Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 9 ht 16: Bokläsning & krönika

Skapad 2016-09-14 14:05 i Gunnesboskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 9 Svenska som andraspråk Svenska
Vi tränar läsförståelse samt lär oss skriva en krönika.

Innehåll

Höstterminen inleder vi med att högläsa en klassiker; Flugornas Herre av William Golding, och vi tränar i samband med detta olika lässtrategier samt de andra kunskapskraven kopplade till läsförmågan, se nedan.

 

Några veckor in på terminen lär vi oss vad som kännetecknar en krönika så att vi till slut kan skriva en sådan texttyp- kunskapskrav se nedan.

Lektionsupplägg

Vi inleder de första 15 minuter varje lektion med högläsning och därefter arbetar vi med lässtrategier i 15 minuter. Första rundan tränar vi på en lässtrategi per gång för att lära oss vad de innebär. Därefter kommer ni i grupper om fem att genomföra de olika lässtrategierna. Ni jobbar tillsammans och hjälper varandra men var och en ansvarar för och antecknar en uppgift.  

Kopplingar till författaren och den tid boken skrevs i

Under tiden vi läser kommer vi även att läsa om författaren och koppla detta verk till den tid och det samhälle boken skrevs i.
Här är två texter om författaren William Golding. Den ena är kort; den andra är lång. Räcker det med den korta för att veta varför författaren skrev boken samt hur denna bok speglar den tid den skrevs i? Kopplingar till författaren och tiden boken skrevs i ska göras i den avslutande uppgiften. Samla viktig information för denna uppgift.

Avslutande uppgifter: Bokrecension + öva på gammalt NP i läsförståelse

Som avslutande uppgift skrivs en bokrecension om boken. Denna görs under en lektion och är den prestation som bedöms i detta arbete. Du kan förbereda dig genom att läsa dina anteckningar men du får inte ta med dessa när du skriver den avslutande uppgiften. Bokrecensionen ska innehålla följande delar.

-En kort sammanfattning av bokens innehåll

-En tolkning av bokens budskap 

-Kopplingar mellan boken och dess författare (varför skrev han denna bok?)

-Kopplingar mellan boken och den tid och det samhälle boken skrevs i.

-Ett omdöme om boken med motiveringar till varför man tycker så. Sammankoppla bokens innehåll till saker som du hört sett eller läst.

 En annan uppgift som genomförs är ett oförberett läsförståelseprov, ett gammalt nationellt prov. Vi gör detta som en övning för att ge goda råd om vilka strategier man kan använda för att lösa de olika uppgifterna. Om man känner till upplägget på nationella prov känner man sig mer självsäker och kan prestera bättre.

Krönika

Vi läser om vad som kännetecknar en krönika i vårt läromedel Portal sidan 86. Genom att läsa några krönikor och tolka dessa tränar vi både läsförståelse och ser strukturen hos denna sorts text.

Bland annat läser vi: Lästräning lika viktig som idrottsträning.

Vi tränar på att skriva en krönika tillsammans och därefter kommer alla elever att skriva en egen krönika, som är den prestation som bedöms i detta arbete.


Läxor

Vi kommer varje vecka att publicera läxuppgifter som ligger i fas med det vi arbetar med.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Sv  E 9
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Sv  E 9
 • Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
  Sv  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: