” så att det ena länkar till det andra.
Styckeindelning
Texten har ingen styckeindelning.
Den finns en styckeindelning i texten men den är inte logisk.
Den finns en logisk styckeindelning i texten men den behöver bearbetas.
Har en logisk styckeindelning, vilket gör texten lättläst.
Rubriker
Texten saknar rubriker.
Texten har rubriker men dessa stämmer inte helt med innehållet.
Texten har rubriker som stämmer med innehållet.
Texten har rubriker som stämmer väl med innehållet.
Illustration
Bilder saknas.
Bilder finns men de stämmer inte överens med texten.
Bilder och text stämmer överens.
Beskrivande bilder som förstärker textens innehåll.

Sv
Svenska - stilimitationer till NOB-tävling

Bedömningsmatris stilimitation

Uppnår ej kunskapskreven
Nivå E
Ny nivå
Nivå C
Ny nivå
Nivå A
Helhetsbedömning stilimitation
Du har inte följt instruktionen för uppgiften.
Du visar att du kan skriva en stilimitation på en godtagbar nivå både vad det gäller innehåll och språk.
Du visar att du kan skriva en stilimitation på ett bra sätt både vad det gäller innehåll och språk.
Du visar att du kan skriva en stilimitation på ett utmärkt sätt både vad det gäller innehåll och språk.

Sv
Möss och människor - läsförståelse

E
D
C
B
A
Helhetsbedömning Möss och människor
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: