Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 4-5 Fjb läsåret 17/18

Skapad 2016-09-14 11:23 i Fjällbacka Skola Tanum
Grundskola 4 – 5 Svenska

Språket speglar min identitet. Hur använder jag språket ? På vilka sätt ?

I vilka sammanhang ? 

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

När du arbetat med detta område ska du kunna:
- läsa olika slags texter ( fakta och skönlitteratur) med flyt
- göra enkla sammanfatttningar där du visar att du förstått textens budskap
( både skriftligt och muntligt )
- skriva olika slags texter med ett begripligt innehåll, språkriktighet och med viss variation
- stava de vanligaste orden samt använda skiljetecken ( , ? ! ) 
- välja information från olika källor och sammanställa den med egna ord
- samtala och ge egna omdömen om texters innehåll, både muntligt och skriftligt
- bearbeta dina texter utifrån respons
- ge några ex på olikheter inom de svenska språket samt likheter mellan de svenska språket och andra nordiska språk

 

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Din förmåga att:
- läsa med flyt
- sammanfatta information/ texters innehåll, både muntligt och    skriftligt
- skriva texter med begripligt innehåll, stavning och språkriktighet
- förstå texters innehåll
- samtala om texters innehåll
- ge omdömen
- bearbeta dina texter utifrån respons
- visa på olikheter och likheter i det svenska språket/nordiska språk
- förklara vad ett minoritetsspråk är samt ge ex på några

Undervisning – Genomförande och tidsplan

 • regelbunden läsning individuellt och i grupper
 • genomgångar kring olika texttyper ( berättelser, dikter, fakta, artiklar mm)
 • gemensamma skrivövningar ( ev skrivprojekt)
 • övningar/tester i läsförståelse, läshastighet, stavning, grammatik,
 • gemensamt och individuellt arbete i arbetsböcker, på ipad
 • textsamtal kring aktuella texter, både fakta och skönlitteratur
 • filmer ( kring minoritetsspråk, nordiska språk)
 • resonemang kring språkets betydelse för mig och min identitet, språkets ursprung, gemensamt och individuellt språk


Arbetet kommer att pågå under läsåret 16/17

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skill­ nader mellan svenskan och närliggande språk.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Svenska - Bedömningsmatris

Jag kan detta till viss del.
Jag har godtagbara kunskaper om detta.
Jag har mer än godtagbara kunskaper om detta.
Läsa
Du kan läsa barn- och ungdomslitteratur med flyt genom att använda lässtrategier på ett fungerande sätt.
 • Sv  E 6
Du kan läsa enkla faktatexter lämpliga för åldern med flyt genom att använda lässtrategier på ett fungerande sätt.
Du visar grundläggande läsförståelse genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texter. Du kan kommentera viktiga delar med koppling till sammanhanget.
 • Sv  E 6
 • Sv  E 6
Du kan beskriva upplevelsen av vad du läst.
 • Sv  E 6
Skriva
Du kan skriva berättande texter med begripligt innehåll och fungerande struktur samt språklig variation.
 • Sv  E 6
Dina berättande texter ska innehålla gestaltande beskrivningar och ha en tydlig handling.
 • Sv  E 6
Du kan skriva beskrivande texter (faktatexter) med begripligt innehåll och fungerande struktur samt språklig variation.
I dina texter ska du kunna använda grundläggande regler för stavning , skiljetecken samt språkriktighet.
 • Sv  E 6
Du kan söka och välja ut information från ett avgränsat urval av källor och kan föra resonemang om informationens användbarhet.
 • Sv  E 6
Dina sammanställningar ska innehålla beskrivningar, egna formuleringar och användning av ord som hör till ämnet.
 • Sv  E 6
Du ska kunna lägga till ex bild eller musik till text så att de passar ihop på ett i fungerande sätt, för att förstärka textens budskap.
 • Sv  E 6
Du ska kunna ge omdömen om texters innehåll och språk.
 • Sv  E 6
Du ska utifrån andras synpunkter kunna bearbeta texter så att dessa blir tydligare och bättre på ett fungerande sätt.
Tala och samtala
Du kan samtala om egna och gemensamma upplevelser t ex uttrycka åsikter kring en film/bok/händelse, på ett sätt som upprätthåller samtalet .
 • Sv  E 6
Du kan förbereda och genomföra muntliga redovisningar med fungerande inledning, innehåll och avslutning och med anpassning till uppgiften.
 • Sv  E 6
Språk i Sverige och Norden
Du kan ge exempel på minoritetsspråk i Sverige.
 • Sv  E 6
Du kan föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan (dialekter). Du kan även ge exempel på tydliga skillnader och likheter mellan svenskan och närliggande språk.
 • Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: