👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sva åk 3

Skapad 2016-09-14 10:48 i Skallbergsskolan Västerås Stad
Detta kommer vi att arbeta med i svenska som andraspråk under höstterminen 2016.
Grundskola 1 – 3 Svenska som andraspråk
Vi kommer att arbeta med svenskan genom ordförståelse, rättstavning, meningsbyggnad, att läsa och förstå texter, skriva olika texter samt en hel del muntliga diskussioner.

Innehåll

Syfte.

Syftet med undervisningen är att utveckla svenska språket, skapa förståelse och bli säkrare i både tal och skrift. 

Vad ska vi göra.

Vi kommer att utgå från materialet Zick Zack skrivrummet. Där får eleverna utifrån en modelltext lära sig skriva olika typer av texter, för att berätta, återberätta, beskriva, förklara, instruera och argumentera (påverka).

Varje kapitel är indelat i fyra steg.

 1. Steg 1 får eleverna under lärarens ledning läsa och analysera textens innehåll och struktur, som skapar läs- och ordförståelse   
 2. Steg 2 får de arbeta med de språkliga drag som behövs för att kunna skriva texttyper, så som meningsbyggnad och rättstavning.
 3. Steg 3 får de gemensamt skriva en liknande text. 
 4. Steg 4 får var och en skriva en egen text. Den texten bedöms sedan utifrån målen med hjälp av en enkel checklista

Allt detta sker med mycket diskussion och genomgångar, där eleverna får chans att öva, bli säkrare och våga tala svenska.

Vi blanda även mycket av det vi gör med värdegrundsarbete av olika slag, där eleverna får chans att reflektera, fundera och diskutera hur man är mot sig själv och andra.

Bedömning.

Bedömningen kommer att ske löpande i undervisningen men jag fokuserar mycket på:

 • Hur du skriver och formulerar text. 
 • Lyssnar på när du läser.
 • Ställa frågor om olika texter för att se vad du förstår av texten. 
 • Hur du tar plats och vågar prata i de muntliga övningarna. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA

Matriser

SvA
Bedömning SvA år3

Kunskapskrav
På väg att klara kunskapskraven
Klarar kunskapskraven
Klarar gott och väl kunskapskraven
Förmåga
 • SvA
 • SvA
De berättande texter som eleven skriver har en enkel röd tråd samt i huvudsak fungerande handling.
Eleven kan skriva faktatexter som innehåller egna formuleringar och grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet blir begripligt.
Eleven kan berätta om vardagliga händelser och beskriver dem då så att det huvudsakliga innehållet framgår.
Eleven har ett grundläggande ordförråd som kan användas i samtal om elevnära frågor och ämnen. I samtalen ställer eleven frågor, ger kommentarer och framför egna åsikter.
 • SvA
 • SvA
Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt i lästa texter.
Eleven kan utifrån egna referensramar föra enkla resonemang om texternas tydligt framträdande budskap och relatera detta till egna erfarenheter.
 • SvA
Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap.
 • SvA
 • SvA
Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
Eleven kan utifrån givna frågor om texters innehåll och språk ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
I texterna ska eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
 • SvA
 • SvA
Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återge grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.