Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 3 ht 2016

Skapad 2016-09-14 12:50 i Irstaskolan Västerås Stad
En planering för veckorna 34-43
Grundskola 3 Matematik

Vi arbetar med bråk och övar på hela 3:ans och 4:ans multiplikationstabeller samt början på tabellerna 6 - 9. Vi repeterar omkrets och börjar också med begreppet area. Vi repeterar symmetri och introducerar begreppen skala, förstoring och förminskning. Vi jobbar med tabeller och olika typer av diagram, t.ex. stapeldiagram och cirkeldiagram. Vi repeterar positionssystemet och tittar på äldre kulturers sätt att räkna och visa tal. Vi repeterar additions- och subtraktionsalgoritmer. Vi avrundar tal och gör enkla överslagsräkningar. Vi löser matematiska problem och övar på olika problemlösningsstrategier. Vi övar på att redovisa lösningar samt lyssna på och förstå andras lösningar av problem.

 

Innehåll

Syfte

Undervisningen syftar till att utveckla följande förmågor:

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll

Följande delar av det centrala innehållet behandlas:

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning
 • Ma  1-3
  Geometri Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
 • Ma  1-3
  Geometri Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
 • Ma  1-3
  Geometri Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
 • Ma  1-3
  Sannolikhet och statistik Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Aktiviteter/ så här ska vi arbeta:

 • Vi delar saker och bilder och benämner delarna som enkla bråk. Vi jämför och storleksordnar olika tal i bråkform.
 • Vi övar tillsammans på att göra 3- och 4-hopp på tallinjen. Vi övar multiplikationstabeller med talkort, snottror och övningar på ipad.
 • Vi mäter och jämför omkretsen på olika geometriska figurer. Vi ritar egna figurer på cm-rutat papper och beräknar omkrets och area. Vi räknar ut olika givna figurers area.
 • Vi drar symmetrilinjer i figurer och ritar färdigt figurer där ena halvan saknas (spegelsymmetri).
 • Vi löser textuppgifter och skriver egna räknehändelser. Vi löser varandras uppgifter.
 • Vi läser av och fyller i olika sorters tabeller och diagram.
 • Vi läser, skriver och storleksordnar olika tresiffriga tal och delar upp talen i hundratal, tiotal och ental.
 • Vi adderar tresiffriga tal med hjälp av algoritm.
 • Vi avrundar tal till närmaste hela tiotal eller hundratal och gör överslagsräkningar.
 • Vi löser matematiska problem och redovisar lösningar för varandra.
 • Vi arbetar enskilt och parvis med kapitlen 1 - 3 i Mästerkatten 3A.

Kunskapskrav

Det här ska du kunna:

 • Färglägga en angiven del av en figur, t.ex. två tredjedelar. Ange hur stor del av en figur som är färglagd.
 • Göra 3- hopp och 4-hopp på tallinjen. Med viss säkerhet kunna multiplicera med 3 och 4.
 • Begreppet omkrets. Mäta omkretsen på en enkel geometrisk figur.
 • Begreppet area. Beräkna arean av en enkel figur genom att räkna rutor.
 • Dra en symmetrilinje som delar en figur i två likadana, spegelvända delar.
 • Förstå och lösa en enkel textuppgift som kräver en uträkning med addition, subtraktion eller multiplikation. Skriva svar med rätt enhet.
 • Skriva en egen räknehändelse till ett matematiskt uttryck.
 • Läsa av och fylla i en frekvenstabell samt ett stapeldiagram.
 • Läsa, skriva och storleksordna tresiffriga tal. Dela upp talen i hundratal, tiotal och ental.
 • Avrunda tresiffriga tal till närmaste hela tiotal eller hundratal.
 • I samarbete med en kamrat lösa ett enkelt matematiskt problem och redovisa en lösning för en annan grupp.

Kopplingar till läroplan

 • Ma   3
  Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Ma   3
  Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
 • Ma   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma   3
  Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
 • Ma   3
  Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
 • Ma   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
 • Ma   3
  Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
 • Ma   3
  Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationera.
 • Ma   3
  Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
 • Ma   3
  Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
 • Ma   3
  Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
 • Ma   3
  Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
 • Ma   3
  Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
 • Ma   3
  Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
 • Ma   3
  Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.

Så här visar du dina kunskaper:

 • Genom att delta i klassrumsaktiviteter och övningar.
 • Genom att visa med bilder, symboler eller konkret material.
 • Genom samtal med lärare och kamrater.
 • Genom redovisning av problemlösningar.
 • Genom lärares observationer under arbetets gång.
 • Genom diagnoser och övningar i Mästerkatten samt andra test.

Matriser

Ma
Matematik ht 2016

Otillräckliga kunskaper
Godtagbara kunskaper
Bråk
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu inte uppnådd.
Kan färglägga en angiven del av en figur. Kan ange hur stor del av en figur som är färglagd.
Multiplikation
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu inte uppnådd.
Kan göra 3- hopp och 4-hopp på tallinjen. Kan multiplicera med 3 och 4.
Geometriska begrepp
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu inte uppnådd.
Förstår begreppet omkrets. Kan mäta omkretsen på en enkel geometrisk figur. Förstår begreppet area. Kan beräkna arean av en enkel geometrisk figur genom att räkna rutor. Kan dra en symmetrilinje som delar en figur i två likadana, spegelvända halvor.
Textuppgifter
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu inte uppnådd.
Kan förstå och lösa en enkel textuppgift som kräver en uträkning med addition, subtraktion eller multiplikation. Kan skriva svar med rätt enhet.
Räknehändelser
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu inte uppnådd.
Kan skriva en egen räknehändelse till ett matematiskt uttryck. (addition eller subtraktion)
Statistik
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu inte uppnådd.
Kan läsa av och fylla i en påbörjad frekvenstabell samt ett stapeldiagram.
Positionssystemet
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu inte uppnådd.
Kan läsa, skriva och storleksordna tresiffriga tal. Kan dela upp talen i hundratal, tiotal och ental.
Avrundning, överslag
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu inte uppnådd.
Kan avrunda tresiffriga tal till närmaste hela tiotal eller hundratal.
Problemlösning
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu inte uppnådd.
Kan i samarbete med en kamrat lösa ett enkelt matematiskt problem och redovisa en lösning för en annan grupp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: